Jesteśmy Kancelarią Międzynarodowego Prawa Transportowego

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w szeroko rozumianym międzynarodowym prawie transportowym. Naszym klientom oferuje przedstawicielstwo we Francji, Niemczech oraz we Włoszech. Posiadamy także oddział w Słowacji. W obrębie gałęzi prawa transportowego nasz zakres obsługi zawiera się w następujących obszarach: krajowe i międzynarodowe administracyjne prawo transportowe (UoTD, rozp. 1071/2009 WE, 1072/2009 WE, 1073/2009 WE), krajowe i międzynarodowe prawo pracy (KP, UoCzPK, dyr. 96/71 WE), krajowe i międzynarodowe prawo ubezpieczeń społecznych (rozp 883/2004 WE), prawo podatkowe (UoPDOF, Ustawa o VAT), krajowe i międzynarodowe prawo przewozowe (UPP, Konwencja CMR), prawo przewozu materiałów niebezpiecznych (Konwencja ADR), prawo przewozu produktów szybko psujących się (Konwencja ATP), prawo mocowania i unieruchamiania ładunków (Wytyczne KE, norma PN EN 12195, PRD), krajowe i międzynarodowe prawo przewozu osób w przewozie okazjonalnym i przewozie regularnym do i powyżej 50 km (rozp 1072/2009 WE), prawo harmonizacji pracy na liniach regularnych do 50 km (rozdz. 4a UoCzPK), prawo ubezpieczeń środków transportowych, prawo ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, spedytora, nadawcy, producenta, prawo likwidacji szkód osobowych i majątkowych, prawo prywatne międzynarodowe - prawo norm kolizyjnych pomiędzy systemami prawnymi poszczególnych krajów (rozp. Rzym I) oraz publiczne międzynarodowe, unijne i europejskie prawo regulacji okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków kierowców (rozp. 561/2006 WE, Konwencja AETR), prawo obsługi tachografów analogowych (rozp. 3821/85 EWG zał. I A) i cyfrowych (rozp. 1360/2002 WE, 1266/2009 WE, 165/2014 UE), prawo dotyczące świadczeń w zakresie podróży służbowych (KP, rozp MPiPS z 2013r), prawo zatrudnienia obcokrajowców, prawo publicznego transportu zbiorowego (UoPTZ), krajowe i międzynarodowe pawo oddelegowania i delegowania pracowników do pracy za granicą, krajowe i międzynarodowe prawo o ruchu drogowym (PRD, Konwencja Wiedeńska), międzynarodowe reguły sprzedaży Incoterms 2010, prawo spółek handlowych, prawo zatrudnienia pracowników tymczasowych (UoZPT).

WYRÓŻNIA NAS:
15 lat obsługi branży transportowej, ponad 1500 skutecznych odwołań od decyzji administracyjnych, ponad 300 naprawczych audytów prawnych w przedsiębiorstwach transportowych, ponad 310 opracowań prawnych poświęconych prawu transportowemu, dwa autorskie podręczniki „Mobilny czas pracy kierowców rozbieżności pomiędzy uregulowaniami prawa krajowego a uregulowaniami prawa międzynarodowego na gruncie analizy rozporządzenia 561/2006 WE” (aktualnie w procesie wydawniczym - ponad 1000 stron) oraz "Zasadność wypłaty ryczałtów noclegowych-analiza jurydyczna", 20 audycji radiowych poświęconych prawu w transporcie w Programie I Polskiego Radia, ponad 130 wystąpień w mediach w charakterze eksperta prawa transportowego, 2500 przeszkolonych kierowców, około 20 szkoleń rocznie dla kadry zarządzającej, ponad 10 autorskich programów komputerowych dla TSL, 5 autorskich konferencji poświęconych prawu transportowemu, obsługa dziesiątek firm w zakresie realizacji ewidencji czasu pracy, wyliczania wynagrodzenia wraz z oskładkowaniem ZUS/US, ponad 100 tys rekordów prowadzonych dla klientów w ramach zdalnego prowadzenia dokumentacji, ponad 1500 klientów, wiele tysięcy telefonicznych oraz mailowych porad prawnych dla kierowców właścicieli firm transportowych, wyeliminowanie około 30 istotnych błędów prawnych w ustawodawstwie transportowym krajowym oraz unijnym, 2 nagrody za system SILNIK PRAWNY/dawniej LEXtrans24 oraz VTS Project.

BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ - WIĘCEJ NIŻ INNI!
Chronimy polski transport

Działy Prawne Kancelarii

Dział Procesowy. Na bieżąco w każdej chwili realizujemy w całym kraju blisko 250 procesów przed Sądami Pracy, Cywilnymi, Administracyjnymi, Karnymi w tym także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym – w zakresie dowolnego obszaru szeroko rozumianego prawa transportowego.

Dział Odwołań w Postępowaniach Administracyjnych. Dział specjalizuje się w procedurze odwoławczej od krajowych i międzynarodowych decyzji o wymierzeniu kar administracyjnych względem przedsiębiorców branży TSL.

Dział Silnik Prawny. Za pomocą autorskiego oprogramowania (Silnik Prawny) prowadzimy i zarządzamy całą dokumentacją kierowców, pojazdów i przedsiębiorstwa transportowego. Łącznie działa zdalnie zarządza dziesiątkami firm transportowych zarządzając każdego dnia kilkuset tysiącami rekordów prawnych przedsiębiorstw transportowych.

Dział Optymalizacji Kosztów Pracowniczych i Wykonawstwa Regulaminów Pracy i Regulaminów Wynagrodzeń. Dział specjalizuje się w realizacji symulacji prawno – księgowych, bieżących kosztów pracowniczych przedsiębiorstw transportowych i przygotowaniu zmian do Regulaminów Pracy i Wynagrodzeń generujących oszczędności oraz zmniejszające potencjał ryzyka zagrożenia roszczeniami pracowniczymi.

Oddział Ewidencji Czasu Pracy. Oddział specjalizuje się w wyliczaniu za pomocą autorskiego oprogramowania (VTS-Ewidencja) ewidencji czasu pracy kierowców. Odział za pomocą autorskiego oprogramowania (VTS – E-urlopówka) dostarcza możliwość wystawienia Zaświadczenia Działalności Kierowców bezpośrednio z komputera pracodawcy wprost na telefon komórkowy kierowcy w dowolne miejsce na świecie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Oddział Wyliczenia Wynagrodzeń i Naliczania Zabezpieczeń Społecznych. Oddział specjalizuje się w wyliczeniu wynagrodzeń pracowniczych za pomocą autorskiego oprogramowania (VTS-Wynagrodzenia) wraz z dodatkami, naliczaniem składek ZUS i US (VTS–Zabezpieczenia społeczne) oraz rozliczaniem płacy minimalnej państw członkowskich UE.

Dział Likwidacji Szkód Komunikacyjnych Majątkowych i Osobowych. Dział Specjalizuje się w rozliczaniu szkód komunikacyjnych branży TSL w zakresie ubezpieczeń OC, OCP, OCS, AC, CARGO w postępowaniu ugodowym i procesowym.

Dział Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Majątkowych. Dział specjalizuje się w przygotowywaniu Szczególnych Ogólnych Warunków Ubezpieczeń dla TSL w zakresie ubezpieczeń OC, OCP, AC, CARGO.

Dział Organizacji Spółek Handlowych w Branży TSL. Dział specjalizuje się w organizacji najkorzystniejszych form organizacyjnych przedsiębiorstw branży TSL pod względem przeciw egzekucyjnym, podatkowym, organizacyjnym.

Dział Prawa Przewozu Osób i Publicznego Transportu Zbiorowego. Dział specjalizuje się w sporządzaniu Planów Transportowych oraz harmonizacji prawno-matematycznej czasu pracy.

Dział Prawa w zakresie Przewozu materiałów niebezpiecznych ADR. Dział specjalizuje się w doradztwie DGSA oraz sporządzaniu sprawozdań z warunków realizacji przewozów materiałów niebezpiecznych.

