Zapraszamy na nasz niezależny informacyjny portal prawny, prezentujący bazę informacji oraz opracowań prawnych przygotowanych przez prawników specjalizujących się w szeroko rozumianym prawie transportowym i nie tylko.

 

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. posiada największąunikatową bazę opracowań prawnych w Polsce. Przygotowaliśmy dla Państwa łącznie około 310 wyjątkowych opracowań prawnych! Część z nich systematycznie prezentujemy Państwu co poniedziałek i czwartek w zakładce ”
Wykaz wszystkich, jedynych takich opracowań w kraju znajdą Państwo pod adresem:

1

Mandaty dla kierowców za brak dokumentów w pojeździe

Zobacz na stronie sklep561.pl

2

Kabotaż w UE od 14 maja 2010r – zasady realizacji kabotażu rzeczy w oparciu o przepisy.

Zobacz na stronie sklep561.pl

3

Kiedy należy wykonać badania lekarskie w kontekście szkoleń okresowych kierowców?

Zobacz na stronie sklep561.pl

4

Kiedy kierowca musi najpóźniej odebrać odpoczynek tygodniowy? Wiemy to z góry z dokładnością do 1 minuty

Zobacz na stronie sklep561.pl

5

Czy kierowcy muszą zostać zapoznani z oceną ryzyka zawodowego. Podstawa prawna.

Zobacz na stronie sklep561.pl

6

Jak długo trwa skrócony odpoczynek tygodniowy kierowcy?

Zobacz na stronie sklep561.pl

7

Pojazd nienormatywny – co oznacza i jakie ma zastosowania.

Zobacz na stronie sklep561.pl

8

Zwrot kosztów dla przewoźników i kierowców (pracowników) wezwanych na przesłuchania do ITD.

Zobacz na stronie sklep561.pl

9

Z jaką datą nie wolno wystawić “zaświadczenia działalności kierowcy” ?

Zobacz na stronie sklep561.pl

10

Prawo kierowcy powstrzymania się od wykonania pracy.

Zobacz na stronie sklep561.pl

11

Ocena prawna i propozycja zajęcia jednolitego stanowiska interpretacyjnego wobec instytucji wykresówek

Zobacz na stronie sklep561.pl

12

Które z decyzji Inspekcji Transportu Drogowego są nieważne i dlaczego.

Zobacz na stronie sklep561.pl

13

Kiedy kierowca może skorzystać z tygodniowego odpoczynku, a kiedy jest do tego zmuszony.

Zobacz na stronie sklep561.pl

14

Jaki skład powinny mieć akta osobowe pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy?

Zobacz na stronie sklep561.pl

15

Jak powinno wyglądać prawidłowe uzasadnienie decyzji administracyjnej aby decyzja mogła się utrzymać w mocy.

Zobacz na stronie sklep561.pl

16

Dlaczego część orzeczeń lekarskich jest nieważna?

Zobacz na stronie sklep561.pl

17

Czy kontrolą na drodze mogą być objęci kierowcy autobusu którzy w chwili kontroli nie stanowili zespołu?

Zobacz na stronie sklep561.pl

18

Harmonizacja pracy kierowców na liniach regularnych osób do 50 kilometrów.

Zobacz na stronie sklep561.pl

19

Zadaniowy system czasu pracy w transporcie drogowym.

Zobacz na stronie sklep561.pl

20

Jak walczyć z nieuczciwą konkurencją na liniach regularnych do 50 km.

Zobacz na stronie sklep561.pl

21

Podatkowe skutki zatrudnienia kierowcy z obcego kraju unijnego na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Zobacz na stronie sklep561.pl

22

Kiedy i w jaki sposób należy dokumentować dojazdy kierowcy do pracy?

Zobacz na stronie sklep561.pl

23

Jak rozpoznać bezprawne wezwanie ITD

Zobacz na stronie sklep561.pl

24

Jak jeździć dłużej.

