Tworzymy najkorzystniejsze konstrukcje spółek pod względem podatkowym, egzekucyjnym i organizacyjnym.

Podczas organizacji spółek transportowych wykorzystujemy unikalne doświadczenie i wiedzę nie tylko z zakresu prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego, prawa egzekucyjnego, ale także z zakresu prawa transportowego.

Potrafimy w unikalny sposób:

 • szybko i tanio założyć spółkę

 • zabezpieczyć majątek spółki bazowej

 • zabezpieczyć majątek spółki – komplementariusza

 • zabezpieczyć zabezpieczyć majątek prywatny zarządu

 • zorganizować wycenę majątku

 • dokonać transferu środków

 • zorganizować biznesowo nową spółkę

 • zorganizować przepływy finansowe pomiędzy pomiędzy nową spółką i dotychczasową działalnością gospodarczą w taki sposób aby przedsiębiorca korzystał nadal z historii paliwowej, korzystnie zaliczkował działalność nowej spółki z dotychczasowej działalności, zabezpieczył majątek dotychczasowej działalności.

Nasi prawnicy specjalizując się od lat w organizacji spółek bla branży TSL posiadają unikalną wiedzę na temat ograniczeń funkcjonowania spółek na gruncie prawa transportowego. Wiedza na temat przedmiotowych ograniczeń ale i korzystnych rozwiązań jest znana wyłącznie prawnikom specjalizującym się w prawie spółek handlowych dedykowanych do branży TSL. Jest to wiedza, której nie można przeczytać w jakichkolwiek podręcznikach.

Dlaczego warto przekształcić się w spółkę z o.o. komandytową?

Powszechnie uważa się, że jedyną korzyścią z założenia spółki z o.o. komandytowej są względy korzystnego opodatkowania (analogicznego do jednoosobowej działalności gospodarczej).
Jednak podstawowymi korzyściami przyjęcia takiej organizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa jest:
 • ochrona przed egzekucją z prywatnego majątku wspólników i Zarządu

 • ochrona przed egzekucją znacznej części majątku spółki (do uzyskania tego efektu potrzebne jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji prawnej).

Wbrew powszechnemu przekonaniu, spółki z o.o. nie chronią majątku spółki, a także w bardzo nielicznych przypadkach chronią prywatny majątek Zarządów.

Wynika to z zasad ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ ZA ZOBOWIĄZANIA TEJŻE SPÓŁKI.

Podstawa odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o.:

 • Art. 299 KSH

 • § 1. (3) Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. § 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.”

Natomiast nieco inaczej (bezpieczniej dla członków Zarządu) wyglądają zasady odpowiedzialności w spółce z o.o. komandytowej

Podstawa prawna odpowiedzialności komplementariusza:

 • Art. 102 KSH w zw. z art. 31 KSH

 • Art. 102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.”

 • Art. 102. Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.”

WYJAŚNIENIE:

Celem dochodzenia wierzytelności za zobowiązania spółki komandytowej z majątku osobistego członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jest wspólnikiem-komplementariuszem tejże spółki wierzyciel musi uprzednio wykazać bezskuteczność egzekucji z dwóch podmiotów tj. najpierw spółki komandytowej, później spółki z o.o.

Ze względu na subsydiarną odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za jej zobowiązania (art. 31 § 1 KSH), wierzyciel w celu dochodzenia należności od wspólnika takiej spółki tj. komplementariusza, zobowiązany jest do wykazania bezskuteczności egzekucji z majątku spółki komandytowej.

Następnie wierzyciel może skierować swoją egzekucję do majątku wspólnika tj. w tym wypadku, majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Następnie wierzyciel zobowiązany jest wykazać bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dopiero wykazanie bezskuteczności egzekucji z tej ostatniej masy majątkowej tj. majątku spółki z o.o. uprawnia wierzyciela do dochodzenia wierzytelności z majątku osobistego członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Członkowie zarządu mogą zwolnić się z tej odpowiedzialności pod warunkiem, że wykażą, że we właściwym terminie zgłosili wniosek o upadłość Spółki (Sp. zo.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej).

Z procesem dochodzenia wierzytelności spółki komandytowej od członka zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej można zapoznać się pod adresem: PROCES DOCHODZENIA WIERZYTELNOŚCI

REASUMUJĄC:

Teoretycznie można zorganizować sp. zo.o. na dwa sposoby:

 • można założyć nową sp. zo.o. komandytową lub

 • można przekształcić już istniejący podmiot transportowy w spółkę z o.o.

W praktyce jednak z uwagi na zapisy uregulowań ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia 1071/2009 WE nie wolno skorzystać z drugiej wymienionej formy (przekształcenia), ponieważ musiałaby się wiązać albo z unieruchomieniem taboru na kilka/kilkanaście dni albo z naruszeniami z grupy tzw.: „najpoważniejszych naruszeń” i narażeniem się na utratę prawa wykonywania transportu do lat 3.

Ponadto organizacja sp. zo.o. komandytowej ma jakikolwiek sens zabezpieczający tylko pod warunkiem, że s. zo.o. będąca komplementariuszem będzie posiadała „czystą” historię płatniczą, w przeciwnym razie konstrukcja de facto stanie się bezużyteczna. Osiągnięcie takiego stanu jest możliwe ale wymaga odpowiednich zabiegów określających specyficzną relację pomiędzy komandytariuszami i komplementariuszem.

Dodatkowo organizacja sp. z o.o. komandytowej mija się de facto z celem jeśli wcześniej zabezpieczeniu nie będzie podlegał majątek przedsiębiorstwa. W tym celu należy poczynić dodatkowe czynności prawne.

Warto pamiętać, że organizacja przedsiębiorstw TSL posiada swoją wyjątkową specyfikę prawną z uwagi na szereg szczególnych uregulowań prawa transportowego, które należy uwzględnić w procesie organizacji spółki z o.o. komandytowej.

Zapraszamy do profesjonalnej współpracy!