Do pobrania za darmo – WYTYCZNE, które dają przewagę nad konkurencją 

Szanowny Czytelniku,

poniżej podajemy Ci linki do pobrania zupełnie za darmo jeszcze mało znanych komentarzy wytycznych KE, które uświadomią Ci jak legalnie wydłużyć czas prowadzenia pojazdu o 15 minut na każde 4,5 godziny oraz skrócić czas odpoczynku i przerw podczas załadunku/rozładunku lub na parkingu. Korzyści wynikające ze znajomości tych przepisów są oczywiste. Dlaczego dzielimy się z Tobą tą wiedzą – ponieważ chcemy, żebyś zwrócił uwagę na to, że jest to jedynie przedsmak tego czego dowiesz się na szkoleniu prowadzonym w całości osobiście przez Dr Mariusza Miąsko pt. „33 sekrety mistrzów prawa dla branży TSL”. Czy mógłbyś zapoznać się z programem tego szkolenia, które zmieni wszystko co wiesz na temat prawa branży TSL? Po prostu kliknij na ten „link do szkolenia”

Pobierz za darmo:

1. Komentarz 1: http://jazdaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/05/OP-254.pdf

2. Komentarz 2: http://jazdaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/05/OP-256.pdf

3. Komentarz 3: http://jazdaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/05/OP-257.pdf

4. 33 sekrety mistrzów prawa: http://jazdaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/08/33-SEKRETY-MISTRZÓW-PRAWA.pdf

 

Jeżeli chcesz od razu zapisać się na szkolenie 33 sekrety mistrzów prawa zadzwoń pod numer: 606 589 800

Kiedy w Polsce powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego?

Do końca listopada 2017 roku, zgodne z nowelizacją Ustawy o Transporcie Drogowym, w Polsce powstanie Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).

8 maja br. została podpisana umowa pomiędzy Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego a firmą Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. w kwestii utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego.

KREPTD to system teleinformatyczny będący bazą danych przedsiębiorstw transportu drogowego, które uzyskały zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego przez wyznaczony do tego celu właściwy organ. KREPTD prowadzony jest przez każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. Jak informuje GDDKiA, rejestr będzie składać się z trzech ewidencji:

1. przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2) poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

3) osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Rejestry poszczególnych krajów są ze sobą sprzężone i tworzą ogólnoeuropejską bazę danych nazwaną European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Dostępność do tego rejestru w przypadku Polski posiada Główny Inspektor Transportu. Celem stworzenia KREPTD jest uzyskanie kompletnej i aktualnej bazy danych przedsiębiorców transportu drogowego w formie elektronicznej. To także narzędzie do wyeliminowanie nieuczciwych przedsiębiorców. Dostęp do rejestru będzie przez aplikacje internetowe.

 

Nowy standard jakości sposobu przewozu ładunku – trwają prace nad rozporządzeniem


Zgodnie z przepisem art. 61 ust. 17 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) minister właściwy do spraw transportu może określić, w drodze rozporządzenia, sposób przewozu ładunku, mając na względzie sposób jego rozmieszczenia i wpływ mocowania ładunku na pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochronę środowiska. Nadmieniony przepis został przewidziany w nowelizacji z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 222, poz. 1321), która weszła w życie 19 października 2012 r.

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają finalne prace nad projektem rozporządzenia określającego sposób przewozu ładunku, z uwzględnieniem sposobu rozmieszczenia i wpływu mocowania ładunku na pojeździe, jak również zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochronę środowiska. W procesie merytorycznego opracowania projektu aktywnie uczestniczyli eksperci Instytutu Naukowego Logistic Technologies, Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa w Transporcie Drogowym „Akademia Mocowania” oraz Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”.

Rozporządzenie będzie dotyczyło przede wszystkim stosowania norm związanych z wyliczaniem sił działających podczas przewozu oraz wymagań stawianych konstrukcjom zabudowy pojazdu, punktów mocowania jak i wytrzymałości środków mocujących stosowanych w transporcie drogowym. Ponadto omawiane rozporządzenie odnosić się będzie również do wytycznych UE oraz standardów EUMOS. Ważnym aspektem jest także określenie wytrzymałości jednostek ładunkowych, opakowań zbiorczych, przewozu w cysternach, czy tzw. przewozu luzem. Rozporządzenie to będzie ponadto w pełni zgodne z normami prawa unijnego.

Wskazany powyżej zakres przedmiotowy aktu przez wiele lat pozostawał w polskim systemie prawnym nieuregulowany. Na dzień dzisiejszy można przewidywać, że proces legislacyjny zostanie zakończony w ciągu ok. 2 miesięcy. Odpowiedni dobór środka transportowego, środków mocujących oraz metody unieruchomienia ładunku staną się standardem, z którym będą musieli się zmierzyć nadawcy, spedytorzy i przewoźnicy. Biorąc pod uwagę rangę tego rozporządzenia w odniesieniu do przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym stawia ono nowy standard jakościowy usług zarówno po stronie producenta ekspediowanego towaru, nadawcy oraz spedytora, jak i przewoźnika – komentuje sprawę inż. Jarosław Kędzior, Wiceprezes Instytutu Naukowego Logistic Technolgies sp. z o.o. 

 

Instytut Naukowy Logistic Technologies sp. z o.o.

– MOCUJEMY PRAWIDŁOWO – CHRONIMY ŻYCIE

 

Pamiętaj o instrukcji ADR

Przypominamy, że w przypadku przewozu towarów podlegających pod przepisy ADR, przewoźnicy zobligowani są do posiadania w pojazdach odpowiednich instrukcji pisemnych zgodnych z ADR.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy wzór instrukcji, którą znaleźć można pod adresem: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/Instructions/Polish_2015_revised.pdf. Okres ochrony dopuszczający możliwość posiadania poprzedniej wersji instrukcji zakończył się 30 czerwca 2017 r.

Ciężarówki z obowiązkowymi lokalizatorami. Co jeszcze zakłada projekt zmiany Ustawy SENT?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, który przewiduje wykorzystanie systemu satelitarnego w celu zwalczenia nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT i akcyzy.

Projekt ustawy o monitorowaniu przewozu tzw. towarów wrażliwych rząd przyjął 24 stycznia 2017 roku. Ustawa umożliwia monitoring przewozu takich towarów jak: paliwa, susz tytoniowy i alkohol etylowy. Ustawa ma na celu walkę z tzw. szarą strefą, czyli m.in. ujawnienie przedsiębiorców, którzy unikają płacenia podatku VAT. Zgodnie z nowelizacją, towary mają być nadzorowane elektronicznie za pomocą systemu satelitarnego GPS.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2017/08/05/co-zaklada-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-systemie-monitorowania-drogowego-przewozu-towarow/

Minimalna luksemburska – instrukcja zgłaszania delegowania pracowników mobilnych

Maleńki Luksemburg podążając za przykładem swoich znacznie większych sąsiadów – Francji i Niemiec wprowadził płacę minimalną oraz obowiązek zgłaszania delegowanych pracowników.

W tym celu Ministerstwo pracy i górnictwa przygotowało platformę e-Detachment, dzięki której można dokonać rejestracji i zgłoszenia planowanych delegacji on-line. Platforma jest znacznie rozbudowana, w związku z tym postanowiliśmy przygotować dla Państwa mini-przewodnik opierając się głównie na instrukcji obsługi platformy dostępnej w języku francuskim. Warto zwrócić uwagę, że platforma nie jest przygotowana stricte pod branżę transportową i pracowników mobilnych, dlatego mamy nadzieję, że Ministerstwo jak najszybciej zwróci na to uwagę, prezentując dogodniejszy sposób zgłaszania pracowników mobilnych, tudzież  w ogóle zniesie taki obowiązek dla branży transportowej. Na stronie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli (jednostka odpowiada za wsparcie polskich przedsiębiorców również na terenie Luksemburga) pojawiła się nawet informacja, że przepisy dotyczące delegowania nie dotyczą transportu,  jednak została ona bardzo szybko zdementowana i usunięta.

UWAGA: Należy pamiętać, aby zgłaszać delegację każdorazowo – przed rozpoczęciem pracy (załadunku/rozładunku) na terenie Luksemburga.

Standardowo – zgłaszamy jedynie przewozy międzynarodowe oraz kabotaż. Tranzyt jest wyłączony.

 

Całość instrukcji zgłaszania pracownika delegowanego dostępna pod adresem: http://jazdaprawna.pl/2017/08/03/minimalna-luksemburska-instrukcja-zglaszania-delegowania-pracownikow-mobilnych-krok-po-kroku/