Zobacz na stronie sklep561.pl

25

Kary po kontrolach PIP

Zobacz na stronie sklep561.pl

26

Czy, kiedy oraz ile zapłaci Skarb Państwa za przestoje pojazdów na granicy?

Zobacz na stronie sklep561.pl

27

Spedycja – charakter prawny usługi

Zobacz na stronie sklep561.pl

28

Likwidacja przedsiębiorstwa transportowego negatywnym skutkiem zatrudnienia kierowcy skazanego.

Zobacz na stronie sklep561.pl

29

Konsekwencje jakie niosą za sobą wyjaśnienia kierowcy podczas kontroli drogowej.

Zobacz na stronie sklep561.pl

30

Transport pożyczonym pojazdem to poważne niebezpieczeństwo dla przewoźnika

Zobacz na stronie sklep561.pl

31

Transport drogowy jako istotny aspekt funkcjonowania i organizacji państwa, Unii Europejskiej oraz Europy

Zobacz na stronie sklep561.pl

32

Wykaz 29 źródeł prawa krajowego, unijnego oraz Euroazjatyckiego wywierających wpływ na norm czasu pracy kierowców

Zobacz na stronie sklep561.pl

33

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców w ujęciu historycznym na gruncie dostosowania do uregulowań dyrektywy 15/2002 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

34

Kierunki rozwoju tachografów cyfrowych. Prawo pracy kierowców w ujęciu programistyczno-informatycznym w branży transportu drogowego.

Zobacz na stronie sklep561.pl

35

Określenie zakresu przedmiotowego prawa pracy na gruncie transportu drogowego. Syntetyczne zestawienie wyłączeń przedmiotowych.

Zobacz na stronie sklep561.pl

36

Określenie zakresu podmiotowego kierowców objętych uregulowaniami prawa pracy krajowego

Zobacz na stronie sklep561.pl

37

Definicja relacji na gruncie krajowych i międzynarodowych źródeł prawa pracy

Zobacz na stronie sklep561.pl

38

Przykłady braku kompatybilności uregulowań na gruncie krajowych, Europejskich źródeł prawa pracy

Zobacz na stronie sklep561.pl

39

Skutki ingerencji uregulowań unijnych na krajowe prawo pracy kierowców

Zobacz na stronie sklep561.pl

40

Niespójność uregulowań prawa pracy utrudniająca rozliczenia

Zobacz na stronie sklep561.pl

41

Przykłady zagadnień problemowych prawa pracy branży transportowej

Zobacz na stronie sklep561.pl

42

Analiza przykładowych zagadnień problemowych, zaprezentowanych w przykładowych opracowaniach naukowych określających relację pomiędzy krajowymi, Unijnymi oraz Euroazjatyckimi uregulowaniami prawa pracy

Zobacz na stronie sklep561.pl

43

Zasada skutku pośredniego w orzecznictwie sądów oraz decyzjach administracyjnych organów kontrolnych oraz na gruncie stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy.

Zobacz na stronie sklep561.pl

44

Relacje między źródłami prawa pracy na przykładzie aktów prawnych o zasięgu Europejskim i Euroazjatyckim

Zobacz na stronie sklep561.pl

45

Umowa AETR – przyczyny oraz konsekwencje nieobowiązywania jako krajowego źródła prawa pracy w latach 2010-2014.

Zobacz na stronie sklep561.pl

46

Syntetyczne zestawienie podstawowych źródeł prawa pracy kierowców rangi międzynarodowej

Zobacz na stronie sklep561.pl

47

Problematyka sposobu dokumentowania trybów aktywności kierowców za pomocą tachografów

Zobacz na stronie sklep561.pl

48

Zestawienie porównawcze uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz rozporządzenia 3820/85 EWG

Zobacz na stronie sklep561.pl

49

Zasady dokumentowania aktywności za pomocą tachografu analogowego

Zobacz na stronie sklep561.pl

50

Zasady funkcjonowania tachografu cyfrowego oraz dokumentowania aktywności kierowcy tachografu – opis piktogramów

Zobacz na stronie sklep561.pl

51

Zasady interpretacji piktogramów wykorzystywanych w tachografach na podstawie rozporządzeń 3821-85-EWG z załącznikiem IB, 1360-2002 WE, 561/2006 WE, na gruncie instytucji prawa pracy kierowców.

