1. System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej

SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. oferuje Państwu:

innowacyjne,

przełomowe,

idealne

rozwiązanie dla firm transportowych o nazwie

System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24,

który komasuje wszystkie niezbędne dane!
 SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 – miernik efektywności oraz sukcesu Twojej firmy!
System SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 przewyższa jakością wszystkie certyfikaty jakościowe w firmie transportowej.
Jest najlepszym udokumentowanym sposobem osiągnięcia jakości w branży transportowej. Skierowana jest wyłącznie dla firm, których celem jest zarządzanie dokumentacją na najwyższym poziomie.
Na obecną chwilę nie posiada odpowiednika na rynku europejskim. Poprzez wprowadzenie tej usługi nie spadnie obciążenie pracą, a nawet zwiększy się, ponieważ dzięki specjalnie opracowanemu pod kątem działania firmy transportowej systemowi, uwypukleniu ulegną WSZYSTKIE POTRZEBY w firmie transportowej.
USŁUGA SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 W GENIALNIE PROSTY, PRECYZYJNY SPOSÓB JEST W STANIE ZARZĄDZAĆ ASTRONOMICZNĄ ILOŚCIĄ REKORDÓW PRAWNYCH!
 System Zarządzania Procesami Prawno-Ekonomicznymi w Firmie Transportowej SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24 to koncentracja wielu produktów w jednej usłudze, która tworzy kompleksową centralę zarządzania bezpieczeństwem prawnym i ekonomicznym firmy transportowej.
W ramach informatycznego systemu prawnego zostały ujęte i skoncentrowane wszystkie procesy prawne dotyczące Prawa Transportowego, tj.:

dokumenty,

rekordy prawne,

nakazy i zakazy,

procedury i relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi dokumentami.

Usługa ta zapewnia kontrolę dokumentacji wszystkich:

pracowników firmy transportowej: (kierowców, posiadaczy certyfikatów, spedytorów, dyspozytorów, właścicieli firm transportowych, księgowych, kadrowych),

pojazdów.

Unikatowe KORZYŚCI systemu SILNIK PRAWNY/LEXTRANS24:

permanentna informacja: pełny i stuprocentowy przegląd sytuacji prawnej we własnym przedsiębiorstwie 24 godziny na dobę – 7 dni w tygodniu w dowolnym miejscu na świecie,

oszczędność działania: ewidentnie zmniejsza koszty pieniężne, czasowe, kadrowe, a osoby zarządzające nie stresują się sytuacją prawną swojej firmy,

wdrażanie gotowych i sprawdzonych procedur dopasowanych do konkretnych potrzeb, które usprawnią kompleksowe działanie danego przedsiębiorstwa,

kompleksowość danych tzn. zawiera aktualny stan prawny z wszystkich dziedzin prawa, konieczny do zgodnego z prawem działania firmy transportowej,

właściwa organizacja pracy z niezwykłą precyzją,

przewaga biznesowa na rynku.

2. Audyt Prawny

PRAWDA I MITY
Prawdą jest, że firmy transportowe płacą wysokie kary w trakcie kontroli PIP oraz ITD. 

Jednak całkowitym mitem jest, że firmy transportowe muszą ponosić te koszty.

Jak ich uniknąć? To bardzo proste. Wystarczy zrealizować Audyt Prawny i wdrożyć procedury naprawcze wskazane przez naszych prawników.

Setki firm objętych naszym audytem prawnym uniknęło kary.


JAKI ZAKRES PRZEDMIOTOWY OBEJMUJE AUDYT?
Audyt obejmuje zakresem dostosowanie firmy transportowej do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie 110 elementów (typów rekordów prawnych) i jest odpowiedzią na procedury kontrolne co najmniej 6 organów kontrolnych, takich jak: 

Inspekcja Transportu Drogowego,

Państwowa Inspekcja Pracy,

Urząd Skarbowy,

Urząd Celny,

Urząd Dozoru Technicznego,

Urząd Marszałkowski,

Starostwo Powiatowe,

Straż Graniczna,

Policja,

Urząd Wojewódzki,

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

unijne organy kontrolne (odpowiedniki I.T.D.).

INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER AUDYTU


Jak więc może Pan zauważyć, „skanowanie” firmy odbywa się równolegle na kilku płaszczyznach prawnych oraz kilku płaszczyznach natury praktycznej i ma charakter interdyscyplinarny.Przykładowo:Skanowanie obejmuje równolegle analizę tej samej części dokumentacji pod kątem zgodności z prawem np.: pracy, cywilnym, skarbowym, administracyjnym, transportowym, gospodarczym, prywatnym międzynarodowym, karnym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy, kilkunastoma rozporządzeniami oraz dyrektywami unijnymi, umowami międzynarodowymi itp.
Wszystkie te obszary muszą się „ze sobą zgrać” i nie mogą się wzajemnie wykluczać (co niestety jest częstą praktyką w większości firm transportowych).
Tak zrealizowany audyt pozwala wyjątkowo skutecznie objąć audytowaną firmę czynnościami chroniącymi ją przed negatywnymi skutkami finansowymi, ale przede wszystkim umożliwia wyeliminować zjawiska, które mogą prowadzić do cofnięcia licencji, wypisów lub wszczęcia postępowania prokuratorskiego wobec członków zarządu.CELE STAWIANE WOBEC AUDYTU


Wobec audytu stawia się trzy podstawowe cele:

Ma wskazać w jaki sposób zmniejszyć koszty stałe prowadzenia transportu

Ma wskazać jak zwiększyć ilość wykonywanego transportu w taki sposób, aby jednocześnie mieścił się on w ramach obowiązujących norm

Ma wskazać w jaki sposób prowadzić dokumentację, by chronić:
a) właścicieli firmy przed różnorodnymi skutkami odpowiedzialności – w tym karnej,
b) osoby zarządzającej transportem w firmie przed różnoraką odpowiedzialnością,
c) firmę przed utratą:
- środków finansowych z tytułu kar,
- uprawnień do wykonywania transportu,
- dobrego wizerunku na rynku i reputacji.


PROCES WDRAŻANIA PROCEDUR

Każdy audyt skutkuje wprowadzeniem:a) stałych zaleceń,
 b)doraźnych zaleceń i gotowych procedur przystosowanych wprost do wprowadzenia w firmie.

Doświadczenie pokazuje, że wprowadzenie procedur w zaledwie kilku kluczowych obszarach w ogromnym stopniu chroni przewoźnika przed negatywnymi skutkami wyżej wymienionych kontroli.


RAPORT I JEGO ZAKRES


Audyt kończy się sporządzeniem szczegółowego raportu (zazwyczaj około 140 – 200 stron), który wskazuje:

obszary najpoważniejszych zagrożeń oraz metodę ich usunięcia,

obszary pozostałych zagrożeń oraz metodę ich usunięcia,

obszary niezagrożone,

obszary ukrytych i niewykorzystanych rezerw w firmie przewoźnika,

obszary ukrytych i „podskórnie” stale narastających kosztów stałych, z których przewoźnik nie zdaje sobie sprawy,

obszary mogące skutkować potencjalnie likwidacją firmy,

obszary mogące potencjalnie skutkować odpowiedzialnością karną.

WERYFIKALNOŚĆ JAKOŚCI AUDYTUAudytor w odniesieniu do każdej tezy i ustalenia przedstawia podstawę prawną dokonania oceny, a ponieważ przewoźnik otrzymuje obszerny raport na piśmie, toteż może wielokrotnie powrócić do lektury raportu i systematycznie wdrażać procedury zapoznając się na bieżąco z treścią podstawy prawnej proponowanej rewitalizacji firmy.
ROZWIĄZANIE KONKRETNYCH PROBLEMÓW


Niebywałą zaletą realizacji audytu jest okoliczność, że dodatkowo stanowi on niezwykle praktyczną formę szkolenia dla właścicieli, pracowników, spedytorów, dyspozytorów, pilotów i kierowców oraz poszczególnych działów firmy. Ma on charakter bardzo praktyczny a nieteoretycznych abstrakcyjnych rozwiązań. Odnosi się on do konkretnych problemów występujących „w tej” konkretnej firmie i rozwiązuje je.
KIERUNKOWSKAZ DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW

Audyt dla właścicieli oraz osób zarządzających jest formą „kierunkowskazu” wskazującego głęboko ukryte zagrożenia oraz pożądane dla firmy kierunki prac i rozwoju.
BARDZO OPŁACALNA INWESTYCJA


Należy ponadto ocenić, że inwestycja w audyt bez względu na jego początkowy koszt – finalnie co najmniej zwraca się przewoźnikowi, a w perspektywie czasu wielokrotnie na siebie zarabia. Przewoźnik musi oczywiście spełnić wymóg wdrożenia procedur we wspomnianych (zazwyczaj) sześciu obszarach funkcjonowania firmy.
Audytor dokonuje w siedzibie przewoźnika kompleksowej analizy dokumentacji oraz stosowanych procedur, na podstawie czego sporządza wykaz uchybień oraz propozycji ich naprawy.
Audytor z przeprowadzonego audytu sporządza protokół określając zagrożenia i łączną wysokość kar za poszczególne rodzaje uchybień wynikających z taryfikatora stosowanego przez ITD oraz sugeruje wdrożenie skutecznych procedur ochronnych. 


OFERTA AUDYTU JEST ADRESOWANA BEZPOŚREDNIO DO WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI FIRM, KTÓRZY: 
Nie chcą ponosić różnorodnych „kosztów” kontroli np.:

ITD: do 15 tys. w trakcie kontroli drogowych w zakresie nieprawidłowości w zakresie uchybień wynikających z rozporządzenia 561/2006/WE, Umowy AETR, Rozporządzenia 3821/85, Ustawy o transporcie drogowym,

ITD: do kilkudziesięciu tysięcy w trakcie kontroli na drogach np.: z tytułu przeładowania pojazdów itp.,

ITD: do 30 tys. zł w trakcie jednej kontroli w firmie,

ITD: wniosek o cofnięcie licencji,

ITD: zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa,

odpowiedniki ITD w Europie głównie w zakresie nieprawidłowej metodologii stosowania dokumentacji określającej rodzaj aktywności kierowców,

ITD: mandaty nakładane na kierowców,

Policja  – w identycznym zakresie jak powyżej,

Urząd Wojewódzki: 2 x 5000 zł w zakresie dokumentacji ADR,

BOTM i Starostwo Powiatowe: po 8000 zł w zakresie zgłoszenia pojazdów oraz do wniosku o cofnięcie licencji w zakresie formy i wysokości zabezpieczeń finansowych,

Urząd Marszałkowski w zakresie sprawozdawczości opłat środowiskowych,

Państwowa Inspekcja Pracy: do 30 tys. zł oraz postępowanie sądowe za nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej oraz ewidencji czasu pracy kierowców,

Urząd Celny i Urząd Skarbowy: w zakresie nieprawidłowości rozliczania paliwa, biletów, kosztów, księgowania kosztów, sprzedaży paliwa i tak dalej.

KARA TO POZORNIE TYLKO 30 TYS. ZŁ


Koszt jednej kontroli zbiorczej jest ograniczony do 30 tys. zł, ale zakres uchybień spotykanych w wielu firmach transportowych sięga nawet do kilkuset tysięcy złotych. Konsekwencje niewłaściwego zarządzania firmą w obszarze prawa: transportowego, skarbowego, administracyjnego, cywilnego ponosi ZAWSZE właściciel lub osoba zarządzająca firmą transportową – chyba że w wyniku audytu zostają wprowadzone pewne instrumenty obronne – chroniące właściciela lub zarządcę firmy przed oszustwami innych pracowników. 
Bezwzględnie najpoważniejszą konsekwencją, jaka może dotknąć każdego właściciela firmy transportowej lub osoby zarządzające transportem w firmie czyli prezesów – pełnomocników itp., jest utrata uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w transporcie. Dla właściciela firmy za pierwszym razem zawsze istnieje szansa na przepisanie firmy powiedzmy na członka rodziny. Natomiast dla osoby zarządzającej cudzym przedsiębiorstwem nie ma żadnej taryfy ulgowej. Ponadto, także właściciel firmy transportowej nie może czuć się komfortowo z uwagi na fakt, że przepisanie firmy na członka rodziny wiąże się z utratą wszelkich korzystnie wynegocjowanych warunków współpracy opartych na stażu współpracy. De facto firma musi rozpoczynać istnienie na rynku w zasadzie „od zera”.)
PRZYSZŁOŚĆ UZALEŻNIONA OD POZIOMU WIEDZY


Przyszłość i stanowiska pracy Prezesów, dyrektorów, pełnomocników, prokurentów firm transportowych, uzależnione są tak naprawdę od nie całkiem uzasadnionej wiary w niesłychanie specjalistyczne przygotowanie własnych pracowników:

- ich dociekliwość, sumienność,
- niezwykle złożoną i elitarną wiedzę oceny złożonych przepisów (np.: cywilno-prawnych) w kontekście zupełnie innych przepisów (np.: skarbowych), a te z kolei w kontekście jeszcze innych przepisów (np.: administracyjnych), a te z kolei w kontekście jeszcze innych przepisów (np.: karnych) a to wszytko naraz w kontekście przepisów „transportowych”.
SZTUKA BEZPIECZNEGO ZARZĄDZANIA FIRMĄ TRANSPORTOWĄ

Cała sztuka zarządzania transportem polega na tym, żeby znać i potrafić zastosować przepisy w stosownym KONTEKŚCIE. 
Każdy zatrudniony prawnik, a także znaczna część zwykłych pracowników potrafi sporządzić umowę spedycji, przewozu, dzierżawy pojazdów, zatrudnienia kierowców, hurtowego zakupu paliwa itp., ale praktycznie nikt nie zwraca uwagi na poważne kolizje pomiędzy tymi przepisami. Duża część rozwiązań wydających się pozornie całkowicie prawidłowych w kontekście uregulowań kodeksu cywilnego jest w jawnej kolizji z zapisami z innych przepisów.
Najważniejsze jest, aby zrozumieć, że w Polsce istnieje wręcz minimalna ilość specjalistów potrafiących właściwie zarządzać i administrować obszarem prawnym firmy transportowej.


