krajowe i międzynarodowe administracyjne prawo transportowe (UoTD, rozp. 1071/2009 WE, 1072/2009 WE, 1073/2009 WE), krajowe i międzynarodowe prawo pracy (KP, UoCzPK, dyr. 96/71 WE), krajowe i międzynarodowe prawo ubezpieczeń społecznych (rozp 883/2004 WE), prawo podatkowe (UoPDOF, Ustawa o VAT), krajowe i międzynarodowe prawo przewozowe (UPP, Konwencja CMR), prawo przewozu materiałów niebezpiecznych (Konwencja ADR), prawo przewozu produktów szybko psujących się (Konwencja ATP), prawo mocowania i unieruchamiania ładunków (Wytyczne KE, norma PN EN 12195, PRD), krajowe i międzynarodowe prawo przewozu osób w przewozie okazjonalnym i przewozie regularnym do i powyżej 50 km (rozp 1072/2009 WE), prawo harmonizacji pracy na liniach regularnych do 50 km (rozdz. 4a UoCzPK), prawo ubezpieczeń środków transportowych, prawo ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, spedytora, nadawcy, producenta, prawo likwidacji szkód osobowych i majątkowych, prawo prywatne międzynarodowe – prawo norm kolizyjnych pomiędzy systemami prawnymi poszczególnych krajów (rozp. Rzym I) oraz publiczne międzynarodowe, unijne i europejskie prawo regulacji okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowców (rozp. 561/2006 WE, Konwencja AETR), prawo obsługi tachografów analogowych (rozp. 3821/85 EWG zał. I A) i cyfrowych (rozp. 1360/2002 WE, 1266/2009 WE, 165/2014 UE), prawo dotyczące świadczeń w zakresie podróży służbowych (KP, rozp MPiPS z 2013r), prawo zatrudnienia obcokrajowców, prawo publicznego transportu zbiorowego (UoPTZ), krajowe i międzynarodowe pawo oddelegowania i delegowania pracowników do pracy za granicą, krajowe i międzynarodowe prawo o ruchu drogowym (PRD, Konwencja Wiedeńska), międzynarodowe reguły sprzedaży Incoterms 2010, prawo spółek handlowych, prawo zatrudnienia pracowników tymczasowych (UoZPT).