Dla Ministerstw i Podkomisji

Od wielu lat wspieramy w konsultacjach polskie ministerstwa: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – np. konsultacje w sprawie Zaświadczenia A-1 dla pracowników delegowanych do UE, nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, elementów nowelizacji KP; Ustawy o czasie pracy kierowców.

Ministerstwo Infrastruktury (Transportu) – np. w zakresie Ustawy o Transporcie drogowym, regulacji dot. nieprawidłowości w realizacji budowy dróg i autostrad itp.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – np. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym Rolników wdrażająca nowy rodzaj umowy: Umowę o pomocy przy zbiorach

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – np. za sprawą naszej inicjatywy (wniosku), zaimplementowano do polskiego porządku prawnego nowelizację dwóch podstawowych konwencji międzynarodowych: AETR (regulujących czas pracy pracowników mobilnych) oraz ATP (regulujących zasady przewozu produktów szybko psujących się – głównie spożywczych)

Ministerstwo Sprawiedliwości – np.: w zakresie konsultacji dot. projektu ustawy o zapobieganiu nadużyciom przy budowie dróg i autostrad

Urząd Rady Ministrów – w zakresie koordynacji niektórych konkretnie wytypowanych i  bezpośrednio wskazanych przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zadań (koordynująco-doradczych) – np. dot. rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – w zakresie wskazanym przez stosowne instytucje.

Podkomisje – od kilkunastu lat uczestniczymy w pracach oraz konsultacjach podkomisji stałych a w szczególności Podkomisji Infrastruktury (w zakresie związanym z infrastrukturą i czasem pracy kierowców), Podkomisji do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Dyskusja na temat najpoważniejszych naruszeń w transporcie