Nowy Sącz nadal negocjuje obniżenie stawek dla przewoźników osób do kwoty 1 zł za zatrzymanie na dworcu autobusowym

Gmina Nowy Sącz poinformowała pisemnie Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” oraz Zrzeszenie PPO „Ziemia Sądecka”, że że nadal trwają negocjacje w zakresie ustalenia wysokości stawek za korzystanie przez przewoźników osób z dworca autobusowego w Nowym Sączu. Zastanawiające jest jednak bardzo wolne tępo tych negocjacji ponieważ analogiczne negocjacje trwały w pobliskiej gminie Limanowa bardzo szybko i w ich wyniku ustalono że koszt odjazdu będzie wynosił 1 zł za zatrzymanie. Podobnie w gminie Gorlice negocjacje trwały zaledwie kilka dni. Trudno ustalić co zajmuje gminie Nowy Sącz tak wiele czasu w procesie negocjacji skoro to od jej dobrej lub złej woli będzie zależało czy dworzec autobusowy będzie w ogóle traktowany w zezwoleniach jako dworzec. Tak naprawdę gmina posiada argumenty tego kalibru że negocjacje może zakończyć pozytywnie nawet w ciągu jednego dnia. Czekamy więc na pozytywne zakończenie negocjacji. Mamy nadzieję że urzędnicy w Nowym Sączu są równie sprawni w działaniach jak urzędnicy z Limanowej i Gorlic…

1

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/115/40/Nowy-Sacz-nadal-negocjuje-obnizenie-stawek-dla-przewoznikow-osob-do-kwoty-1-zl-za-zatrzymanie-na-dworcu-autobusowym/

Podziękowania dla Ministerstwa Transportu za reakcję na interwencję w sprawie przyjmowania „sprawozdań finansowych” od małych firm transportowych!

W imieniu członków Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” oraz członków Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Drogowych „Ziemia Sądecka”
składamy podziękowania dla Ministerstwa Transportu za odpowiedź dotyczącą odmowy przyjmowania przez BTM i Starostwa Powiatowe sprawozdań finansowych od przewoźników i przedsiębiorców.
Modlnica, dnia 21 września 2012 r.
Kancelaria Prawna Viggen s.c.
Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6,
32-085 Modlnica
w imieniu: Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a,
31-319 Kraków
oraz
Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych „Ziemia Sądecka”
ul. I Brygady 20/49
33-300 Nowy Sącz
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
Pismo: 9/KPV/21/09/2012/MM/1
Szanowny Panie Ministrze !
Pragnę na wstępie serdecznie podziękować za konstruktywną reakcję i odpowiedź na nasze pismo z dnia 27 lipca 2012 roku które skierowaliśmy do Pana Ministerstwa. Ostatecznie odpowiedział nam Główny Inspektor Transportu Drogowego w swym piśmie z dnia 12 września.
Nasze zapytania dotyczyły kwestii odmowy przyjmowania przez BTM i Starostwa Powiatowe sprawozdań finansowych od przewoźników przedsiębiorców (którzy nie prowadzą pełnej księgowości) jak też potrzeby wykształcenia jednolitej interpretacji w skali całego kraju odnośnie składania sprawozdań finansowych przez przewoźników.
Podstawę prawna dla naszego zapytania stanowiła treść art.7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr.1071/2009z dnia 21 października 2009 roku.
Powodem naszego największego zaniepokojenia był fakt stałego nie przyjmowania /obligatoryjnie przewidzianych przez ten przepis Rozporządzenia/ sprawozdań finansowych od małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadziły księgowość na tzw.: uproszczonych zasadach (na podstawie książki przychodów i rozchodów). Sytuacja taka miała miejsce od samego początku wejścia w życie zapisów Rozporządzenia 1071/2009. WE. Zarazem docierały do naszego Stowarzyszenia informacje, że urzędnicy BTM stale sugerują /niektórzy przewoźnicy wręcz twierdzili, że jedynie takie zalecenie usłyszeli w BTM/ by wykupili o wiele droższe ubezpieczenia w firmach ubezpieczeniowych znajdujących się w tym samym budynku…
Generalnie można było stwierdzić brak jednolitej praktyki w urzędach państwowych w skali kraju odnośnie przyjmowania od przewoźników sprawozdań finansowych. Odpowiedz jaką otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Transportu Drogowego jest dla nas co do istoty rzeczy bardzo satysfakcjonująca. Jesteśmy w naszym Stowarzyszeniu ludźmi praktycznymi, patrzącymi przede wszystkim w przyszłość i zainteresowanymi wszelkimi praktycznymi udogodnieniami. W piśmie z dnia 12 września GITD stwierdził: „Stanowisko Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego jest jednoznaczne i zostało wyrażone…”.
Tak więc GITD potwierdza w swoim piśmie, że sprawozdania finansowe od drobnych przedsiębiorców transportowych są „podstawową przewidzianą przez prawo formą rozliczenia finansowego” ich działalności i winny być przez właściwe urzędy państwowe bezwzględnie przyjmowane. Takie jednoznaczne stanowisko to wspaniały przykład także dla Starostw Powiatowych dla których jest ono w tej sytuacji wytyczną działania. Nasze Stowarzyszenie zrobi wszystko co w jego mocy by informacja o stanowisku GITD dotarła do wszystkich Starostw. .
Jeszcze raz serdecznie za taką postawę dziękujemy. Jednak potwierdzenie tego co wynika z obowiązującego prawa, choć bardzo cenne i przydatne nie zamyka całkowicie zagadnienia. W dalszej części pisma GITD znajdują się stwierdzenia z którymi nie możemy się zgodzić.
Nasz brak zgody nie wynika z jakiejś zbędnej pedanterii/ na którą zresztą w relacjach z administracją nikt u nas nie cierpi/ lecz z obowiązku przedstawiania spraw zgodnie z faktami które miały miejsce. Niezmiernie nas także cieszy jednoznaczne stanowisko co do oceny zachowania tych urzędników, którzy odmawiali przyjmowania sprawozdania finansowego. Rozumiem że ocena dotyczy de facto zachowania się także urzędników w Starostwach Powiatowych, którzy bezpodstawnie odmawiali przyjmowania sprawozdań finansowych. Niezmiernie nas cieszy poniższe Państwa stanowisko GITD – cytat: „Jeśli macie Państwo wiedzę na temat konkretnego przewoźnika którego sprawozdanie nie zostało przyjęte /pomimo spełnienia wymogów /to uprzejmie proszę o wskazanie danych tego