Zobacz na stronie sklep561.pl

52

Sposoby oznaczenia „czasu wolnego” kierowcy na gruncie dokumentowania działalności kierowców OP/133/2013/MZ

Zobacz na stronie sklep561.pl

53

Relacje pomiędzy ustawą o czasie pracy kierowców a wybranymi aktami prawnymi w kontekście rozporządzenia 561 OP/134/2013/MZ

Zobacz na stronie sklep561.pl

54

Niespełnianie postulatów dotyczących jednolitego egzekwowania prawa przez organy kontrolne w branży transportowej OP/137/2013/MZ

Zobacz na stronie sklep561.pl

55

Geneza rozporządzenia 561/2006 WE jako źródła prawa pracy

Zobacz na stronie sklep561.pl

56

Harmonizacja warunków konkurencyjności oraz poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy.

Zobacz na stronie sklep561.pl

57

Czy uregulowania bardziej restrykcyjne w krajach członkowskich będą skutkować wobec Polskich przedsiębiorców oraz kierowców?

Zobacz na stronie sklep561.pl

58

Pojazdy objęte zakresem rozporządzenia 561 oraz schematy zastosowania funkcji „OUT” w tachografie

Zobacz na stronie sklep561.pl

59

Zakres obowiązywania uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

60

Zakres obowiązywania umowy AETR. Zaświadczenia działalności kierowcy („urlopówki”) obowiązujące na terenie umowy AETR.

Zobacz na stronie sklep561.p

 

61

Zasady obowiązywania uregulowań umowy AETR wobec kierowców krajów trzecich

Zobacz na stronie sklep561.pl

62

Rola Wspólnoty Europejskiej w zakresie ustalenia relacji pomiędzy rozporządzeniem 561/2006 WE a AETR

Zobacz na stronie sklep561.pl

63

Dostosowanie umowy AETR do zmian w prawie wspólnotowym na przykładzie (urlopówek).

Zobacz na stronie sklep561.pl

64

Postulat jednolitej wykładni określającej minimalny czas trwania odpoczynku dziennego kierowcy na 7 godzin.

Zobacz na stronie sklep561.pl

65

Realizacja postulatu kontroli ITD i PIP na przykładzie metodologii dok. aktywności kierowcy za bieżący dzień + 28 dni wstecz

Zobacz na stronie sklep561.pl

66

Postulat skutecznego egzekwowania przy pomocy tachografów przewozu materiałów niebezpiecznych ADR, oraz reguły 120s

Zobacz na stronie sklep561.pl

67

Geneza algorytmu przerwy dzielonej: 15 + 30 minut.

Zobacz na stronie sklep561.pl

68

Postulaty poprawy warunków socjalnych pracowników oraz likwidacji systemu rekompensat za skrócenie dziennych odpoczynków

Zobacz na stronie sklep561.pl

69

Ujednolicenie zasad dla podróży promem i koleją.

Zobacz na stronie sklep561.pl

70

Zakres kontroli na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE – wstęp.

Zobacz na stronie sklep561.pl

71

rozwinięcie zagadnienia na gruncie ustawodawstwa krajowego w zakresie odpowiedzialności kierowców, posiadaczy CKZ oraz załadowców, rozładowców, organizatorów transportu, nadawców, odbiorców itp.

Zobacz na stronie sklep561.pl

72

Obowiązki kierowców pracujących dla kilku przedsiębiorstw transportowych

Zobacz na stronie sklep561.pl

73

Prawa państw do przyjęcia indywidualnych środków.

Zobacz na stronie sklep561.pl

74

Odstępstwa krajowe od uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE.

Zobacz na stronie sklep561.pl

75

Źródło wyłączenia linii regularnych do 50 km (realizujących przewóz osób) z zakresu stosowania rozporządzenia 561/2006 WE.

