Prezentujemy Państwu wykaz najbogatszego doświadczenia w kraju w zakresie prawa transportowego. Naszym priorytetem jest ochrona polskiego transportu. To dzięki nam będzie obowiązywała znowelizowana umowa AETR! Masz problem w zakresie prawa transportowego? Pomożemy Ci go rozwiązać!
Z nami to takie proste!

NASI KLIENCI MAJĄ LEPIEJ

KANCELARIA PRAWNA VIGGEN SP.J. JEST AUTOREM ZMIAN W ZAKRESIE:

 • Poprawy błędnego tłumaczenia art. 9 Umowy AETR,
 • Autorem korzystnej dla przewoźników interpretacji art. 12/561/2006/WE,
 • Autorem ujednoliconego z Głównym Inspektoratem Pracy stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”,
 • Autorem ujednoliconego z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”,
 • Autorem ujednoliconego z Niemieckim BAG stanowiska w zakresie prawidłowości stosowania „Świadectwa Działalności Kierowcy”,
 • Autorem poprawy błędnego tłumaczenia Rozporządzenia 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006, dnia 21 kwietnia 2010 r.,
 • Autorem poprawy błędnego tłumaczenia rozporządzenia 1071/2009 WE.

 

WYKAZ PRAC, OPRACOWAŃ ORAZ PISM WYKONANYCH W IMIENIU STOWARZYSZENIA UCZESTNIKÓW RYNKU KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ I TRANSPORTU DROGOWEGO „NAJLEPSZA DROGA”:

 • Zgłoszenie do Ministerstwa Infrastruktury błędu w tłumaczeniu w rozporządzeniu 1071/2009 WE w art. 6 ust 1 lit. a,
 • Zgłoszenie do Ministerstwa Infrastruktury błędu w tłumaczeniu w rozporządzeniu 1071/2009 WE w art. 4 ust. 2 litera b,
 • Zapytanie o stanowisko GITD dotyczące nakładania nielegalnych kar w wysokości 3000 zł „za bramownice”,
 • Ponowne pismo do GITD dotyczące bezprawnego nakładania kara za jazdę po drodze krajowej bez uiszczenia opłaty,
 • Pismo prawne do Ministerstwa Infrastruktury – w sprawie zasad dopuszczenia przewoźników do infrastruktury przystankowej (prywatnej) na liniach regularnych,
 • Pismo prawne do MI w sprawie formy „poświadczenia sytuacji finansowej” po 4 grudnia 2011 roku.

 

PRZEPROWADZONE AKCJE INFORMACYJNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE W ROKU 2011:

 • Pismo do MI w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice, (w imieniu P. Mieczysława Piotrowskiego),
 • Pismo z dnia 19 styczeń 2012 r. do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice,
 • Organizacja Konferencji Transportowej w Krakowie w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,
 • Organizacja Konferencji Transportowej w Toruniu w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,
 • Organizacja Konferencji Transportowej w Jerzmanowicach w zakresie zmian w prawie transportowym po 4 grudnia 2011 roku,
 • Uczestnictwo 5–krotnie w Podkomisjach Sejmowych w pracach nad nowelizacją ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk 1454.

 

ZADANIA WŁASNE ZREALIZOWANE W ROKU 2012:

