• Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo

Prezydent podpisał Pakiet Przyjazne Prawo. 8 sierpnia 2019 roku Prezydent RP podpisał tzw. Pakiet Przyjazne Prawo, którego przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Przepisy pakietu są zbiorem ułatwień dla biznesu i przedsiębiorców. Dzięki rozwiązaniom zawartym w pakiecie osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, która popełni błąd nie dostanie kary, a wyłącznie pouczenie i wezwanie do usunięcia naruszenia.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Siódmy rodzaj spółki prawa handlowego

Siódmy rodzaj spółki prawa handlowego. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadza Prostą Spółkę Akcyjną (PSA). 19 lipca 2019 roku sejm przyjął poprawki senatu w sprawie nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Przegłosowane zmiany oznaczają wprowadzenie do porządku prawnego z dniem 1 marca 2020 roku nowego rodzaju spółki a mianowicie tzw. Prostej Spółki Akcyjnej, która to spółka łączyć w sobie będzie cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z zaletami spółki akcyjnej.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Jak skutecznie wypowiedzieć Pracownikowi umowę o pracę? – cz.2

 

Nawiązując do poprzedniego artykułu o tytule „Jak skutecznie wypowiedzieć Pracownikowi umowę o pracę”, w którym to przedstawiono techniczno-proceduralne aspekty związane z zasadami wypowiedzenia umowy o pracę. W niniejszej części artykułu skupimy się na przedstawieniu okoliczności związanych z zasadami związanymi z wypowiedzeniem umowy o pracę na czas nieokreślony i prawidłowym uzasadnieniem takiego wypowiedzenia, dzięki czemu będzie ono niepodważalne.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Nowy francuski dekret

Nowy francuski dekret. Z końcem czerwca br. francuski ustawodawca wydał nowy dekret, który modyfikuje przepisy dotyczące delegowania pracowników do pracy na terytorium Republiki Francuskiej. Celem tego dekretu jest doprecyzowanie postanowień loi macron, jak i zaostrzenie kar za brak spełnienia obowiązku delegowania.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • PPK a śmierć uczestnika

Śmierć uczestnika programu Pracowniczych Planów Kapitałowych nie będzie oznaczała przepadku pieniędzy zgromadzonych w tych planach. Uczestnik PPK ma prawo wskazać osobę uprawnioną do przejęcia jego środków zgromadzonych na PPK.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

W sytuacji, w której pracownik i pracodawca wyrażają zgodne stanowisko, co do chęci rozwiązania umowy o pracę oraz warunków dokonania tego rozwiązania mogą oni zawrzeć porozumienie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Warunkami koniecznymi takiego porozumienia są zawarcie go na piśmie i podpisanie go przez obie strony. Tryb takiego porozumienia może być trybem natychmiastowym, czyli rozwiązaniem umowy w dniu zawarcia porozumienia. Tę przesłankę uznać należy za najkorzystniejszą w tej instytucji, daje bowiem ona stronom możliwość dowolnego określenia na mocy porozumienia określenia okresu wypowiedzenia, który strony dowolnie mogą wydłużyć bądź skrócić.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Pracownicze plany kapitałowe – te informacje warto znać

Pracownicze plany kapitałowe. W związku z wejściem w życie 1 lipca 2019 roku Pracowniczych Planów Kapitałowych chcemy Państwa poinformować o najważniejszych postanowieniach tego systemu. W pierwszej kolejności proszę mieć na uwadze, że PPK od 1 lipca dotyczy tylko i wyłącznie firm zatrudniających powyżej 250 pracowników. System ten będzie jednak stopniowo rozszerzany o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Nadgodziny średniotygodniowe i dobowe

Nadgodziny średniotygodniowe i dobowe. Nadgodziny dobowe jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy. Do nadgodzin dobowych dojdzie, jeżeli zostanie przekroczona 8-godzinna norma czasu pracy w systemie podstawowym i 12-godzinna w systemie równoważnym.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Jak skutecznie wypowiedzieć Pracownikowi umowę o pracę? – cz.1.

Jak skutecznie wypowiedzieć Pracownikowi umowę o pracę? – cz.1. Umowa o pracę jest podstawowym dokumentem określającym warunki pracy Pracownika w danej jednostce pracodawczej. Co do zasady, do nawiązania stosunku pracy dochodzi w dniu zawarcia umowy o pracę. Jednakże nawiązanie stosunku pracy może nastąpić później niż data zawarcia umowy o pracę w dacie wskazanej w treści dokumentu.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Podwyżka składek ZUS dla firm

Prognozowane składki ZUS dla firm w 2020 roku mogą wynieść ponad 1.444,00 PLN.