Zobacz na stronie sklep561.pl

76

Postulat realizacji kontroli w oparciu o standardowe przyrządy rejestrujące

Zobacz na stronie sklep561.pl

77

Postulat realizacji kontroli w oparciu o standardowe przyrządy rejestrujące

Zobacz na stronie sklep561.pl

78

Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenia norm rozporządzenia 561/2006 WE. Odpowiedzialność, kierowcy, organizatora transportu, pracowników przedsiębiorstwa transportowego oraz odpowiedzialność przewoźnika.

Zobacz na stronie sklep561.pl

79

Wszystko na temat zaświadczeń działalności kierowcy („urlopówek”)

Zobacz na stronie sklep561.pl

80

Nieoczekiwany wpływ zaświadczenia działalności kierowcy na krajowe źródła prawa pracy

Zobacz na stronie sklep561.pl

81

Zasady dotyczące wystawiania zaświadczenia działalności kierowców w kontekście zasad dokumentowania urlopów wypoczynkowych, czasu wolnego, odpoczynków w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej

Zobacz na stronie sklep561.pl

82

Zasady procedowania nad decyzjami Komisji Europejskiej

Zobacz na stronie sklep561.pl

83

Tak należy wykonać ewidencję czasu pracy na nowych zasadach! Wszystko o czasie pracy „samo-zatrudnionych”, właścicieli i zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych

Zobacz na stronie sklep561.pl

84

Minimalny wiek kierowcy na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

85

Postulat doprecyzowania rozporządzenia 3821/85 EWG wynikający z uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

86

Zakres i cel rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

87

Zakres przedmiotowy Rozporządzenia 561/2006 WE – wstęp

Zobacz na stronie sklep561.pl

88

Zakres terytorialny rozporządzenia 561/2006 WE w kontekście „wyjaśnienia nr 4” Komisji Europejskiej

Zobacz na stronie sklep561.pl

89

Zakres terytorialny umowy AETR

Zobacz na stronie sklep561.pl

90

Katalog wyłączeń z zakresu stosowania Rozporządzenia 561/2006 WE – wstęp

Zobacz na stronie sklep561.pl

91

Wyłączenia przewozu drogowego pojazdami do przewozu osób na liniach regularnych do 50 km

Zobacz na stronie sklep561.pl

92

Wyłączenia pojazdów o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h, wyłączenia przewozu drogowego wykonywanego pojazdami służb specjalnych, wyłączenia przewozu drogowego wykonywanego pojazdami do działań ratunkowych i humanitarnych

Zobacz na stronie sklep561.pl

93

Wyłączenia przewozu drogowego wykonywanego pojazdami do celów medycznych

Zobacz na stronie sklep561.pl

94

Wyłączenia przewozu drogowego wykonywanego pojazdami pomocy drogowej

Zobacz na stronie sklep561.pl

95

Wyłączenia przewozu drogowego wykonywanego pojazdami do celu rozwoju technicznego, napraw i konserwacji z zakresu obowiązywania rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

96

Wyłączenia przewozu drogowego wykonywanego pojazdami zabytkowymi z zakresu obowiązywania rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

97

Definicje instytucji prawnych w rozporządzeniu 561/2006 WE – rola definicji

Zobacz na stronie sklep561.pl

98

Definicja przerwy jako instytucji prawa pracy

Zobacz na stronie sklep561.pl

99

Definicja przerwy w kontekście uregulowań ustawy o czasie pracy kierowców

Zobacz na stronie sklep561.pl

100

Definicja „innej pracy” w kontekście uregulowań ustawy o czasie pracy kierowców

Zobacz na stronie sklep561.pl

101

Definicja „odpoczynku” w kontekście uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

102

Odpoczynek „dzienny” w kontekście uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE, umowy AETR – rozwinięcie zagadnienia

Zobacz na stronie sklep561.pl

103

Maksymalny okres trwania odpoczynku tygodniowego skróconego w kontekście długości kompensaty w kontekście uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy AETR – wstęp