 • Petycja z dnia 02 maja 2012 r. do Parlamentu Europejskiego w sprawie czasu pracy kierowców w oparciu o Rozporządzenie 561/2006 WE i Rozporządzenia 1071/2009 WE,
 • Pismo z dnia 05 czerwca 2012 r. do Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Gdańsku z prośbą o wyjaśnienie pilotażu pojazdów ponadnormatywnych,
 • Pismo z dnia 25 czerwca 2012 r. do Premiera w sprawie nielegalnie nakładane kary za przejazd przez bramownice,
 • Pismo z dnia 26 czerwca 2012 r. do MTB i GM w sprawie możliwości zarządzaniem transportem przez obcokrajowca spoza UE na podstawie CKZ,
 • Pismo z dnia 16 lipiec 2012 r. do UOKiK oraz MT w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym w Nowym Sączu,
 • Pismo z dnia 13 lipiec 2012 r. do MTB i GM w sprawie interpretacji Rozporządzenia 1071/2009 WE w zakresie zasad przechowywania dokumentacji w siedzibie firmy transportowej,
 • Pismo z dnia 20 lipca 2012 r. do NIK w sprawie ważenia pojazdów na podstawie instrukcji obsługi,
 • Pismo z dnia 27 lipca 2012 r. do MT w sprawie odmowy przyjmowania sprawozdań finansowych przez BTM oraz Starostwa Powiatowe od małych przedsiębiorców,
 • Pismo z dnia 13 sierpnia 2012 r. do MTB i GM w sprawie Interpretacji zapisów w zakresie zasad wyliczenia „prędkości technicznej”. – sygnatura: 1/KPV/13/08/2012/MM/2,
 • Pismo do Straży Miejskiej w Krakowie w zakresie wprowadzania w błąd przez Strażników kierowców w zakresie art. 130 a,
 • Odpowiedź z dnia 20 sierpnia 2012 r. na pismo Ministra Transportu w sprawie pisma ND dotyczącego zasad przechowywania dokumentacji w siedzibie lub w bazie przedsiębiorstwa. – sygnatura: 3/KPV/20/08/2012/MM/1,
 • Pismo z dnia 9 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie praktycznej potrzeby dokonania przez Ministerstwo Transportu wiążącej wykładni przepisów o obowiązku uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych – na przykładnie dowożenia dzieci do szkoły,
 • Pismo z dnia 23 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pilnej konieczności dokonania wykładni roli gminy /jednostki samorządu terytorialnego/ jako organizatora publicznego transportu zbiorowego a zarazem operatora dworca autobusowego – którym jest z uwagi na udział kapitałowy gminy w spółce prawa handlowego; wykładni roli gminy winny być przeprowadzona na przykładzie administratora dworca autobusowego w Krakowie którym jest krakowska spółka z o.o. Regionalny Dworzec Autobusowy. – sygnatura: 5/KPV/23/08/2012/MM/1,
 • Pismo z dnia 24 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie bezczynności organu tj. Ministerstwa Transportu w sprawie bezczynności organu tj. Ministerstwa Transportu w sprawie ciążącego na nim obowiązku przypomnienia gminom o przestrzeganiu obowiązującego prawa. Przypomnienie to dotyczy zagadnień uregulowanych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010/Dz.U. 2011 Nr.5,poz. 13 i wynika ze: stanu faktycznego nie przestrzegania przepisów Ustawy o publicznym transporcie zbiorowymi przez liczne gminy w Polsce. Taki stan faktyczny powoduje pilną konieczności renegocjacji zawartych przez te gminy umów z operatorami dworców autobusowych. – na przykładzie gminy Nowy Sącz; uzyskania i nadużywania przez przywołanych wyżej operatorów pozycji dominującej w świetle przepisów Ustawy o ochronie konkurencji i konkurentów, oraz zaistnienia czynów nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczanie nieuczciwej konkurencji. – sygnatura: 6/KPV/24/08/2012/MM/1,
 • Pismo z dnia 29 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie potrzeby wykształcenia jednolitej interpretacji – wobec różnorodnego stanowiska Starostw Powiatowych i BTM – czy sprawozdanie finansowe powinno być składane przez przewoźników każdorazowo (corocznie aktualne) – czy też może być złożone jednorazowo? Wykładnia dokonana przez Ministerstwo Transportu winna stanowić podstawę dla jednolitej praktyki wszystkich urzędów administracji publicznej (w tym BTM). – sygnatura: 7/KPV/29/08/2012/MM/1,
 • Pismo z dnia 31 sierpnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z podziękowaniami za merytoryczną odpowiedzi na pismo naszego Stowarzyszenia z dnia 26.06.2012 roku w sprawie dotyczącej zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie będącego obywatelem państwa członkowskiego UE na stanowisku zarządzającego transportem. – sygnatura: 8/KPV/31/08/2012/MM/1,
 • Pismo w sprawie pełnej realizacji przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego wniosków pokontrolnych NIK z przeprowadzonej przez nią kontroli w zakresie ochrony dróg przed niszczeniem przez przeciążone pojazdy. W szczególności chodzi o wnioski dotyczące wiarygodności pomiarów masy całkowitej pojazdów za pomocą wag przenośnych do pomiarów statycznych,
 • Podziękowania dla Ministra Transportu za zajęcie stanowiska w sprawie wyliczenia „prędkości technicznej” o której mowa w paragrafie 4 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie rozkładów jazdy,
 • Pismo do Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 września 2012 r. dot.: bezpodstawnego i sprzecznego z treścią normy prawnej nakładania na tysiące obywateli bardzo wysokich kar w oparciu o wytyczne Ministerstwa Transportu. Pismo: 8/KPV/17/09/2012/MM/1,
 • Pismo z dnia 21.09.2012 r, do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z podziękowaniami za odpowiedź na pismo z dnia 27.07.2012 roku w sprawie domowy przyjmowania przez BTM i Starostwa Powiatowe sprawozdań finansowych. Pismo 9/KPV/21/09/2012/MM/1,
 • Pismo z dnia 9 października 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów dotyczące nakładania przez Inspekcję Transportu Drogowego kar grzywny na przewoźników. Pismo: 9/KPV/09/10/2012/MM/1,
 • Pismo z dnia 5 listopada 2012 r. do Prezesa Rady Ministrów dotyczące nakładane kary za przejazd przez bramownice,
 • Pismo z dnia 14 grudnia 2012 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ponownego rozpatrzenia pism, które wystosowała Kancelaria Prawna Viggen w imieniu Stowarzyszenia Najlepsza Droga.

 

INTERWENCJE LOKALNE NA ZLECENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 • Pismo do Starosty w sprawie zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Myślenice,
 • Pismo do Starosty w sprawie postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach,
 • Pismo do Komendanta Straży Miejskiej dotyczące postępowania wyjaśniającego w sprawie prawidłowości wykonywania regularnego przewozu osób w Wadowicach,
 • Pismo do Prezydenta Miasta Nowy Sącz w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym,
 • Ponowne pismo z dnia 8 lipca 2012 r. na skandaliczna odpowiedź z Urzędu Miasta Nowy Sącz w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym. – sygnatura: 1/KPV/08/08/2012/MM/1,
 • Pismo z dnia 20 sierpnia 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowym w Krakowie. – sygnatura: 4/KPV/20/08/20120/MM/2,
 • Pismo z dnia 04 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Nowy Sącz w sprawie odpowiedzi udzielonej przez Prezydenta na temat zawyżonych opłat na dworcu autobusowym,
 • Pismo z dnia 09 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez operatora dworca autobusowego w Krakowie,
 • Pismo z dnia 09 października 2012 r. do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w sprawie interwencji w imieniu jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 • Pismo z dnia 15 października 2012 r. do Wojewody Małopolskiego w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworca autobusowego,
 • Pismo z dnia 19 października 2012 r. do Prezydenta Miasta Kielce oraz pismo do Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworca autobusowego,
 • Pismo z dnia 24 października 2012 r. do Prezydenta Nowego Sącza w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników przez administratorów dworca autobusowego,
 • Pismo z dnia 6 listopada 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie bezprawnego uzależnienia przez Straż Miejską wydania usuniętego pojazdu/na koszt właściciela/od wcześniejszej zapłaty przez niego grzywny,
 • Pismo z dnia 13 listopada 2012 r. do Redaktora Naczelnego Gazety Wyborczej dotyczące artykułu umieszczonego w dzienniku Gazeta Wyborcza w sprawie opłat viaTOLL,
 • Pismo z dnia 15 listopada 2012 r. do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczące interwencji w sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 • Pismo z dnia 15 listopada 2012 r. do Starosty Powiatu Wadowickiego w sprawie dyskryminacji działań podjętych wobec członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 • Skarga z dnia 15 listopada 2012 r. wystosowana do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w imieniu członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 • Protest z dnia 15 listopada 2012 r. do Redakcji TVP Kraków w sprawie materiału wyemitowanego w TVP Kraków w wydaniu Kroniki w dniu 12 listopada 2012 r,
 • Pismo z dnia 16 listopada 2012 r. do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczące interwencji w sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga,
 • Pismo z dnia 29 listopada 2012 r. do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczące zagadnienia związanego ze spółką z o.o. RDA Kraków,
 • Pismo z dnia 29 listopada 2012 r. do redaktora „Gazety Prawnej” w sprawie artykułu zamieszczonego dnia 30 października 2012 r. w dzienniku „Gazeta Prawna”,
 • Pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. do Spółki Regionalny Dworzec Autobusowy w sprawie spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia dotyczącego wysokości stawek pobieranych od przewoźników. – sygnatura: 1/KPV/16/01/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 16 stycznia 2013 r. do Burmistrza Miasta Andrychów w sprawie dotyczącej jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga. – sygnatura: 2/KPV/16/01/2013/MM/2,
 • Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Szefa Gabinetu Politycznego w celu spotkania z Wiceprezesem Rady Ministrów Panem Januszem Piechocińskim. – sygnatura: 3/KPV/31/01/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie naliczania kar za bramownice. – sygnatura: 4/KPV/31/01/2013/MM/2,
 • Pismo z dnia 31 stycznia 2013 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie wielokrotnego nakładania kar przez Inspekcje Transportu Drogowego. – sygnatura: 5KPV/31/01/2013/MM/3,
 • Pismo z dnia 7 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników na dworcach. – sygnatura: 6/KPV/07/02/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 11 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Kielce w sprawie zawyżonych opłat na dworcu autobusowych. – sygnatura: 7/KPV/11/02/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 12 luty 2013 r. do Spółki Regionalny Dworzec Autobusowy w sprawie wysokości stawek pobieranych od przewoźników. – sygnatura: 8/KPV/12/02/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 27 luty 2013 r. do Posła Andrzeja Czerwińskiego w sprawie nowelizacji ustawy. – sygnatura: 9/KPV/27/02/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 28 luty 2013 r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie ograniczenia dostępu do przystanków w Rzeszowie dla przewoźników. – sygnatura: 10/KPV/28/02/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 15 marca 2013 r. do Marszałka Sejmu RP w sprawie spłaty należności dla przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. – sygnatura: 11/KPV/15/03/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 18 marca 2013 r. do Mecenasa reprezentującego RDA sp. z o.o. w sprawie zawyżonych opłat pobieranych od przewoźników. – sygnatura: 12/KPV/18/03/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 19 marca 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wydania decyzji administracyjnej przez urząd GITD bez podania podstawy prawnej. – sygnatura: 13/KPV/19/03/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 29 kwietnia 2013 r. do Burmistrza Kostrzyna nad Odrą dotyczące interwencji w sprawie jednego z członków Stowarzyszenia Najlepsza Droga. – sygnatura: 14/KPV/29/04/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 29 maja 2013 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie nierównego traktowania podmiotów gospodarczych przez organy administracji. – sygnatura: 15/KPV/29/05/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 6 czerwca 2013 r. do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie artykułu z Rzeczpospolitej dotyczącego systemu viaToll. – sygnatura: 16/KPV/06./06/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie udziałów Gminy Miejskiej Kraków w RDA Sp. z o.o. – sygnatura: 17/KPV/10/06/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 10 czerwca 2013 r. do Janusza Piechocińskiego Wiceprezesa Rady Ministrów w sprawie interwencji dotyczącą członka Stowarzyszenia. – sygnatura: 18/KPV/10/06/2013/MM/2,
 • Pismo z dnia 23 lipca 2013 r. do Burmistrza Gminy Olkusz w sprawie interwencji odnośnie jednego z członków Stowarzyszenia. – sygnatura: 20/KPV/23/07/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 25 lipca 2013 r. do Starosty Powiatu Kłodzkiego w sprawie interwencji odnośnie jednego z członków Stowarzyszenia. – sygnatura: 21/KPV/25/07/2013/MM/1,
 • Wniosek z dnia 30 lipca 2013 r. do Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące kierowanie wszelkich wezwań do użytkownika pojazdu zamiast do właściciela z powodu wysokich kosztów, jakimi obarcza leasingodawca leasingobiorcę z tytułu odpowiedzi na wezwania GITD. – sygnatura: 22/KPV/30/07/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 30 lipca 2013 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie podziękowania za przesłane pismo do Stowarzyszenia dotyczące systemu viaTOLL. – sygnatura: 23/KPV/25/07/2013/MM/2,
 • Pismo z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministra Spraw Zagranicznych dotyczące pilnej implementacji do polskiego systemu prawnego treści znowelizowanej umowy AETR z dnia 1 lipca 1970 r. – sygnatura: 24/KPV/08/08/2013/MM/1,
 • Wniosek z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dot. interpretacji odnośnie zasad odbiorów godzin nadliczbowych oraz dyżurów. – sygnatura: 25/KPV/08/08/2013/MM/2,
 • Wniosek z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Głównego Inspektoratu Pracy dot. interpretacji odnośnie zasad odbiorów godzin nadliczbowych oraz dyżurów w kontekście relacji pomiędzy zaświadczeniem działalności kierowcy, a uregulowaniami ustawy o czasie pracy kierowców, uregulowań Kodeksu Pracy, uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE, a także umowy międzynarodowej AETR. – sygnatura: 26/KPV/08/08/2013/MM/3,
 • Pismo z dnia 14 sierpnia 2013 r. do Ministra Zdrowie dotyczące Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. – sygnatura: 27/KPV/14/08/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 2 września 2013 r. do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie spłaty należności dla przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. – sygnatura: 28/KPV/02/09/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 10 września 2013 r. do Ministra Transportu Zbigniewa Rynasiewicza w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych przygotowanego na zlecenie Stowarzyszenia Najlepsza Droga przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. – sygnatura: 29/KPV/10/09/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 16 września 2013 r. do Urzędu Miasta w Nowym Sączu w sprawie interwencji odnośnie jednego członka Stowarzyszenia Najlepsza Droga. – sygnatura: 30/KPV/16/09/2013/MM/1,
 • Wniosek z dnia 23 października 2013 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące wyjaśnienia nieprawidłowości treści „zaświadczenia działalności kierowców” o którym mowa w art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. – sygnatura: 31/KPV/23/10/2013/MM/1.

 

PRZEPROWADZONE AKCJE INFORMACYJNE ORAZ AKCJE SPOŁECZNE W ROKU 2012:

 • Badanie którego celem było weryfikowanie, czy polska branża transportowa jest przygotowana na zmian po 4 grudnia 2011 roku w kontekście zmian wprowadzonych przepisami rozporządzenia 1071/2009 WE.

 

WYKAZ PISM KANCELARII PRAWNEJ VIGGEN W ROKU 2013:

 • Pismo z dnia 4 czerwca 2013 r. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie implementacji do polskiego systemu prawnego treści znowelizowanej umowy AETR z dnia 1 lipca 1970 r. sporządzonej w Genewie, dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. – sygnatura: 19/KPV/04/06/2013/MM/1,
 • Pismo z dnia 23 lipca 2013 r. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie implementacji do polskiego systemu prawnego treści znowelizowanej umowy AETR z dnia 1 lipca 1970 r. sporządzonej w Genewie, dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe,
 • Pismo z dnia 8 sierpnia 2013 r. do Ministra Spraw Zagranicznych dotyczące pilnej implementacji do polskiego systemu prawnego treści znowelizowanej umowy AETR z dnia 1 lipca 1970 r. – sygnatura: 24/KPV/08/08/2013/MM/1.

 

WYKAZ PISM KANCELARII PRAWNEJ VIGGEN W ROKU 2014:

 • Pismo z dnia 09.04.2014 roku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dot. pilnej potrzeby implementacji do polskiego systemu prawnego, treści znowelizowanej Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP), sporządzonej w Genewie dnia 1 września 1970 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 49, poz. 254).