Podwyżka składek w roku 2020 wyniesie niemalże 10%. Podwyżka jest efektem przyjętych przez rząd założeń do przyszłorocznego budżetu. Założenia te przyjmują prognozowane przeciętne wynagrodzenie w roku 2020 na poziomie 5227,00 PLN, czyli jego wzrost w stosunku do tego roku o niemalże 500,00 PLN. Podstawą wyliczania składek ZUS jest właśnie 60% prognozowanej średniej pensji stąd tak znaczny wzrost składki ZUS. Wzrost składek już w tym roku był rekordowy wynosząc ponad 7 punktów procentowych, jednak przyszłoroczny wzrost pobije ten „rekord”.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Opieka nad dzieckiem a przepisy prawa pracy

Kodeks pracy gwarantuje każdemu z rodziców pracujących na etacie możliwość wykorzystania w wypadkach nagłych dni wolnych od pracy przysługujących w ramach tzw. opieki nad dzieckiem.

Roczny wymiar dni opieki nad dzieckiem wynosi dwa płatne dni zwolnienia. Te dwa dni przysługują rodzicom niezależenie od liczby potomstwa. Nie zachodzi, więc sytuacja, w której posiadanie większej liczby dzieci będzie zwiększało wymiar przysługujących dni opieki. Co istotne owe dwa dni opieki przysługują obojgu rodzicom łącznie

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Praca podczas upałów a przepisy prawa pracy. Odpowiedzialność pracodawcy i kary grzywny

Praca podczas upałów a przepisy prawa pracy. Odpowiedzialność pracodawcy i kary grzywny. Praca podczas upałów, które nawiedziły ostatnio Polskę wymaga od pracodawcy odpowiedniej organizacji stanowiska i środowiska pracy. Przepisy BHP w takich warunkach obligują pracodawców do dostarczania pracownikom zimnych napojów.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 • Płaca minimalna w Norwegii

Regulacja prawna dotycząca płacy minimalnej w Norwegii w odniesieniu do kierowców zawodowych obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku. Przepisy te dotyczą kierowców posiadających obywatelstwo norweskie, jak i kierowców oddelegowanych do pracy na terytorium Norwegii.

WAŻNE: Przepisy o płacy minimalnej dotyczą kierujących pojazdami powyżej 3,5 tony i autobusami oraz drogowego transportu towarów pojazdami o dmc nie przekraczającej 3,5 tony.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl

 

 • Rok z RODO w praktyce

25 maja br. minął dokładnie rok obowiązywania nowych uregulowań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO. Jakie skutki miało to rozporządzenie w odniesieniu do statystycznego obywatela i czy zmiany te miały na niego pozytywny wpływ?

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Płaca minimalna w Belgii

Przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług dotyczą:

 • KABOTAŻU

W Belgii nie istnieje ustawodawstwo określające płacę minimalną. Minimalna płaca ustalana jest przez Federalną Publiczną Służbę ds. Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego w oparciu o ustalenia układów zbiorowych pracy CAO.

CAO to porozumienia zawierane pomiędzy jedną lub większą liczbą organizacji związkowych a jedną lub większą liczbą organizacji pracodawców lub jednym lub większą ilością pracodawców, które są zawierane w celu ustanowienia indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Regulacje CAO są podstawowym źródłem prawa pracy w Belgii. Każdy pracownik wykonujący pracę w Belgii ma prawo do otrzymywania minimalnego wynagrodzenia; wynagrodzenie to zależy od wieku, stanowiska pracy (wykonywanego zawodu), doświadczenia pracownika (stażu pracy).

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Płaca minimalna w Luksemburgu

Dział ds. Delegacji w ITM, związany z Departamentem Prawa Pracy jest odpowiedzialny za monitorowanie transgranicznego delegowania pracowników w Luksemburgu.

Przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług dotyczą:

 1. KABOTAŻU – odbywającego się w Luksemburgu

 2. TRANSPORTU MIĘDZYNARODOWEGO

  Tranzyt jest wyjęty spod ustawodawstwa.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 • Płaca minimalna we Francji

Podstawą prawną uregulowań dotyczących płacy minimalnej dla pracowników delegowanych do Francji spoza jego terytorium jest dekret nr 2016-418, którego pełna nazwa brzmi: Dekret nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 adaptujący dział VI księgi II pierwszej części kodeksu pracy do przedsiębiorstw transportowych wysyłających kierowców transportu drogowego lub personel latający na terytorium Francji, i modyfikujący kodeks transportowy. Głównym celem dekretu było podciągnięcie przepisów francuskiego kodeksu pracy pod zastosowanie do zagranicznych przedsiębiorstw transportowych, które tymczasowo oddelegowują pracowników na terytorium Francji. 