przedsiębiorcy. Zapewniam że sprawa zostanie rozpatrzona a osoby winne pociągnięte do odpowiedzialności”.
Pomimo powyższej zachęty do wskazania winnych kolejny raz zaznaczamy że nie interesuje nas doszukiwanie się winnych i jedynie cieszy nas pozytywne rozwiązanie tego zadania z korzyścią dla wszystkich przewoźników których interesy reprezentujemy. W Ministerstwie Transportu zapewne są właściwsze jednostki organizacyjne niż nasze Stowarzyszenia Transportowe od ustalania winnych zaniedbań i wymierzania kary – nasza rola jest inna – konstruktywna.
Jednak niezależnie od powyższego miałbym pewną obawę przed wskazywaniem winnych ponieważ znając już praktyki obowiązujące w Ministerstwie Transportu polegające na wielokrotnym karaniu za to samo wykroczenie (per analogia sprawa dotycząca karania za przejazd przez bramownice), mogło by się okazać że niektórzy urzędnicy mogli by zostać ukarani nawet po wiele razy a tego nie życzymy nikomu. W imieniu przewoźników jeszcze raz dziękujemy za pozytywne załatwienie naszego wniosku.
Mariusz Miąsko
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/114/40/Podziekowania-dla-Ministerstwa-Transportu-za-reakcje-na-interwencje-w-sprawie-przyjmowania-sprawozdan-finansowych-od-malych-firm-transportowych/

Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” ponownie interweniuje u Premiera odpowiadając na pismo Ministra Transportu w sprawie bezpodstawnych kar za bramownice

Ministerstwo Transportu udzieliło niezwykłych odpowiedzi Premierowi na temat kar nakładanych za bramownice. Czy to już koniec państwa prawa?

Minister Transportu udzielił odpowiedzi Premierowi na pytanie zadane przez Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”. Jednak zdaniem członków Stowarzyszenia Ministerstwo Transportu rozmija się w wielu przypadkach z prawdą a część wyjaśnień jest wyjątkowo zaskakujących. Ministerstwo wyjaśnia przykładowo, że: – nakłada kary za poszczególne bramownice ponieważ z ustawy nie wynika zakaz takiego działania i nikt nie określił że przejazd ma charakter „nieprzerwany”, – nakłada wielokrotne kary za to samo wykroczenie ponieważ w ustawie o drogach publicznych nie ma takiego zakazu, – pomimo że nie ma tabliczek informacyjnych o odcinku drogi płatnej to nałożone kary są ważne ponieważ nałożono je na podstawie obowiązującego prawa, – nie można udzielić bardziej szczegółowych informacji i wyjaśnień ponieważ Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” w piśmie do Premiera nie podało konkretnych i indywidualnych przypadków.

1

2

3

4

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/112/40/Ministerstwo-Transportu-udzielilo-niezwyklych-odpowiedzi-Premierowi-na-temat-kar-nakladanych-za-bramownice-Czy-to-juz-koniec-panstwa-prawa/

Podziękowania za udzielnie niezwykle ważnej odpowiedzi przez Ministerstwo Transportu!

W imieniu członków Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” oraz członków Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Drogowych „Ziemia Sądecka” składamy podziękowania dla Ministerstwa Transportu za udzielenie ważnej wykładni oraz interpretacji prawa, która jest bardzo istotna dla wielu tysięcy przewoźników.
Modlnica, dnia 12 września 2012 r.
Kancelaria Prawna Viggen s.c. Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica
w imieniu:
Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków
oraz
Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych „Ziemia Sądecka”
ul. I Brygady 20/49
33-300 Nowy Sącz
Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
P O D Z I Ę K O W A N I A
dot: jednoznacznej i czytelnej dla urzędów państwowych oraz przewoźników interpretacji zapisów z § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy z dnia 10 kwietnia 2012r./Dz.U 2012r. poz.4/
Szanowny Panie Ministrze !
W imieniu członków Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” oraz członków Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Drogowych „ZIEMIA SĄDECKA” składamy podziękowania za udzielenie niezwykle ważnej wykładni oraz interpretacji prawa w zakresie zasad i metodologii wyliczenia „średniej prędkości technicznej w przewozie osób na liniach regularnych do 50 km. Pańska odpowiedz na pismo naszego Stowarzyszenia z dnia 13 sierpnia 2012 r. dot. czytelnej dla przewoźników interpretacji § 4Rozporządzenia Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy – wywołała u przewoźników, zadowolenie i satysfakcję. Stało się tak dlatego, że reprezentowane przez Pana Ministerstwo zajęło stanowisko w sprawie interpretacji przepisów różnie rozumianych i stosowanych przez liczne instytucje w kraju zajmujące się obsługą transportu. Oznacza to dla nas istotny pozytywny krok do przodu we wzajemnych relacjach pomiędzy ministerstwem a reprezentantami przewoźników. Wszystkie sprawy z którymi zwracamy się do Ministerstwa mają bardzo praktyczne, żywotne znaczenie dla tysięcy przewoźników.
Pragniemy poprzez zapytania Stowarzyszenia ułatwić im praktyczną zawodową działalność i to jest przyczyna i istota naszej aktywności. Jest ona konieczna, ponieważ jak wspomniałem w różnych urzędach różnie interpretuje się zapisy § 4 Rozporządzenia w sprawie rozkładów jazdy /są trzy podstawowe interpretacje/. Tak więc kwestia jak należy rozumieć /i co za tym idzie jak należy obliczać/ prędkość techniczną środka transportowego nie była dla urzędników bynajmniej rzeczą oczywistością. W Pańskim piśmie pojawiła się znów argumentacja o „indywidualnych sprawach”, ale traktujemy ją jako rodzaj przeoczenia z przyzwyczajenia.
Takie stanowisko w kontekście zapytań naszego Stowarzyszenia jest oględnie mówiąc nieporozumieniem, ponieważ nasze zapytania dotyczą przepisów powszechnie obowiązujących dla wielu tysięcy przewoźników, a nie jakiegokolwiek przypadku indywidualnego. Podobnie traktujemy te znajdujące się w piśmie Ministerstwa odsyłanie naszych członków do kancelarii adwokackich i radcowskich w celu uzyskania pomocy prawnej – ale dziękujemy za radę.
Zamiast tego prosimy o pomoc w interpretacji przepisów powszechnie obowiązujących od Pańskiego Ministerstwa, pomocy szybkiej i kompetentnej. Uważamy więc naszą inicjatywę ustalenia wiążącej interpretacji pojęcia „średniej prędkości technicznej” za bardzo celową bo faktycznie Ministerstwo zajęło w tej sprawie krótkie ale konkretne stanowisko za co jeszcze raz dziękujemy.
Mariusz Miąsko

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/111/40/Podziekowania-za-udzielnie-niezwykle-waznej-odpowiedzi-przez-Ministerstwo-Transportu/