NIE „POD DYWAN”

Oferta audytu jest skierowana do tych wszystkich, którzy chcą prowadzić firmę naprawdę profesjonalnie i nie lubią „zamiatania problemów pod dywan” i okłamywania samych siebie, że wszystko w ich firmie jest w porządku.
NIEIDEALNIE, ALE CO NAJMNIEJ BEZPIECZNIE

Należy pamiętać, że prawdopodobnie nie ma firmy transportowej prowadzonej idealnie, ale też nie ma takiej potrzeby. Wystarczy, aby poprawić narosłe nieprawidłowości i z „czystą kartą” nauczyć się przestrzegania kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nie ma potrzeby doszukiwania się absurdalnego ideału, ale koniecznie przewoźnik musi stosować procedury bezpieczne.
KALKULACJA KOSZTU AUDYTU 


Koszt audytu jest uzależniony głównie od wielkości firmy wyrażonej w ilości kierowców zatrudnionych na przestrzeni ostatnich 5 lat, ponieważ jest to okres, w którym kontrolą może zostać objęta firma transportowa (poza wykresówkami, które są kontrolowane na przestrzeni jedynie 12 miesięcy licząc dzień do dnia). Tak więc w trakcie kontroli nie są objęci analizą wyłącznie kierowcy aktualnie zatrudnieni, ale także kierowcy (i ich dokumentacja), których w firmie transportowej z różnych przyczyn od dawna już nie ma.
W ramach audytu, z uwagi na ogromną złożoność zagadnienia audytem, musi być objęta dosłownie każda teczka dokumentacji kierowcy i dokumentacji pracowniczej. Dzieje się tak dlatego, że błędy w zapisach np.: umów o pracę będą skutkowały poważnym ograniczeniem możliwości wykorzystywania normy czasu jazdy przez kierowcę lub znaczącym zwiększeniem kosztów stałych firmy (wyrażonych w okresie rozliczeniowym).
Warto pamiętać, że wymagania wobec zawartości i treści dokumentacji ulegają zmianie średnio 2 razy do roku. Tak więc w ramach audytu należy dokonać aktualizacji dokumentacji nie tylko w odniesieniu do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, ale także w stosunku do stanu prawnego obowiązującego w poszczególnych przedziałach czasowych, bo tak wygląda później kontrola i ocena przedmiotowej dokumentacji. W zależności, więc od podanej wartości aktualnie zatrudnionych kierowców oraz średniego rocznego współczynnika rotacji kierowców, Kancelaria Prawna Viggen sp.j. dokonuje każdorazowo indywidualnej kalkulacji usługi audytu.
Zgodnie z tym przedział cenowy za audyt prawny w firmie transportowej może się mieścić np.: w kwocie od 5000.00 – 40 000.00 zł. W każdej jednak firmie cena audytu ustalana jest indywidualnie.


3. Stała obsługa prawna:

Harmonizacja czasu pracy


Nasi prawnicy jako jedni z nielicznych realizują w sposób prawidłowy i zgodny z prawem harmonogramy czasu pracy kierowców (zwane potocznie harmonogramami), które są obowiązkowymi dokumentami w przewozie osób na liniach regularnych do 50 km.Harmonizacja pracy kierowców jest matematycznym wyliczeniem minimalnej ilości kierowców niezbędnych dla obsłużenia danej linii oraz dla wszystkich linii odsługiwanych przez przewoźnika, w ramach danego okresu czasu przy spełnieniu wymogów dotyczących norm czasu jazdy, przerw i odpoczynków dobowych oraz tygodniowych i dwutygodniowych.
Samo wykonanie harmonogramów nastręcza przewoźnikom ogromnych kłopotów.
Poniżej omówimy kilka praktycznych aspektów:


Po pierwsze przytłaczająca większość linii jest obsługiwana przez przewoźników przez 7 dni w tygodniu. Dotychczas często linie te były obsługiwane przez kierowców, którzy realnie prowadzili pojazd przez 7 dni w tygodniu. Aktualnie kierowca nie może prowadzić pojazdu dłużej niż przez 6 kolejnych cykli (dni) nawet, gdyby w każdym z nich realnie wykonywał jazdę zaledwie przez jedną godzinę. Tak więc w praktyce na siódmy cykl trzeba przewidzieć odrębnego kierowcę.


Po drugie każdy kierowca musi odbierać co najmniej 35 godzinny ciągły i nieprzerwany odpoczynek w każdym tygodniu.
 Ponadto tygodniowy odpoczynek może ulec skróceniu (co obrazuje poniższy przykład) tylko wówczas, jeśli kierowca przechodzi na inną zmianę, tzn. w pierwszym tygodniu pracował np. na pierwszej zmianie a w drugim tygodniu pracuje na drugiej zmianie. W praktyce zapis ten jest niezwykle przydatny i bardzo często wykorzystywany przez naszą Kancelarię w procesie tworzenia harmonogramów.


Po trzecie znaczna część rozkładów jazdy posiada bardzo dużą rozpiętość czasową, czyli przewozy są realizowane np.: od godziny 4.30 rano do 21.30 w nocy. Tymczasem kierowca może prowadzić pojazd zaledwie przez 10 godzin dziennie. Ograniczenie jest oczywiste i przewoźnik staje przed dylematem praktycznym jak rozplanować okres prowadzenia pojazdu? Jeden kierowca nie jest w stanie obsłużyć trasy w zakresie wykraczającym poza 10 godzin prowadzenia pojazdu. Zachodzi konieczność wykonania symulacji i podjęcia decyzji, czy wykorzystać na danej linii 2 kierowców i obciążyć ich w miarę równomiernie jazdą, czy też jednego z niech wykorzystać w pełnym zakresie godzinowym, a drugiego zaledwie w niewielkiej części? Dylemat przewoźnika jest słuszny, ponieważ wykorzystanie drugiego kierowcy przez zaledwie np.: 3 godziny w ciągu jednego dnia przez 6 kolejnych cykli spowoduje, że kierowcę takiego wykorzystamy w zaledwie 30 procentach. Oczywiście, stosujemy bardzo złożone schematy pozwalające wykorzystać kierowców w maksymalnym stopniu, ale i tak prawie zawsze znaczna część kierowców będzie wykorzystana w zakresie dalekim od 100%, a firma będzie musiała ponieść koszty z tytułu zatrudnienia na poziomie 100%, ponieważ takie są warunki rynku pracy.


Po czwarte kierowca musi odebrać co najmniej 11 godzinny ciągły i nieprzerwany odpoczynek w danym cyklu. Nie ma więc możliwości, aby kierowca rozpoczął jazdę np.: o godzinie 4.30 rano jeśli dnia poprzedniego zakończył ją o godzinie np.: o 23.30. Kierowca ten będzie musiał rozpoczynać w praktyce jazdę na drugiej zmianie, a więc dochodzimy do kolejnego zagadnienia jakim jest konieczność stosowania zmianowego systemu pracy i ujęcia go w ramach harmonogramu.


Po piąte kierowca nie może w jednym z tygodni prowadzić pojazdu dłużej niż przez 60 godzin, a w kolejnych dwóch najbliższych sąsiadujących tygodniach dłużej niż 90 godzin. Tak więc jeśli nawet dokonamy harmonizacji w taki sposób, że w pierwszym tygodniu nasz kierowca będzie wykorzystany w 100%, to siłą rzeczy w kolejnym tygodniu będziemy zmuszeni znacznie ograniczyć jego aktywność i w większym stopniu wykorzystać innego z kierowców. Oczywiście, należy w zależności od okoliczności stosować różne rozwiązania – raz będzie to równomierne rozplanowanie normy prowadzenia dla jednego z kierowców na dwa kolejne tygodnie, a innym razem będziemy wykorzystywać w większym stopniu innego z kierowców. Nie da się tu udzielić jednej uniwersalnej rady, ponieważ ostateczny efekt będzie wypadkową ilości i długości tras, które musimy obsłużyć. W praktyce dla wyboru najwłaściwszego rozwiązania będziemy musieli zastosować wielokrotne i różnorodne symulacje matematyczne.


Po szóste każdy z kierowców musi odbierać przerwy na ściśle określonych zasadach. Łączna ilość przerw musi trwać co najmniej 30 minut, gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu wynosi od 6 do 8 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut w przypadku, gdy łączny dzienny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin. Przerwy te mogą być dzielone na okresy krótsze, z czego jedna z nich musi wynosić co najmniej 15 minut, a kolejne dowolną ilość minut – teoretycznie może to być nawet np.: 1 minuta. Ze spełnieniem tego wymogu przewoźnicy raczej nie mieliby problemu, gdyby nie konieczność odebrania tej przerwy w ściśle określonym czasie a mianowicie przed upływem 6 godzin łącznego dziennego czasu prowadzenia. Na tym etapie rodzą się dwa bardzo poważne problemy. Każdy z kierowców musi posiadać ww. przerwy, a ponadto przerwy te muszą mieć swoje odbicie w rozkładzie jazdy. W praktyce część rozkładów jazdy posiada nawet znacznie dłuższe niż 15 minutowe przerwy, ale „nie w tym czasie”, gdzie muszą one być odebrane. Inaczej mówiąc znaczna część przerw jest nie do zastosowania w ramach aktualnie posiadanych rozkładów. Można do tego zagadnienia podejść jeszcze inaczej – część rozkładów nie jest dostosowana do aktualnie obowiązujących norm i wymaga pilnych zmian. Oczywiście, zmiany te mogą iść w różnych kierunkach i mogą obejmować zmianę całego rozkładu lub rezygnację z części godzin.Po siódme harmonogram musi być ustalony z góry na okres co najmniej miesiąca i musi być podpisany przez pracodawcę, a kierowca potwierdza jego przyjęcie do wiadomości. W ten sposób będzie z góry wiadomo, który z kierowców powinien się znajdować na jakiej linii w danym dniu i o której godzinie. Problem polega jednak na tym, że kierowcy dla których dokonaliśmy harmonizacji w sposób bardzo „ciasny” będą w praktyce wyłączeni z możliwości realizacji kursów na liniach okazjonalnych, ponieważ będą musieli się zmieścić w normie przewidzianej dla danego dnia (a sumarycznie także dla całego tygodnia oraz okresu dwutygodniowego) w harmonogramie. Odrębną kwestią jest czy kierowca w ogóle może zostać wysłany do wykonania zadania innego niż wynikało by to z harmonogramu. Wydaje się jednak, że można zadysponować takim kierowcą w sposób dowolny o ile nie zagrozi to przekroczeniem norm przewidzianych na dany dzień, tydzień, i okres dwóch tygodni dla danego kierowcy w ramach harmonogramu. Tezę taką wywodzę z genezy powstania obowiązkowej harmonizacji, którą zawarto w art.1 Rozporządzenia (WE) 561/2006, a zrealizowano w art. 31e Ustawy o czasie pracy kierowców (DZ.U 2007 Nr 92 Poz 879). Zgodnie z ww. art. 1 Rozporządzenia 561/2006 celem harmonizacji jest wyrównywanie zasad konkurencyjności, poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa drogowego. Należy więc jednoznacznie ocenić, że skierowanie kierowcy, dla którego wykonano harmonogram na linię regularną do wykonania kursu okazjonalnego nie będzie naruszało zasady konkurencyjności, ponieważ albo przewoźnik będzie musiał zatrudnić np.: na umowę cywilnoprawną innego kierowcę (i poniesie z tego tytułu dodatkowy koszt), albo nie zrealizuje kursu na linii regularnej (i nie będzie miał z tego tytułu przychodu).
Odrębną kwestią jest, którą z norm tygodniowych i dwutygodniowych należy stosować dla kierowcy wykonującego zamiennie jazdę na liniach regularnych regulowanych przepisami rozdziału 4a ustawy o czasie pracy kierowców czy normy rozporządzenia 561/2006/WE. Należy zauważyć że normy te są rozbieżne – zagadnienie to stanie się przedmiotem analizy kolejnej publikacji.


Po ósme w większości przypadków, ścisłym odbiciem harmonogramów będzie ewidencja czasu pracy kierowców. Należy zaznaczyć, że harmonogramów nigdy nie można tworzyć w oderwaniu od ewidencji czasu pracy, ponieważ to ona w dużej mierze warunkuje kształt harmonogramu. Należy bowiem zauważyć, że duża część harmonogramów ulega nawet znacznej modyfikacji po wykonaniu symulacji matematycznej kosztów stałych z tytułu dodatków za:
- pracę w niedziele i świata, 
- pracę w soboty w średnio ponad pięciodniowym tygodniu pracy, 
- pracę w godzinach nocnych, 
- pracę w godzinach nocnych w dni świąteczne oraz wypłatę godzin nadliczbowych.
Koszty stałe źle „złożonego” harmonogramu dla dużej firmy transportowej będą sięgały nawet kilkuset tysięcy w skali roku, a dla firmy posiadającej ponad 200 kierowców może to być nawet ponad milion złotych. Oczywiście, może być tak, że przewoźnik nie będzie prowadził ewidencji czasu pracy i nie będzie wypłacał ww. składników, ale musi się liczyć, że w przypadku kontroli PIP będzie musiał wyasygnować środki na wypłatę przedmiotowych dodatków nawet za okres 3 lat wstecz.
Ogromną rolę w tym momencie będzie miał dla przewoźnika wybór odpowiedniego systemu pracy. Zagadnienie to zostanie szeroko opisana w ramach odrębnej publikacji.
Dla dopełnienia obrazu i skali trudności stworzenia harmonogramu pozostaje jeszcze jeden aspekt, o którym nie wolno zapominać, a mianowicie realność stworzonych harmonogramów. Statystyka wskazuje, że skutkiem stworzenia harmonogramu jest wzrost zatrudnienia kierowców średnio o 30% (a u niektórych przewoźników nawet kilkaset procent). Występuje, więc naturalna presja, aby harmonogramy odzwierciedlały nie tyle realne uwarunkowania wynikające z przebiegu trasy i miejsca zamieszkania kierowcy, ale także minimalne matematyczne wartości co do minimalnej koniecznej ilości zatrudnienia kierowców. Jest to całkiem naturalny odruch występujący w kontekście nagłego wzrostu kosztów stałych zatrudnienia dodatkowych kierowców.
Problem jednak w tym, że nie każdy matematycznie perfekcyjnie poukładany harmonogram będzie spełniał wymogi realnej możliwości zrealizowania go.
W harmonogramie dla uzyskania maksymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych kierowców, można przyjąć, że jeden kierowca będzie obsługiwał nawet kilka linii w ciągu dnia zachowując wszystkie normy. Najczęstszym problemem okazuje się jednak brak realnej możliwości dojazdu do początkowych przystanków np.: kierowca kończący kurs w danej miejscowości, zgodnie z wyznaczonym mu planem pracy, musiałby rozpocząć jazdę w krótkim okresie czasu na innym autobusie, w miejscowości początkowej oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów.
Harmonogramy przewoźnik musi wykonywać dla wszystkich kierowców bez względu na formę zatrudnienia oraz dla właściciela kierującego pojazdem.
Harmonogram jazdy musi być przechowywany do kontroli w siedzibie firmy przez okres 1 roku.


Ewidencja czasu pracy


Kancelaria Prawna Viggen sp.j. wykona dla wszystkich zainteresowanych przewoźników ewidencję czasu pracy kierowców.
 Gwarantujemy, że ewidencja zostanie wykonana przez naszych prawników w sposób całkowicie zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy o Czasie Pracy Kierowców oraz przepisami Kodeksu Pracy. 
Gwarantujemy korzystne warunki współpracy, rzetelność, profesjonalizm oraz szybką realizację ewidencji.
 Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem (012) 637-24-57.
Za skorzystaniem z naszej oferty przemawiają:
a) jakość wykonanej ewidencji,
b) niskie koszty,
c) szybkość wykonania usługi.
Kancelaria Prawna Viggen sp.j. od kilku lat realizuje dla polskich przewoźników (w tym także zaliczanych do największych w kraju) ewidencję czasu pracy kierowców na podstawie dostarczanej dokumentacji.
Aby zrozumieć zagadnienie związane z wykonywaniem ewidencji czasu pracy kierowców należy odpowiedzieć sobie na kilka kluczowych pytań:
 Czy lepiej wykonywać ewidencję osobiście (przez własnych pracowników), czy lepiej jest skorzystać z pomocy specjalistów z Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.?Po pierwsze należy pamiętać, że ewidencja czasu pracy to zaledwie wierzchołek góry lodowej i pochodna wielu szczegółowych i niezwykle profesjonalnych rozwiązań oraz schematów organizacyjno – prawnych, które należy wdrożyć przed wykonaniem ewidencji. Wykonywanie ewidencji w oderwaniu od takich elementów jak: 

- ustalenie korzystnego systemu pracy, 
- regulaminu pracy,
- wynagradzania i premiowania, 
- godzin nocnych,
- okresu rozliczeniowego itp. 
jest dla przewoźnika wręcz bezsensowne, w wielu przypadkach szkodliwe, a czasami bardzo niebezpieczne.
Po drugie doświadczenie pokazuje że „przeciętny” pracownik firmy transportowej zupełnie nie radzi sobie z prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Realizowane przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. w firmach przewoźników audyty (ponad 100) jednoznacznie wykazały, że tylko w jednym przypadku pracownicy audytowanych firm wykonywali ewidencję w sposób prawidłowy. Pozostali pracownicy nie tylko, że nie wykonywali ewidencji prawidłowo, ale w ogóle jej nie wykonywali (!!!) pomimo, że właściciele firm oraz sami pracownicy sądzili mylnie, że ewidencja w ich firmach jest wykonywana. Zaznaczamy, że kontrolą zostały objęte także największe firmy transportowe w kraju.
W tym kontekście można zdecydowanie powiedzieć, że analizując jakość wykonanej usługi bezwzględnie lepiej jest zlecić jej wykonanie specjalistom z Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. Należy tu zauważyć, że ewidencja realizowana przez naszą Kancelarię wielokrotnie już była przedmiotem kontroli organów kontrolnych i przechodziła je nie tylko pozytywnie ale była źródłem wielu pochwał ze strony organów PIP.
Ewidencja czasu pracy musi być realizowana przez specjalistów z najwyższej „półki”.
Dlaczego?
Nie da się prawidłowo wykonać ewidencji czasu pracy kierowców jeśli pracownik specjalizujący się w jej realizacji:

nie zna na bardzo wysokim poziomie przepisów ustawy o czasie pracy kierowców,

nie zna na wysokim poziomie przepisów ustawy kodeks pracy,

nie zna na wysokim poziomie zapisów Rozporządzenia 3821/85 (EWG),

nie zna bardzo dobrze zapisów Rozporządzenia 561/2006/WE,

nie zna na wysokim poziomie metodologii funkcjonowania tachografu cyfrowego,

nie zna w stopniu co najmniej bardzo dobrym zasad obsługi specjalistycznego oprogramowania pomagającego w wykonaniu ewidencji).

Jeśli Wasza firma nie ma pracownika, który spełnia ŁĄCZNIE WSZYSTKIE powyższe wymogi to z pewnością bliską 100% można powiedzieć, że ewidencja jest realizowana nie prawidłowo lub nie racjonalnie i naraża firmę na poważne koszty, a możliwe także, że na poważne kłopoty.
PRZEWOŹNIKU PAMIĘTAJ:
Całkowitym mitem jest że ewidencja „sama” się wykonuje po „wrzuceniu” wykresówek lub plików cyfrowych do programów pomocniczych, których dostępnych jest mnóstwo na naszym rynku!!! Znaczna większość tych programów nie jest dostosowana do wykonywania ewidencji czasu pracy, a sam zapis w tytule jednego z okienek programu: „ewidencja czasu pracy” nie oznacza jeszcze, że informacja zawarta w tym „okienku” faktycznie jest ewidencją.
Tak naprawdę ewidencja zostanie stworzona w sposób prawidłowy wyłącznie wtedy, gdy pracownik który ją tworzy, posiada bardzo wysoki poziom wiedzy, a z całą pewnością można powiedzieć, że takich pracowników na polskim rynku transportowym w zasadzie prawie nie ma.

Czy ewidencja wykonywana przez własnych pracowników będzie „tańsza” niż ta wykonywana przez pracowników (w tym prawników) Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.?
Nie wdając się w szczegóły w tym miejscu można powiedzieć tylko, że wykonywanie ewidencji przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. jest tańsze niż wykonywanie jej przez własnych pracowników przewoźnika i to co najmniej w trzech obszarach:

Niższy jest koszt wynagrodzenia Kancelarii niż koszt zatrudnienia własnego (na dodatek zupełnie nie wykształconego pracownika)

Źle wykonana ewidencja przez własnego pracownika jest źródłem zwiększonych kosztów stałych odczuwalnych co miesiąc w trakcie wypłaty wynagrodzeń dla kierowców

Źle wykonana ewidencja jest źródłem kar finansowych oraz zarzutów prokuratorskich o fałszowanie dokumentacji.


Czy w ogóle jest potrzeba wykonywania ewidencji w firmie?
W tym zakresie żaden przewoźnik nie ma wyboru, ponieważ obowiązek taki wynika z ustawy Kodeks Pracy. Oczywiście, że każdy właściciel firmy może odstąpić od tego obowiązku za koszt 30 tys. zł kary plus koszt wypłaty tych składników wynagrodzenia, które za okres 3 lat wstecz nie były wypłacane kierowcom.
Kiedy nie ma obowiązku wykonywania ewidencji w firmie?
Ewidencji nie wykonujemy tylko dla tych kierowców, którzy nie zostali zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 
Jakie dodatkowe korzyści otrzyma firma zlecając wykonanie ewidencji do Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.?
Jeśli ewidencja jest realizowana przez wykwalifikowanego pracownika to w procesie jej tworzenia specjalista dokonuje analizy w kilkunastu innych obszarach i niejako przy okazji analizuje czy: 

- wykresówki są prawidłowo wypełniane przez kierowców,
- kierowcy prawidłowo opisują wykresówki przekraczając okresy prowadzenia pojazdu, 
- dokonują prawidłowego obrysu, 
- kierowcy prawidłowo logują kartę do tachografu cyfrowego, 
- umiejętnie posługują się piktogramami w tachografie cyfrowym, 
- znają zasady odbioru przerw, 
- dokumentacja z zaświadczeń jest wypełniana w sposób prawidłowy, 
- świadectwa działalności nie wykluczają się z wnioskami urlopowymi oraz zwolnieniami chorobowymi oraz wiele, wiele innych elementów.
Niestety, przeciętny pracownik firmy transportowej nie zwraca uwagi na żaden z tych elementów.
Komu nie powinno się zlecać wykonania ewidencji i dlaczego?
Oprócz pracowników, którzy nie są specjalistami wysokiej klasy wykonania ewidencji nie powinno się zlecać także tym podmiotom, które realizują ewidencję na podstawie wcześniej zeskanowanych przez przewoźnika plików.
Dlaczego?
To proste – obróbka informacji z wykresówki nie sprowadza się jedynie do jej mechanicznego włożenia do skanera i naciśnięcia klawisza „start”. Wręcz przeciwnie – każda wykresówka i plik cyfrowy musi zostać wcześniej przeanalizowany i oceniony pod kątem ustalenia chwili rozpoczęcia pracy przez kierowcę, prawidłowego opisu wykresówki lub pliku artykułem 12/561/2006/WE, prawidłowości zastosowania piktogramów itp.
Jeśli pracownik firmy na etapie skanowania wykresówki dopuści się błędów, to wyśle do wykonania ewidencji pliki z błędem i ewidencja zostanie wykonana w sposób błędny.
Ile można zyskać na dobrze wykonanej ewidencji?W zależności od wielkości firmy na dobrze wykonanej ewidencji można „zarobić” od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych miesięcznie.
Dlaczego?
To oczywiste – ewidencja to tylko wypadkowa prawidłowo przeprowadzonej w firmie „restrukturyzacji systemu wynagrodzeń”, który został opisany na innej podstronie naszego serwisu prawnego
Im lepiej przeprowadzona restrukturyzacja tym mniejszy koszt wypłat z tytułu:

godzin nadliczbowych

godzin nocnych

dodatków

ryczałtów itp.

Ile można stracić na źle wykonanej ewidencji? 
Na źle wykonanej ewidencji czasu pracy traci się wielokrotnie:

pierwszy raz – w trakcie comiesięcznej wypłaty wynagrodzeń,

drugi raz – w trakcie kontroli PIP w firmie kara może wynieść do 30 tys. zł,

trzeci raz – na ewentualnym szantażu pracownika,

czwarty raz – na ewentualnych postępowaniach karnych przeciwko firmie.

4. Doraźna obsługa prawna:

Harmonizacja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy

Doradztwo prawne 
Kancelaria Prawna Viggen sp.j. świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego poradnictwa dla kadry zarządzającej firm transportowych.
Porady są realizowane przez dominujący w naszym kraju profesjonalny zespół, który (w odróżnieniu od wielu innych) składa się wyłącznie ze specjalistów posiadających wykształcenie prawnicze i wieloletnie doświadczenie.
Kancelaria Prawna Viggen sp.j. w odróżnieniu od wielu innych firm nie ukrywa danych osobowych oraz dorobku naszych doradców prawnych. Dane doradców, specjalizacja oraz dorobek (publikacje prawne doradców) Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. są ogólnodostępne na stronie Kancelarii.
Kancelaria zapewnia pełne bezpieczeństwo danych klientów oraz oświadcza, że wśród doradców nie zatrudnia, nie zatrudniała i nie zamierza zatrudniać byłych lub obecnych Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego.
Kancelaria oświadcza, że doradztwo prawne realizują prawnicy co jest jedną z gwarancji jakości naszych usług.
Zespół prawników Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. posiada ogromny dorobek w zakresie doradztwa:
- kilka tysięcy przeszkolonych kierowców (6500 kierowców w stałym nadzorze),
- ponad 160 publikacji i opracowań prawnych,
- ponad 200 audytów naprawczych w firmach transportowych,
- ponad 20 audycji radiowych,
- kilkaset wykonanych harmonogramów (dla przewoźników osób na liniach regularnych),
- ewidencja czasu pracy wykonywana dla blisko tysiąca firm transportowych,
- zdalne prowadzenie dokumentacji dla firm transportowych (około 50 tys. rekordów,)
- kilka tysięcy telefonicznych oraz mailowych porad prawnych dla kierowców i właścicieli firm transportowych,
- ponad tysiąc odwołań od decyzji administracyjnych ITD, Policji oraz innych organów kontrolnych,
- uczestnictwo w charakterze ekspertów w kilkudziesięciu konferencjach transportowych organizowane przez stowarzyszenia transportowe,
- prawnicy Kancelarii są członkami – założycielami dwóch ogólnopolskich stowarzyszeń transportowych: „Klub Polskiego Trakera” oraz „Najlepsza Droga”,
- zespół Kancelarii współpracuje z Polskimi Stowarzyszeniami: PSPD, MZMPD, PSPA, MSPO, DSPM, KPT, ND oraz wieloma innymi,
- Kancelaria w swoim dorobku ma wychwycenie oraz wyeliminowanie 4 istotnych błędów prawnych w ustawodawstwie transportowym,
- Kancelaria jest autorem programów komputerowych dla transportu: Wirtualny Audytor, Bus Manager, Symulator 561, VLX, Koniczynka. (http://www.inventsoftware.pl/)


Polecamy pracę z profesjonalistami!

Odwołania od decyzji ITD/PIP

DLACZEGO WARTO NAM ZLECIĆ ODWOŁANIE OD KARY  I.T.D. LUB P.I.P. ?

 
a) Skutecznie odwołaliśmy się już ponad 1100 razy, czyli najwięcej w kraju i posiadamy w tym zakresie największe doświadczenie.
b) Odwołania sporządzają wyłącznie wyspecjalizowani w prawie transportowym prawnicy, którzy są także doświadczonymi praktykami, a więc każde odwołanie przygotowuje wyłącznie prawnik specjalizujący się w danym typie prawa transportowego.
c) Bardzo duża część kar administracyjnych jest nakładana bez uwzględnienia obowiązku ustalenia zasady „prawdy obiektywnej” – co dyskwalifikuje ważność decyzji a nasi prawnicy potrafią wychwycić tę kluczową nieprawidłowość.
d) Część decyzji jest wydawana niezgodnie z obowiązującym stanem prawnym – co dyskwalifikuje ważność decyzji a nasi prawnicy potrafią wychwycić tę kluczową nieprawidłowość.
e) Część kar jest nakładana wbrew stanowisku wyrażonym w orzecznictwie sądowym, a więc istnieje realna możliwość skutecznego odwołania się – nasi prawnicy znają stanowisko sądów i wiedzą kiedy oraz jak się na nie powołać aby odwołanie mogło być skuteczne.
f) Nasi prawnicy posiadają duże doświadczenie w odwołaniach od decyzji międzynarodowych.
g) Odwołania mogą być w części refundowane dla członków Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” www.najlepszadroga.pl na podstawie otrzymanego od stowarzyszenia „bonu rabatowego”.
h) Mamy już 7 lat udokumentowanych doświadczeń w odwołaniach… (czy ktoś w Polsce ma więcej ?)
 B A R D Z O  W A Ż N E :
- Przyjmujemy wyłącznie zlecenia, które w naszej ocenie mają realne szanse na skuteczne odwołanie i dzięki temu nie narażamy klienta na niepotrzebne dodatkowe koszty w sprawach z góry przegranych.
- Przygotowaliśmy już bardzo dużą ilość odwołań dlatego nasi prawnicy zazwyczaj w krótkim czasie potrafią ocenić, czy zlecenie ma szansę na pozytywne zakończenie.


Obalamy mity 
To całkowicie nieprawdziwy mit, że kontrola I.T.D musi wiązać się z utratą 30 tys. zł przez przewoźnika. Jest to mit całkowicie szkodliwy dla przewoźników, którzy z góry stawiają się na skazanej pozycji w trakcie kontroli. Tak oczywiście nie jest pod warunkiem, że firma jest odpowiednio przygotowana do kontroli. Jak nie płacić kary ? To wbrew pozorom jest dosyć proste. Wystarczy się do kontroli odpowiednio przygotować realizując audyt prawny. Tezę o konieczności zapłacenia 30 tys. zł kary promują te firmy, które otrzymały taką karę, ale nigdy nie podjęły nawet minimalnych starań w celu przygotowania i prowadzenie procedur naprawczych. 
Co ciekawe jak pokazuje doświadczenie Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. wskazuje na 4 główne przyczyny takiej sytuacji: 


1) Ciekawostką jest, że w skutek niewiedzy firmy transportowe notorycznie oddają do kontroli dokumentację niekompletną pomimo, że w firmie znajduje się pełna dokumentacja. W wyniku analizy okazuje się, że po wywarciu odpowiedniego działania w stosunku do kierowców znajduje się bardzo znaczna część wykresówek zdeklarowanych wcześniej jako zagubiona. Mało jednak, który przewoźnik ma świadomość, że odzyskanie od kierowców tej „zaginionej” dokumentacji np.: z wykresówek skutecznie ułatwia jedna z procedur prawnych stosowanych przez prawników Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

2) Mało, który z przewoźników ma świadomość, że okoliczność braku dokumentacji w firmie jeszcze nie oznacza, że za jej brak przewoźnik musi zapłacić karę. Tak oczywiście nie jest – ale pod warunkiem, że przewoźnik wcześniej powoła się na okoliczności wskazane w jednej z wytycznych GITD. Każdy z przewoźników we własnym interesie powinien, więc przestrzegać ściśle określonych procedur prawnych (oraz wytycznych GITD) w celu uniknięcia kary.


3) Znaczna część kar jest nakładana za „drobiazgi”, które naprawdę bardzo prosto wyeliminować. Za co dokładnie? Jest, aż 14 takich obszarów, w których przewoźnik przy praktycznie „zerowym” nakładzie pracy może poważnie ograniczyć poważnie kwotę nakładanych kar. Kancelaria Prawna Viggen sp.j. w ramach realizowanego audytu prawnego wprowadza procedury prawne eliminujące praktycznie całkowicie poziom kar we wspomnianym zakresie.


4) Tolerowanie błędów lekarzy i psychologów oraz urzędników wydających orzeczenia, zaświadczenia, licencje itp. jest kolejnym źródłem kar. Czy przewoźnik jest bezbronny? Oczywiście nie – urzędnicy i lekarze mają obowiązek za darmo naprawić własny błąd, ale pod jednym warunkiem – że wiemy jak ich do tego zgodnie z prawem nakłonić. Prawnicy Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. nakłonili już setki lekarzy i urzędników w tysiącach przypadków do nieodpłatnej naprawy własnych błędów.
WNIOSEK:Konieczność płacenia po 30 tys. zł z tytułu kar to nieprawdziwy mit, który należy jak najszybciej wyeliminować ze świadomości przewoźników wystarczy jedynie skorzystać z przysługujących przewoźnikowi praw.PRZYKŁADY:
Firma z Częstochowy: 50 zestawów – wysokość kary: 4700 zł (tel.potwierdzający do właściciela można uzyskać w siedzibie Kancelarii)
Firma z Żor: 10 zestawów – wysokość kary: 1700 zł (tel. potwierdzający do właściciela można uzyskać w siedzibie Kancelarii)
Firma z Zawoji: 5 zestawów – wysokość kary: 0 zł (tel. potwierdzający do właściciela można uzyskać w siedzibie Kancelarii)
Takich przykładów możemy wskazać dziesiątki.
Jak osiągnąć taki stan rzeczy? Dosyć prosto – wystarczy jedynie zrealizować AUDYT PRAWNY wykonany przez PRAWNIKÓW naszej kancelarii prawnej.


 Zdecydowanie zalecamy nie płacić kar!

Odwołania od kar viaTOLL 
Od lipca 2011 roku system viatoll zastąpił na terenie Polski dotychczas obowiązujący system opłat drogowych w postaci winiet. System viatoll, a właściwie, zgodnie z nomenklaturą ustawową elektroniczny system poboru opłaty za przejazd drogami krajowymi, od początku swojego istnienia wywoływał i w dalszym ciągu wywołuje wiele kontrowersji, przysparzając przedsiębiorcom wielu problemów.
W zakresie swojej działalności podejmujemy się doradztwa prawnego oraz kompleksowego prowadzenia spraw w przypadku: zatrzymania przez uprawnione organy do kontroli drogowej pojazdu, wydania decyzji administracyjnej nakładającej karę za nieuiszczenie opłaty elektronicznej lub nieuiszczenie opłaty elektronicznej w pełnej wysokości, otrzymania wezwania do wskazania kierującego pojazdem itp. Najczęściej klienci zgłaszają się do nas w przypadku braku rejestracji samochodu w systemie viatoll, błędnego przyporządkowania kategorii pojazdu przy rejestracji w systemie viatoll, przejazdu przez płatny odcinek drogi krajowej bez uiszczenia opłaty elektronicznej, braku zmiany numeru rejestracyjnego w urządzeniu viabox przy przerejestrowaniu pojazdu, nałożenia kilku/kilkunastu kar administracyjnych za jeden przejazd drogą krajową oraz naruszenia innych obowiązków, które wynikają z ustawy o drogach publicznych. Nasz wyspecjalizowany zespół prawników każdą sprawę analizuje indywidualnie i proponuje najlepszą strategię dla danego klienta celem obrony jego praw.
DLACZEGO WARTO NAM ZLECIĆ WYJAŚNIENIA/ODWOŁANIA W SPRAWACH VIATOLL?


Ponieważ:

skutecznie wyjaśniliśmy już ponad 1100 razy, czyli najwięcej w kraju i posiadamy w tym zakresie największe doświadczenie,

wyjaśnienia sporządzają wyłącznie wyspecjalizowani w prawie transportowym prawnicy, którzy są także doświadczonymi praktykami, a więc każde wyjaśnienie przygotowuje wyłącznie prawnik specjalizujący się w danym typie prawa transportowego,

bardzo duża część kar administracyjnych jest nakładana bez uwzględnienia obowiązku ustalenia zasady „prawdy obiektywnej” – co dyskwalifikuje ważność decyzji, a nasi prawnicy potrafią wychwycić tę kluczową nieprawidłowość,

część decyzji jest wydawana niezgodnie z obowiązującym stanem prawnym – co dyskwalifikuje ważność decyzji, a nasi prawnicy potrafią wychwycić tę kluczową nieprawidłowość,

część kar jest nakładana wbrew stanowisku wyrażonym w orzecznictwie sądowym, a więc istnieje realna możliwość skutecznego odwołania się – nasi prawnicy znają stanowisko sądów i wiedzą kiedy oraz jak się na nie powołać, aby odwołanie mogło być skuteczne,

mamy już 7 lat udokumentowanych doświadczeń w wyjaśnieniach i odwołaniach…(czy ktoś w Polsce ma więcej?).