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Regulamin pracy w przedsiębiorstwie transportowym

Regulamin pracy jest dokumentem określającym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy o czym traktuj art. 104 Kodeksu pracy.

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy mają charakter semiimperatywny, co oznacza, że zawarte w nich świadczenia mogą być w wewnątrzzakładowych źródłach prawa uregulowane bardziej korzystnie niż przewidują to akty wyższego rzędu, jak np. kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze, układy zbiorowe pracy i porozumienia zbiorowe.

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 • Płaca minimalna w Niemczech – te informacje trzeba znać

Regulacja prawna dotycząca płacy minimalnej pracowników delegowanych do pracy na terenie Niemiec zawarta jest w ustawie o płacy minimalnej z dnia 1.01.2015 r. Mindestlohngesetz w skrócie MiLoG. Co istotne, ustawa ta stanowi element niemieckiego prawa pracy.

Głównym założeniem MiLoG jest wypłata płacy minimalnej pracownikom, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa, ale w Niemczech pracują oraz zatrudnieni są w innym kraju niż Niemcy, a w Niemczech wykonują pracę tylko tymczasowo, czyli pracownicy delegowani z innego państwa. Ustalenia niezawierające obowiązku wypłaty przez pracodawcę, co najmniej ustawowo określonej płacy minimalnej nie są skuteczne prawnie według ustawy MiLoG.

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 • Komornik? Znaj swoje prawa

Komornik? Znaj swoje prawa. Wielu pracowników branży transportowej, w szczególności kierowców posiada zajęcia komornicze. Prowadzenie wobec pracownika egzekucji komorniczej oprócz tego, że dla samego zainteresowanego stanowi problem to nastręcza również wielu trudności pracodawcy.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Niemieckie spedycje bezprawnie potrącają frachty polskich przewoźników

Polscy przewoźnicy wykonujący kabotaże w Niemczech napotykają bardzo często na problem potrącania frachtów z domniemanymi szkodami w towarze spowodowanymi przez przewoźników. Niemieckie spedycje wręcz lubują się w takiej praktyce. Bardzo często rekompensują sobie przewoźne ze szkodami, jakimi obciążają ich nadawcy. Jak, z perspektywy przewoźnika, obronić się przed taką praktyką?

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Czy wpis w tachografie kraju rozpoczęcia i zakończenia czasu pracy jest obowiązkowy?

Rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego (UE) nr 165/2014 reguluje kwestie związane z obsługą tachografów cyfrowych i analogowych. Art. 34 ust. 7 powyższego rozporządzenia porusza kwestię związaną z wprowadzaniem w tachografie cyfrowym symboli państw, w których rozpoczyna się i kończy dzienny okres pracy. Fragment tego przepisu „Kierowca wprowadza” jasno wskazuje na jego dyspozytywny charakter, który nakłada na kierowcę obowiązek wprowadzenia symboli. Należy jasno podkreślić, że kierowca jest zobligowany do wprowadzenia kraju rozpoczęcia oraz zakończenia dziennego okresu pracy.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Umowy o pracę na czas określony – minął okres 33 miesięcy

Z nadejściem 21 listopada 2018 r. upłynął maksymalny 33-miesięczny okres związany z zatrudnieniem pracowników na podstawie umów na czas określony. W związku z powyższym od tego dnia pracowników zatrudnionych na podstawie umów na czas określony nieprzerwanie przez okres 33 miesięcy, licząc od dnia 22 lutego 2016 r., należy traktować jako zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony.
W odniesieniu do powyższego, pracodawcy powinni skrupulatnie weryfikować okresy zatrudnienia pracowników posiadających umowy na czas określony. Jest to niezwykle ważne, ponieważ w odniesieniu do powyższego po przekroczeniu 3 umów lub wyżej wskazanych 33 miesięcy umowa automatycznie staje się umową na czas nieokreślony, nawet wówczas jeśli pracodawca nie dokona fizycznie takiej zmiany. Powyższe ma oczywiście bezpośredni wpływ na chociażby okresy wypowiedzenia umowy, czy zasady rozwiązania stosunku pracy z takim pracownikiem.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…

 

 • Najważniejsze zmiany prawa pracy od 1 stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Zgodnie z nim ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł. Stawka godzinowa będzie wynosić 14,70 zł.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl…