Kancelaria Prawna Viggen włącznie ze wszystkimi spółkami naszej grupy kapitałowej posiadają ponad 100 produktów dla branży TSL.

Poniżej prezentujemy listę produktową:

NUMER NAZWA USŁUGI OFERTA

USŁUGI ABONAMENTOWE :
1 SILNIK PRAWNY – System Zarządzania Procesami Prawno – ekonomicznymi w firmie transportowej
2 Wykonywanie ewidencji czasu pracy kierowców
3 Wykonanie wyliczenia wynagrodzenia wraz z wyliczeniem składek ZUS oraz zaliczek do US
4 Wyliczani płacy minimalnej w poszczególnych krajach członkowskich UE
5 Sporządzanie Harmonogramów czasu pracy dla kierowców na liniach regularnych do 50 km

ODWOŁANIA OD DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH :
6 Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego, Urzędu Dozoru Technicznego, Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, Straży Granicznej, Policji, Urzędu Wojewódzkiego, Biura Transportu Międzynarodowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Unijnych organów kontrolnych (odpowiedniki ITD)

NOWE USŁUGI NASZEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ:

7 E – URLOPÓWKA (VTS Sp. zo.o.)

8 E – EWIDENCJA CZASU PRACY (VTS Sp. zo.o.)

9 E – WYNAGRODZENIE (VTS Sp. zo.o.)

10 E – UBRUTTOWIENIE WYNAGRODZENIA (VTS Sp. zo.o.)

11 E – PŁACA MINIMALNA (VTS Sp. zo.o.)

12 E – RENTOWNOŚĆ FRACHTU (VTS Sp. zo.o.)

13 likwidacja szkód komunikacyjnych (KPV Sp. j.)

14 ubezpieczenia OCPD, (BCB Sp. zo.o.)

15 ubezpieczenia D&O (BCB Sp. zo.o.)

16 ubezpieczenia CARGO (BCB Sp. zo.o.)

17 ubezpieczenia D&O oraz ubezpieczenia środków transportowych (BCB Sp. zo.o.)

18  POŚREDNICTWO W UŻYCZANIU KIEROWCÓW (APT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa)

SZKOLENIA DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ:
19 z zakresu krajowego prawa administracyjnego branży transportowej
20 z zakresu międzynarodowego prawa pracy i zabezpieczeń społecznych na przykładzie MiLoG (8,5 EU)
21 z zakresu prawa przewozowego
22 z zakresu rozporządzenia 561/2006/WE oraz umowy AETR
23 w zakresie Ustawy o Czasie Pracy Kierowców
24 w zakresie mocowania ładunków

SZKOLENIA DLA SPEDYTORÓW:
25 z zakresu prawa przewozowego
26 z zakresu rozporządzenia 561/2006/WE oraz umowy AETR
27 w zakresie Ustawy o Czasie Pracy Kierowców

SZKOLENIA DLA KADROWYCH :
28 z zakresu zasad zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych
29 z zakresu rozporządzenia 561/2006/WE oraz umowy AETR
30 w zakresie Ustawy o Czasie Pracy Kierowców
31 w zakresie zasad wyliczenia elementów składowych płacy minimalnej w Niemczech lub innych krajach
32 w zakresie rozliczenia czasów pracy kierowcy

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW:
33 w zakresie mocowania ładunków
34 z zakresu obsługi tachografów cyfrowych i analogowych oraz użytkowania wykresówek
35 z zakresu rozporządzenia 561/2006/WE oraz umowy AETR
36 w zakresie Ustawy o Czasie Pracy Kierowców
37 z zakresu elementów prawa przewozowego i zasad sporządzania i wypełniania listów przewozowych
38 w zakresie BHP

ZASTĘPSTWO PROCESOWE:
39 Zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi (od decyzji administracyjnych organów kontrolnych )
40 Zastępstwo procesowe przed sądami karnymi
41 Zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi w zakresie szkód w przewozie
42 Zastępstwo procesowe przed sądami przeciwko Towarzystwom Ubezpieczeniowym w zakresie odmowy likwidacji szkód lub w zakresie zaniżenia wartości likwidacji szkody
43 Zastępstwo procesowe przed sądami pracy w zakresie wszystkich roszeń pracowniczych w branży TSL
44 Reprezentowanie przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
45 Uczestnictwo lub reprezentacja w kontrolach organów kontrolnych np. PIP, ITD itp. u pracodawcy

DORADZTWO PRAWNE:
46 w zakresie ADR (szkolenia, pośrednictwo w zawieraniu umów z doradcą ADR)
47 w zakresie zatrudniania obcokrajowców na stanowisko kierowcy zawodowego
48 tworzenie i doradztwo w zakresie spółek z o.o. komandytowych

AUDYTY:
49 Wykonywanie Audytu prawnego na okoliczność kontroli ITD, PIP
50 Wykonywanie Audytu mocowania ładunków i odpowiedzialności nadawcy, odbiorcy, przewoźnika, spedytora
51 Wykonywanie Analizy potencjału roszczeń pracowniczych w zakresie świadczeń z tytułu podróży służbowych oraz innych dodatków
52 Wykonywanie Analizy roszczeń cywilno- prawnych z tytułu błędów występujących w zleceniach przewozowych oraz listach przewozowych
53 Wykonywanie Optymalizacji wynagrodzeń kierowców oraz innych pracowników w branży TSL

DOKUMENTACJA:
54 Sporządzanie Regulaminów pracy/obwieszczeń
55 Sporządzanie Regulaminów wynagrodzeń
56 Sporządzanie Opinii prawnych
57 Sporządzanie Planów transportowych dla organizatorów transportu (gmin, powiatów, województw) w trybie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
58 Sporządzanie Umów cywilno – prawnych dla kierowców w branży TSL
59 Sporządzanie Umów o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia dostosowanych do specyfiki branży transportowej
60 Sporządzanie Kompleksowej dokumentacji dla Agencji Pracy Tymczasowej zatrudniającej kierowców oraz innych pracowników branży TSL
61 Weryfikowanie Wniosków A1 (w celu skorzystania z prawa do ubruttowienia polskiego)
62 Sporządzanie Analizy dokumentów przewozowych (zleceń przewozowych, spedycyjnych, listów przewozowych)
63 Sporządzanie Dokumentacji oraz oceny prawidłowości uprawnień z zezwoleń i licencji
64 Sporządzanie Dokumentacji oraz  oceny prawidłowości poświadczenia sytuacji finansowej
65 Sporządzanie Dokumentacji oraz oceny prawidłowości sporządzenia zaświadczeń uprawniających do realizacji przewozów na potrzeby własne
66 Sporządzanie Wniosku do uzyskania zezwoleń na liniach regularnych  (przewóz osób)
67 Sporządzanie Konstrukcji prawnych uprawniających do legalnego przewozu śmieci oraz nieczystości ciekłych zgodnie z rozporządzeniem 561/2006 WE w kontekście uregulowań Ustawy o Transporcie Drogowym
68 Sporządzanie Konstrukcji prawnych zmniejszających ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe w łańcuchu transportowym ( w ramach audytu prawno – mocowaniowego)
69 Sporządzanie Dokumentacji dla realizacji zwolnień dyscyplinarnych
70 Sporządzanie Zakładowych układów zbiorowych pracy
71 Sporządzanie Pełnej dokumentacji oraz konstrukcji prawnej delegowania pracownika do kraju państwa przyjmującego
72 Sporządzanie Procedury wyboru właściwości prawa polskiego oraz sądów polskich w zakresie oskładkowania wynagrodzenia
73 Sporządzanie Wyliczenia wynagrodzeń wraz z pełnym oskładkowaniem (ZUS, podatek) gotowych do wypłaty na podstawie ewidencji czasu pracy (przygotowanej przez klienta lub przez KPV)
74 Wykonanie Wyliczenia lub wskazanie zasad pełnego lub częściowego ubruttowienia umów cywilnoprawnych
75 Sporządzanie Sprawozdań środowiskowych
76 Sprawozdawczość ADR
77 Wykonywanie raportu uchybień i wykroczeń kierowców

ZMIANA FORM DZIAŁALNOŚCI:
78 Wykonanie Przekształcenia dotychczasowych działalności w spółki z o.o. komandytowe w branży TSL
79 Zakładanie Agencji Pracy Tymczasowej zatrudniającej kierowców oraz innych pracowników branży TSL
POLISY UBEZPIECZENIOWE:
80 Tworzenie Szczególnych Ogólnych warunków ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP)
81 Tworzenie Szczególnych Ogólnych warunków ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS)
82 Tworzenie Szczególnych Ogólnych warunków ubezpieczenia Odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, prezesów, prokurentów, dyrektorów etc. – Directors & Officers
83 Weryfikacja polis ubezpieczeniowych
84 Przygotowanie ubezpieczenia Cargo

REPREZENTACJA W LIKWIDACJI SZKÓD PRZED TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI:
85 w sprawach roszczeń z tytułu uszkodzenia pojazdu
86 w sprawach roszczeń z tytułu szkód na osobie

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE:
87 w zakresie zarządzania dokumentacją w kontekście prawa transportowego – Wirtualny Audytor
88 w zakresie obiegu dokumentacji oraz łańcucha procedur w branży TSL

POZOSTAŁE USŁUGI:
89 Windykacja należności
90 Usługi reklamowe – reklama na Transportowym Portalu Prawnym www.jazdaprawna.pl
91 Usługi reklamowe – reklama w biuletynie
Jazdaprawna
92 Usługi reklamowe – reklama na konferencjach
93 Pośrednictwo w udzielaniu uprawnień dla firm transportowych w zakresie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych

SKLEP561:
94 Ponad 250 opracowań prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa transportowego
95 Książka – Publiczny transport miejski – Zasady tworzenia rozkładów jazdy
96 Książka przeznaczona dla osób chcących poszerzyć wiedzę na temat zasad prawidłowego załadunku pojazdów i zabezpieczenia ładunku.
97 Książka – Przewozy drogowe osób i rzeczy – Podręcznik kierowcy
98 Książka – Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego – podręcznik
99 Wzór teczki kierowcy/ sklep 561
100 Audiobook rekomendowany przez Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy oraz Stowarzyszenie U.R.K.S.i T.D. „Najlepsza Droga” pt. „Legalne sposoby uniknięcia odpowiedzialności za naruszenia czasu jazdy i okresów prowadzenia pojazdów, przez kierowców zawodowych”
101 Filmy instruktażowe na temat obsługi tachografów cyfrowych