Dział Prawa w zakresie normatywnego unieruchomienia ładunków. Dział specjalizuje się w doradztwie oraz realizacji audytów w zakresie normatywnego unieruchamiania ładunków w transporcie, optymalizacji procesów logistycznych.

Picture of Mariusz Miąsko
Prezes

Mariusz Miąsko

Prawnik, przedsiębiorca, wynalazca, autor ponad 250 publikacji z prawa transportowego, wykładowca prawa przewozowego

Picture of Karolina Otfinowska
Kierownik Działu Silnik Prawny

Karolina Otfinowska

Prawnik (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), absolwentka studiów podyplomowych z zakresu BHP

Picture of dr Iwona Falgier
Kierownik Działu ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych

dr Iwona Falgier

Prawnik (Uniwersytet Śląski), broker ubezpieczeniowy, specjalista likwidacji szkód, spec. z zakresu ubezpieczeń OCP, OCS, CARGO, D&O

Picture of Jarosław Kędzior
Dział prawa przewozowego i unieruchomienia ładunków

Jarosław Kędzior

Inż. mechanik (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa), specjalista ds. prawa przewozowego i prawa unieruchomienia ładunków

Picture of Renata Domagalska
Dział szkoleń

Renata Domagalska

Pełni obowiązki kierownika Działu szkoleń, specjalista ds. organizacji szkoleń oraz konferencji prawnych organizowanych przez KPV

Picture of Barbara Gajda-Kocjan
Specjalista ds. PR

Barbara Gajda-Kocjan

Picture of Małgorzata Miąsko
Wiceprezes, Kierownik Działu handlowego

Małgorzata Miąsko

Absolwentka Marketingu i Zarządzania (Akademia Ekonomiczna), germanista, tłumacz przysięgły (sądowy) języka niemieckiego (UJ)

Picture of Anna Nieć - Mrzygłód
Zastępca Kierownika Działu Silnik Prawny

Anna Nieć - Mrzygłód

Prawnik, specjalista likwidacji szkód osobowych oraz majątkowych oraz likwidacji szkód z ubezpieczeń AC, OC, OCP

Picture of mec Andrzej Zoń
Szef zespołu zastępców procesowych

mec Andrzej Zoń

Prawnik (Uniwersytet Śląski), specjalista w zakresie prawa pracy kierowców przedsiębiorstw transportowych oraz prawa przewozowego

Picture of Magdalena Szaraniec-Kurzydym
Kierownik Działu obliczeń wynagrodzeń

Magdalena Szaraniec-Kurzydym

Prawnik (UJ), spec. ds. optymalizacji kosztów wynagrodzeń i ubezpieczeń

Picture of Maciej Ostrowski
Dział odwołań administracyjnych

Maciej Ostrowski

Prawnik (Uniwersytet Jagielloński), p.o. kierownika Działu zleceń zewnętrznych i administracyjnych postępowań odwoławczych

Picture of Wioletta Baum
Kierownik Działu - Sekretariat

Wioletta Baum

Mgr administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Działu sekretariatu i korespondencji Kancelarii Prawnej Viggen

Picture of Adam Słoma
Dział procesowy

Adam Słoma

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełniący obowiązki kierownika Działu procesowego w TSL Kancelarii Prawnej Viggen Sp. Jawna

Picture of mec Bartosz Skorek
Dział przekształcania i organizacji spółek handlowych

mec Bartosz Skorek

Specjalista w zakresie prawa spółek handlowych, organizacji oraz przekształceń spółek, specjalista prawa podatkowego w transporcie

Picture of Wojciech Gleń
Dział prawa przewozu osób

Wojciech Gleń

Inż. specjalista z zakresu prawa przewozu osób na liniach regularnych do i powyżej 50 km oraz publicznego transportu zbiorowego

Picture of mgr inż. Janusz Drzewiecki
Specjalista ds. ADR

mgr inż. Janusz Drzewiecki

Nasza idea


Możesz skoncentrować się na Transporcie, Spedycji, Logistyce...RESZTĘ wykonamy MY

PODPIS

Rekomendacje

Nasza grupa kapitałowa

Sprawdź gdzie dostępni są nasi zastępcy procesowi