MASZ PYTANIA?ZADZWOŃ LUB NAPISZ DO NAS:
tel.: 725 451 051
email:mz@viggen.plOdwołania od kar za przeważenia/przeciążenia osi 
Od 19 października 2012r. W Polsce obowiązują nowe uregulowania dot. przejazdów ponadnormatywnych. W tym dniu bowiem weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. 2011, Nr 222, poz. 1321). Od tego momentu kontrolujący (czyli przeważnie inspektorzy WITD, ale także np. organy celne) nie mogą już karać za przekroczenia DMC oraz za przekroczenia nacisków na oś. Nie oznacza to jednak, iż obecnie przewoźnicy mogą bezkarnie poruszać się pojazdami przekraczającymi dopuszczalne parametry. Ustawodawca wprowadził bowiem 7 kategorii zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego, których zakres został dookreślony w Załączniku do Prawa o ruchu drogowym. W zależności zatem od przekroczonych parametrów, ewentualna kara nakładana jest za brak zezwolenia odpowiedniej kategorii.
Niejednoznaczność przepisów, skomplikowana procedura oraz liczne kontrowersje dotyczące taryfikatora kar spowodowały, iż w dalszym ciągu występują liczne trudności w stosowaniu tych przepisów praktyce.
Warto pamiętać, że przeważnie odpowiedzialność z tytułu naruszenia wspomnianych przepisów dotyczy głównie przewoźników, którzy faktycznie realizują dane zadanie przewozowe. Jednakże zgodnie z art. 140 aa ust. 3 ustawy o ruchu drogowym karę pieniężną, nakłada się zarówno na podmiot wykonujący przejazd, ale także na podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym, a w szczególności na organizatora transportu, nadawcę, odbiorcę, załadowcę lub spedytora, jeżeli okoliczności lub dowody wskazują, że podmiot ten miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia.
Oznacza to wprost, że problem ewentualnej kary z tytułu przekroczenia DMC czy nacisków na oś, dotyczy w równym stopniu wszystkich tych podmiotów, a odpowiedzialność np. przewoźnika nie zwalnia z odpowiedzialności za to samo naruszenie np. załadowcy czy odbiorcy.
Zespół naszych prawników, specjalizujących się w prawie transportowym w swojej pracy niezmiernie często spotyka się z sytuacjami, w których w trakcie kontroli na drodze, stwierdza się przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisków na oś.
Decyzja administracyjna nakładająca często wysoką karę na przedsiębiorcę, za brak odpowiedniej kategorii zezwolenia (zgodnie z taryfikatorem od 500 zł aż do 15 000zł), nie jest niepodważalna. Często bowiem zdarza się, że inspektorzy w trakcie czynności kontrolnych wyraźnie naruszają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności te dotyczące procedury administracyjnej (np. bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące sporządzania protokołu kontroli czy miejsca ważenia, czy też rodzaju zastosowanych wag). Dlatego też, każdą prowadzoną przez nas sprawę administracyjną poprzedzamy zawsze kompleksową i szczegółową analizą wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych, i dopiero na tej podstawie proponujemy najlepsze rozwiązanie dla przedsiębiorcy.
Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu w tym zakresie oraz dociekliwości, możemy bardzo trafnie ocenić, czy w danym przypadku istnieje uzasadniona podstawa do złożenia skutecznego odwołania. Należy jednak zawsze pamiętać, że procedura odwoławcza musi zostać zainicjowana przez stronę lub profesjonalnego pełnomocnika, dlatego też koniecznym jest złożenie odwołania w ciągu 14 dni (nieprzekraczalny termin) od doręczenia stronie decyzji.
Oferujemy obiektywną i realną analizę i ocenę szans na skuteczne odwołanie się od decyzji nakładającej karę z tytułu przeważenia pojazdu, opracowanie najlepszej i najbardziej korzystnej strategii na postępowanie administracyjne, sporządzenie pism wyjaśniających oraz odwołań oraz w razie potrzeby reprezentację prawną przed organem.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) na decyzję ITD/Policji/Urządów Celnych itp. 
Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Oznacza to, że kontrola sądowa jest sprawowana na podstawie kryterium tzw. legalności – czyli zgodności danego rozstrzygnięcia (np. decyzji czy postanowienia) organu administracji z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Należy jednak wyjaśnić, że w ramach sprawowanej kontroli administracji publicznej sądowi administracyjnemu przysługują przede wszystkim uprawnienia kasatoryjne. Wyraża to art. 145 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. A zatem sąd administracyjny, który z jakichś powodów uwzględnia skargę może zatem uchylić zaskarżony akt, stwierdzić bezskuteczność czynności, bądź też zobowiązać do wydania aktu lub czynności w określonym terminie.
W praktyce oznacza to, że w przypadku wyczerpania toku postępowania administracyjnego, na niektóre rozstrzygnięcia organów administracji publicznej,wskazane wprost w art. 3 par.2 ze zn. 1 wspomnianej ustawy, przysługuje stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
W przypadku przedsiębiorstw transportowych, przeważnie mamy do czynienia ze skargami na decyzje administracyjne wydane przez ITD, PIP oraz organy celne. W praktyce często okazuje się, że dwuinstancyjność postępowania administracyjnego to fikcja. Organ, rozpatrujący sprawę w II instancji niekiedy, pomimo obowiązku wszechstronnego zbadania sprawy oraz wydania bezstronnego rozstrzygnięcia, utrzymuje w mocy wadliwą decyzją organu I instancji.
Wniesienie skargi rozpoczyna procedurę sądowo-administracyjną. Nasze doświadczenie w przygotowywaniu pism oraz prowadzeniu tych postępowań wskazuje, iż niekiedy tylko złożenie skargi do WSA oraz obrona swoich praw przed sądem stanowi jedyną skuteczną możliwość obrony swoich praw.
Warto wskazać, że skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego różni się zdecydowanie od innych pism, często składanych przez stronę samodzielnie do organu w toku postępowania administracyjnego. Skarga musi bowiem spełniać ściśle określone wymogi zarówno merytoryczne, jak i formalne. W zakresie naszej działalności podejmujemy się sporządzania skarg oraz prowadzenia spraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Każda spraw poprzedzona jest szczegółowa analizą, w trakcie której dokonujemy oceny prawnej zaskarżanego aktu, zarówno pod względem materialnoprawnym, jak i naruszeń przepisów postępowania.

CMR/prawo przewozowe

5. Zastępstwo procesowe w zakresie

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. specjalizuje się w usługach prawnych na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w tym także podmiotów zagranicznych. Zastępstwo procesowe świadczone jest przez doświadczonego radcę prawnego, specjalistę z zakresu prawa pracy, prawa transportowego, transportowego prawa wspólnotowego – zarówno przed właściwymi instancjami sądów powszechnych, jak również przed sądami administracyjnymi.
W celu zapewnienia kompleksowej obsługi klienta Kancelaria współpracuje z prawnikami specjalizującymi się w wyżej wymienionych dziedzinach, co pozwala na tworzenie zespołów prawników zajmujących się sprawami wymagającymi doświadczenia i specjalistycznej wiedzy.
Kancelaria zapewnia zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu:

Prawa pracy I i II instancji Sądów Powszechnych oraz przygotowanie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

Prawa transportowego I i II instancji Sądów Powszechnych oraz przygotowanie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

Prawa administracyjnego I i II instancji Sądów Powszechnych oraz przygotowanie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

Transportowego prawa wspólnotowego I i II instancji Sądów Powszechnych oraz przygotowanie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

Cywilnym I i II instancji Sądów Powszechnych oraz przygotowanie skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.