MARIUSZ MIĄSKO: Doktor nauk prawnych. Autor pracy doktorskiej „Zasadność wypłaty ryczałtu noclegowego mobilnym pracownikom transportu drogowego – analiza jurydyczna” (promotor: prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, promotor pomocniczy: dr Marcin Wujczyk, Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego). Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

 

Autor i współautor ponad 230 publikacji prawnych  dotyczących w szczególności:

 • europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”,

 • elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”,

 • europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców,

 • międzynarodowego prawa użytkowania tachografów,

 • prawa przewozowego,

 • prawa mocowania ładunków,

 • prawa przewozu ładunków szybko psujących się,

 • prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych,

 • krajowego i unijnego prawa przewozu osób,

 • międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010,

 • prawa administracyjnego branży TSL,

 • elementów prawa ruchu drogowego.

Autor:

  • glosy do uchwały Sądu Najwyższego z 12 czerwca 2014 r, sygn. II PZP 1/14 (nierozstrzygająca w sprawie) w kontekście orzeczenia z 16 października 2014 r (II PK 133/13) (rozstrzygającego w sprawie) oraz wybranych innych orzeczeń.

Więcej na temat glosy pod adresem: https://jazdaprawna.pl/glosa-na-temat-uchwaly-siedmiu-sedziow-z-12-czerwca-2014-r-opublikowana/,

  • glosy do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego K 11/15 w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, I PK 300/15, wydawnictwa Wolters Kluwer,

  • dwóch audiobooków Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów prowadzenia pojazdów, przez kierowców zawodowych” oraz „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za przerwanie lub skrócenie przerw i odpoczynków, przez kierowców zawodowych”, rekomendowanych przez Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej,

  • podręcznika (w przygotowaniu do wydania): „Czas pracy pracowników mobilnych. Rozbieżności pomiędzy uregulowaniami prawa krajowego a uregulowaniami prawa międzynarodowego na gruncie analizy Rozporządzenia 561/2006 WE”, w którym na sześciuset stronach szczegółowo przedstawiono, w jaki sposób należy rozumieć instytucje występujące w rozporządzeniu 561/2006 WE i umowie AETR na gruncie polskiego Kodeksu Pracy oraz polskiej Ustawy o czasie pracy kierowców.

Publikacja w czasopiśmie „Roczniki Administracji i Prawa”:

 • Propozycja nowelizacji definicji legalnej podróży służbowej w kontekście uregulowań w wybranych krajach UE”.

Z treścią publikacji można zapoznać się pod adresem: http://kancelariaprawnaviggen.pl/propozycja-nowelizacji-definicji-legalnej-podrozy-sluzbowej-w-kontekscie-uregulowan-w-wybranych-krajach-ue/ 

GALERIA ZDJĘĆ Z LAUDACJI UJ: