Raport uchybień i kar – szczegółowa kontrola wykresowek i plików cyfrowych

Kancelaria Prawna Viggen SC wykona dla Państwa audyt – analizę dokumentacji kierowców w zakresie czasu pracy, jazdy, przerw i odpoczynków, w oparciu o obowiązujący stan prawny na podstawie przedstawionych przez Państwa dokumentów (wykresówki, odczyty z kart- pliki cyfrowe (z karty pojazdu oraz karty kierowcy), wydruki, dokumenty uzasadniającego nieposiadanie wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy).

Przedmiotem analizy, będzie przestrzeganie przez Państwa kierowców ustawowych norm w w/w zakresie.

Zarówno wykresówki jaki i zapisy zarejestrowane przez tachograf cyfrowy są oceniane przez Prawnika-specjalistę, który następnie sporządza stosowny raport zawierający wykaz braków i naruszeń przepisów dotyczących:

  • okazania wykresówki, która nie zawiera wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy
  • braku nazwiska, imienia, nr rejestracyjnego, stanu licznika kilometrów (w chwili rozpoczęcia i zakończenia użytkowania pojazdu) na wykresówkach, miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki, miejsca lub daty końcowej używania wykresówki
  • używania wykresówki powyżej 24 h
  • nieprawidłowego operowania przełącznikiem selektora
  • nieprawidłowego logowania i obsługi tachografu cyfrowego
  • udostępnienia podczas kontroli niepełnych danych o okresach aktywności kierowcy
  • przestrzegania norm w zakresie czasu jazdy, wymaganych przerw i okresów odpoczynków (skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku, skrócenie dziennego czasu odpoczynku, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym)

Równocześnie sporządzony zostanie raport wykroczeń, który wykaże uchybienia zarejestrowane na wykresówkach lub kartach, wraz z podaniem wysokości kary i podstawą prawną stwierdzonego naruszenia.

Ponadto zakres analizy będzie obejmował również prawidłowość dokonywania przez kierowców obrysu na rewersie wykresówki oraz umiejętność prawidłowego opisu rewersu tarczy/wydruku, odnośnie przekroczeń dopuszczalnych norm (jazdy, odpoczynku, przerw), umożliwiającego uniknięcie kary za w/w naruszenia.

Podstawę prawną analizy stanowią między innymi następujące akty prawne:

-Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371)

-Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879)

– Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Tekst mający znaczenie dla EOG) – Deklaracja z dnia 2006-03-15 (Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 102, str. 1)

-Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym z dnia 1985-12-20 (Dz.Urz.UE.L 1985 Nr 370, str. 8)

-Kodeks pracy[1] z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/7/40/Raport-uchybien-i-kar-szczegolowa-kontrola-wykresowek-i-plikow-cyfrowych/

Reakcja Ministerstwa Infrastruktury

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury pismem nr TD 6HK-076-5/2010 poparło stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen w kwestii dotyczącej błędnego tłumaczenia art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE ) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie ( WE ) nr 561/2006 ( Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009 r. , s.88).
Poniżej przedstawiamy pismo w/w sprawie.
1

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/6/40/Reakcja-Ministerstwa-Infrastruktury/

Reakcja Kancelarii Prawnej Viggen na błedy w polskim tlumaczeniu Rozporządzenia

W związku z błędem w polskim tłumaczeniu Rozporządzenia 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r.w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i 01zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006, dnia 21 kwietnia  2010r. wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Infrasrtuktury.


Na bieżąco będziemy informować o postępach w sprawie. Poniżej przedstawiany treść pisma:  Ministerstwo Infrastruktury
Dyrektor Departamentu Prawnego
Pan Marcin Grabek
 
Niniejszym informujemy, iż w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r.w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.Urz.UE.L2009.300.88), w Art 29 dotyczącym wydłużenia do max 12 dwudziestoczterogodzinnych okresów pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi zauważyliśmy nieścisłość (błąd).
Po dokonaniu analizy prawnej, treść przytoczonego przepisu wzbudziła nasze poważne wątpliwości, więc poddaliśmy ją analizie w oparciu o tekst sporządzony w języku angielskim i niemieckim. Analiza potwierdziła nasze przypuszczenia – tekst został przetłumaczony błędnie, w sposób uniemożliwiający prawidłowe stosowanie przepisu.
 
W polskiej wersji znowelizowany przepis brzmi w art. 29 przedmiotowego rozporządzenia:
„(…) (kierowca-przypis) może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku (to słowo także zostało błędnie przetłumaczone-przypis) o (błąd w tłumaczeniu) maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.
Tymczasem w angielskiej oraz niemieckiej wersji językowej znajduje się następujący zapis:
(…) (kierowca-przypis) może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku (a nie wypoczynku) do (a nie „o”) maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.
Zaznaczamy, że weryfikacji tłumaczenia dokonał tłumacz przysięgły języka niemieckiego naszej Kancelarii (Pani Małgorzata Miąsko).
Jak łatwo można zauważyć różnica jest zasadnicza i błędne zastosowanie „o” zamiast „do” całkowicie zmienia sens przedmiotowego przepisu.
Pozostawienie tekstu przepisu w niepoprawnej wersji skutkować będzie stosowaniem przez rodzimych kierowców innych norm niż obowiązujące w całej UE oraz EOG co w konsekwencji będzie skutkowało nałożeniem poważnych kar finansowych na polskich przewoźników oraz mandatów na kierowców.
W Art. 29 w/w rozporządzenia tak naprawdę występują 2 błędy w tłumaczeniu. Pierwszy z nich już wyartykułowaliśmy. Drugi natomiast odnosi się do tłumaczenia słowa „odpoczynek”, które zostało przetłumaczone jako „wypoczynek”. Tym czasem słowo „wypoczynek” w rozporządzeniu 561/2006 WE zostało zarezerwowane dla definicji „przerwy” (np.: 45 minutowej) a nie dla definicji „odpoczynku” (dziennego lub tygodniowego). Pokazuje to niedbałość w tłumaczeniu aktów prawnych na nasz język.
Dlatego też informujemy, że wbrew aktualnym zapisom przedmiotowej nowelizacji polscy kierowcy będą musieli na terenie Unii Europejskiej odebrać odpoczynek tygodniowy po max 12 dwudziestoczterogodzinnych okresach, a nie po 18 dwudziestoczterogodzinnych okresach licząc od końca poprzedniego odpoczynku tygodniowego.
Zaznaczamy także, że jest to już trzeci błąd w tłumaczeniu unijnego aktu prawnego na nasz język, który dostrzegli prawnicy naszej Kancelarii w obszarze transportu.
Pierwszy takie przypadek wychwyciliśmy w art 9 umowy AETR. Dzięki współpracy prawników Kancelarii Prawnej Viggen s.c. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych tłumaczenie zostało poprawione.
Drugi taki przypadek odnosił się do błędów w tłumaczeniu „zaświadczenia o działalności kierowców” wystawianego na podstawie przepisów rozporządzenia 561/2006 WE na co szczegółowo zwracaliśmy uwagę Państwu oraz całemu środowisku transportowemu.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawę przedmiotowego tłumaczenia.
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/5/40/Reakcja-Kancelarii-Prawnej-Viggen-na-bledy-w-polskim-tlumaczeniu-Rozporzadzenia/

UWAGA!!! Tak nie wolno wypełniać Zaświadczeń o działalności kierowców

Realizowane przez Kancelarię Prawną Viggen s.c. audyty naprawcze w firmach transportowych wykazują bardzo szeroki zakres nieprawidłowości w obszarze metodologii wystawiania „zaświadczeń o działalności kierowcy”. Należy więc zaznaczyć, że zaświadczenia o działalności kierowców mogą być wystawiane wyłącznie po odbiorze odpoczynku.


Tak więc przewoźnicy oraz kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę aby data wystawienia zaświadczenia wpisana w pozycji nr 20 nie była wcześniejsza niż data wpisana w pozycjach nr.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Wynika to z treści dokumentu w którym użyto zdań w czasie przeszłym – cytat:
kierowca (przypis):
14. przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)
15. przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)
16. miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)
17. prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (*)
18. wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)
19. pozostawał w gotowości (*)
21. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłempojazdu wchodzącego w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.
Jasne jest więc, że w zaświadczeniu o działalności kierowców w pozycji nr: 20 czyli w miejscu w którym zobowiązany jest podpisać się przedstawiciel firmy transportowej nie może znajdować się data wcześniejsza niż data określona w punktach od 14 do 21 i w pkt 21 a więc data dnia w którym kierowca po odebranym odpoczynku tygodniowym rozpoczyna ponownie okres prowadzenia pojazdu.
W mojej ocenie, dokument wypełniony odmiennie należy uznać za sprzeczny logicznie a więc nieważny.
 
 
————————————————————————-
Pod poniższym adresem można zapoznać się z opiniami użytkowników na temat programu do automatycznego wykonywania dokumentacji w firmie transportowej: „WIRTUALNY AUDYTOR”
http://jazdaprawna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419:przewonicy-nie-bd-ju-musieli-sami-prowadzi-dokumentacji-firmy-kierowcow-i-pojazdow&catid=46:wazneinformacje&Itemid=73
www.wirtualnyaudytor.pl
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/4/40/UWAGA-Tak-Nie-Wolno-Wypelniac-Zaswiadczen-o-Dzialalnosci-Kierowcow/