Zobacz na stronie sklep561.pl

104

Odpoczynek w kabinie w kontekście ryczałtu za nocleg w kontekście uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE oraz umowy AETR – wstęp

Zobacz na stronie sklep561.pl

105

Definicja „tygodnia” na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

106

Definicja czasu prowadzenia pojazdu na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

107

Definicja dziennego czasu prowadzenia pojazdu

Zobacz na stronie sklep561.pl

108

Definicja dopuszczalnej masy całkowitej

Zobacz na stronie sklep561.pl

109

Definicja przewozów regularnych

Zobacz na stronie sklep561.pl

110

Definicja załogi kilkuosobowej

Zobacz na stronie sklep561.pl

111

Definicja okresu prowadzenia pojazdu

Zobacz na stronie sklep561.pl

112

Definicja przedsiębiorstwa transportowego

Zobacz na stronie sklep561.pl

113

Minimalny wiek konduktorów i pomocników kierowców

Zobacz na stronie sklep561.pl

114

Dzienny czas prowadzenia pojazdu

Zobacz na stronie sklep561.pl

115

Analiza porównawcza uregulowań pozwalających na wydłużenie okresu i czasu prowadzenia pojazdu

Zobacz na stronie sklep561.pl

116

Dzienny czas prowadzenia pojazdu w kontekście godzin nadliczbowych

Zobacz na stronie sklep561.pl

117

Definicja „innej pracy” w trakcie prowadzenia pojazdu 3,5 t dmc 

Zobacz na stronie sklep561.pl

118

Klasyfikacja i zasady przerywania odpoczynków

Zobacz na stronie sklep561.pl

119

Definicja odpoczynku dziennego

 

120

Definicja odpoczynku w zespole 

 

 

121

Odpoczynki skrócone – zasady odbioru rekompensat

Zobacz na stronie sklep561.pl

122

Zasady odbioru odpoczynku tygodniowego 

Zobacz na stronie sklep561.pl

123

Maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez odpoczynku tygodniowego

Zobacz na stronie sklep561.pl

124

Kiedy rekompensata za odpoczynek tygodniowy skrócony?

Zobacz na stronie sklep561.pl

125

Analiza „odpoczynku w pojeździe”

Zobacz na stronie sklep561.pl

126

Metodyka przyporządkowania odpoczynku tygodniowego do danego tygodnia

Zobacz na stronie sklep561.pl

127

Odpoczynek na promie i w pociągu – wstęp

Zobacz na stronie sklep561.pl

128

Odpoczynek na promie i w pociągu – rozwinięcie

Zobacz na stronie sklep561.pl

129

Zasady odbioru odpoczynku na promie 

Zobacz na stronie sklep561.pl

130

Rozwinięcie rozbieżności w zakresie odpoczynku tygodniowego na promie 

Zobacz na stronie sklep561.pl

131

Odpoczynek na promie obsady jedno i wieloosobowej

Zobacz na stronie sklep561.pl

132

Odpoczynek na promie i w pociągu w kontekście zapisów ustawy o czasie pracy kierowców

Zobacz na stronie sklep561.pl

133

Dojazd do pojazdu i powrót z pojazdu jako „dyspozycyjność”, a nie odpoczynek 

Zobacz na stronie sklep561.pl

134

Dojazd do pojazdu i powrót z pojazdu jako „inna praca”, a nie odpoczynek 

Zobacz na stronie sklep561.pl

135

Zakazane formy wynagradzania kierowców

Zobacz na stronie sklep561.pl

136

Regularne kontrole kierowców

Zobacz na stronie sklep561.pl

137

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa – ujęcie historyczne

Zobacz na stronie sklep561.pl

138

Równoległe obowiązki i odpowiedzialność podmiotów trzecich (załadowców, spedytorów, organizatorów transportu) 

Zobacz na stronie sklep561.pl

139

Wyjątki w zakresie czasu okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków

Zobacz na stronie sklep561.pl

140

Rola „anomalii systemowej”

Zobacz na stronie sklep561.pl

141

Określenie optymalnej chwili powołania się na treść art. 12/561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

142

Fakultatywne wyłączenie źródeł prawa pracy

Zobacz na stronie sklep561.pl

143

Odstępstwa 30 dniowe od stosowania rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

144

Alternatywne formy dokumentowania aktywności kierowcy

Zobacz na stronie sklep561.pl

145

Sprawozdawczość z wykonania stosowania międzynarodowych źródeł prawa pracy

Zobacz na stronie sklep561.pl

146

Wdrożenie zapisów rozporządzenia 561/2006 WE na grunt prawa krajowego

Zobacz na stronie sklep561.pl

147

System kar na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

148

Organy kontrolne na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

149

Kontrola – Dowody na piśmie – na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE 

Zobacz na stronie sklep561.pl

150

Zakres podmiotowy sankcji na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE 

Zobacz na stronie sklep561.pl

151

Obowiązki kierowcy – obowiązek przechowywania dokumentacji o nałożeniu kary

Zobacz na stronie sklep561.pl

152

Obowiązek okazania dokumentacji na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE 

Zobacz na stronie sklep561.pl

153

Obowiązek kierowcy do przekazania informacji przewoźnikowi o charakterze oraz wymiarze poprzedniej pracy

Zobacz na stronie sklep561.pl

154

Przesłanki unieruchomienia pojazdu na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

155

Zawieszenie licencji/ograniczenie uprawnień kierowcy na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

156

Współpraca międzynarodowa organów kontrolnych oraz przedstawicieli środowiska transportowego

Zobacz na stronie sklep561.pl

157

Negocjacje z krajami trzecimi w zakresie dostosowania norm do uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

158

Komitologia na gruncie rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

159

Komitet doradczy uregulowań komitologii w kontekście rozporządzenia 561/2006 WE 

Zobacz na stronie sklep561.pl

160

Rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych przez KE na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Zobacz na stronie sklep561.pl

161

Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE – ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE 

Zobacz na stronie sklep561.pl

162

Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE -rozwinięcie- ROZDZIAŁ VI PRZEPISY KOŃCOWE

Zobacz na stronie sklep561.pl

163

Nowelizacje rozporządzenia 561/2006 WE w następstwie rozporządzenia 3820/85 EWG

Zobacz na stronie sklep561.pl

164

Terminy obowiązywania poszczególnych zapisów rozporządzenia 561/2006 WE 

Zobacz na stronie sklep561.pl

165

Relacje pomiędzy uregulowaniami rozdziału 3a u.o.cz.p.k. a unormowaniami rozporządzenia 561/2006 WE oraz AETR 

Zobacz na stronie sklep561.pl

166

Niespodziewane skutki relacji pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi źródłami prawa pracy

Zobacz na stronie sklep561.pl

167

Nieścisłości legislacyjne uregulowań unijnych

Zobacz na stronie sklep561.pl

168

Nieprawidłowości interpretacyjne wyłonione na gruncie wykładni prawa

Zobacz na stronie sklep561.pl

169

O normach, które nie stanowią logicznego źródła informacji

Zobacz na stronie sklep561.pl

170

Analiza roli oraz zakresu obowiązywania Wytycznych Komisji Europejskiej

Zobacz na stronie sklep561.pl

171

Komentarz do wytycznej nr 1 KE 

Zobacz na stronie sklep561.pl

172

Skutki rozbieżności norm krajowego i międzynarodowego prawa pracy 

Zobacz na stronie sklep561.pl

173

Komentarz do wytycznej nr 2 KE 

Zobacz na stronie sklep561.pl

174

Komentarz do wytycznej nr 3 KE 

Zobacz na stronie sklep561.pl

175

Komentarz do wytycznej nr 4 KE 

Zobacz na stronie sklep561.pl

176

Komentarz do wytycznej nr 5 KE 

Zobacz na stronie sklep561.pl

177

Komentarz do wytycznej nr 6 KE 

Zobacz na stronie sklep561.pl