Od 1 stycznia 2012 roku będzie mniej godzin nadliczbowych w firmach transportowych

Od 1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie przepis znowelizowanej ustawy o czasie pracy kierowców dzięki któremu w bardzo wielu firmach transportowych wystąpi znacznie mniejsza ilość godzin nadliczbowych. Znowelizowany przepis mówi że…. jeśli kierowca będzie posiadał ustalony przez pracodawcę indywidualny rozkład czasu pracy, który przewiduje różne godziny rozpoczęcia i kończenia pracy to w takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.
Jest tylko jeden warunek: wprowadzenie przedmiotowego „indywidualnego rozkładu czasu pracy” może się odbyć za:

a) porozumieniem z zakładową organizacją związkową (jeśli występuje w firmie) a jeśli nie występuje wówczas za

b) porozumieniem z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

Mariusz Miąsko

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/69/40/od-1-stycznia-2012-roku-bedzie-mniej-godzin-nadliczbowych-w-firmach-transportowych/

40 tys. zł kary dla załadowców od 1 stycznia 2012 roku

Od 1 stycznia 2012 roku organizatorzy transportu będą otrzymywali do 40 tys zł kar, jeśli mieli wpływ lub godzili się na powstanie naruszenia u przewoźnika. Kto dokładnie zapłaci tę karę oraz za co ?….

Kto zapłaci tę karę?

Zgodnie ze znowelizowaną treścią art 92a ust.3 i 7 karę 40 tys zł będzie można nałożyć na podmioty wykonujące (tak zwane) „inne czynności związane z przewozem drogowym”. Jakie to są podmioty ?

a) spedytor,

b) nadawca,

c) odbiorca,

d) załadowca,

e) organizator wycieczki,

f) organizator transportu,

g) operator publicznego transportu zbiorowego (o którym mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym)

h)….także inne podmioty które przyczyniły się do powstanie nieprawidłowości.

Skąd wiadomo że karę można nałożyć także na inne podmioty o których napisałem w literze h) ?

Otóż ustawodawca określił że: „przepisy (…) stosuje się do podmiotów wykonujących czynności związane z przewozem drogowym, w szczególności do:”

W szczególności pełni funkcję: „między innymi”…tak więc katalog podmiotów na które będzie ITD mogła nałożyć karę jest otwarty.

Mariusz Miąsko

www.kancelariaprawnaviggen.pl

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/68/40/40-tys-zl-kary-dla-zaladowcow-od-1-styczia-2012-roku/

Co z licencjami na transport krajowych wydawanymi na okres do 50 lat przed 4 grudnia 2011r.?

W polskim ustawodawstwie obowiązuje zasada nieretroaktywności, czyli zakaz działania prawa wstecz, normowania przez nowe prawo sytuacji zaistniałych i zakończonych przed wejściem w życie ustawy. Natomiast tylko w szczególnych wypadkach, o których mówią przepisy szczególne rangi ustawowej może zostać wskazany wyjątek, kiedy zabieg wprowadzający działanie prawa z mocą wsteczną jest możliwy. Taką okoliczność będzie przewidywał projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami zgłoszony w dniu 11.08.2011r w sprawie egzystencji licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wydanej przed dniem 4 grudnia 2011r.

Ustawodawca przewidział w art. 3 projektu w/w ustawy, iż takie licencje będą zachowywać ważność do dnia ich wygaśnięcia, jednak nie dłużej niż 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Przepis ten jest reakcją na obowiązujące  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r, które zgodnie z art. 30 należy rozpocząć bezpośrednio stosować  od dnia 4 grudnia 2011r.

Co w takim razie stanie się z licencjami wydawanymi na dłuższy okres czasu, przekraczający wskazane 5 lat? Ustawodawca nie określa trybu, który zostanie wykorzystany w tej sytuacji. Wydaje się, że decyzja o udzieleniu licencji długoterminowej ( pamiętajmy ze maksymalny okres, na który można było wydać licencję to 50 lat) będzie musiała zostać uchylona bądź cofnięta. W prawie administracyjnym, którego specyfiką jest również objęte prawo transportowe ustawodawca przewiduje na podstawie art. 163 kodeksu postepowania administracyjnego instytucję wzruszenia decyzji, na mocy której strona nabyła prawo, w tym przypadku prawo wykonywania transportu drogowego, o ile przewidują to przepisy szczególne. W tym artykule brak jednak doprecyzowania kiedy należy decyzję zmienić, a kiedy uchylić. Natomiast na podstawie art. 21 ustawy aktualnie obowiązującej  o transporcie drogowym istnieje możliwość  zmiany danych w licencji dotyczących czasu, na który ma być licencja udzielona- jednak inicjatywa takiego działania leży wyłącznie po stronie licencjobiorcy. Nie wydaje się jednak by sami przewoźnicy zgłaszali się do organu wydającego licencje o skrócenie czasu ważności , co stałoby wręcz w sprzeczności z ich interesem.

Kontrowersyjną będzie w tym przypadku również  kwestia konieczności wprowadzenia  instytucji zwrotu części opłat wniesionych za wydanie licencji i wypisów z licencji proporcjonalnie do okresu skrócenia , a także liczby wypisów (podobnie do rozwiązania wykorzystanego w przypadku zawieszenia wykonywania transportu) lub jakiejkolwiek innej rekompensaty dla „poszkodowanych” przewoźników.

Stąd wniosek, że legislator będzie musiał pomyśleć o uchwaleniu  przepisów wykonawczych w sprawie przedstawionych problemów.

 
Opracowała:
Katarzyna Wiktor
Kancelaria Prawna Viggen
www.kacelariaprawnaviggen.pl
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/50/40/Co-z-licencjami-na-transport-krajowych-wydawanymi-na-okres-do-50-lat-przed-4-grudnia-2011r/
 
 

Czy stosowanie systemu viaTOLL zwalnia z wyliczania opłat środowiskowych?

Od trzech miesięcy obowiązuje elektroniczny system opłat drogowych czyli viaTOLL.
Dotyczy on pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony oraz autokarów i busów powyżej dziewięciu miejsc. System obowiązuje na wybranych i wskazanych w rozporządzeniu autostradach oraz drogach krajowych i ekspresowych.
Stawki dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów wynoszą od 20 do 53 gr/km dla autostrad i dróg ekspresowych oraz od 16 do 42 gr/km dla pozostałych
dróg krajowych. Wysokość stawek od początku budziła wiele kontrowersji i emocji. Nikt do końca nie wiedział co wlicza się na wysokość takiej opłaty. Wśród przewoźników pojawiła się nawet informacja, że firmy transportowe zwolnione są z opłaty środowiskowej gdyż w opłacie za przejazd po drodze krajowej jest ona zawarta. Niestety jest to NIEPRAWDA!!!!!
Prawo ochrony środowiska określa, że opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód ze środowiska, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów. Opłaty środowiskowe przedsiębiorca nalicza samodzielnie, a następnie przekazuje do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.
Stawki opłat ustalane są corocznie Obwieszczeniem Ministra Środowiska. Obecnie obowiązuje Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 ogłoszone w Monitorze Polskim 2010r. (Nr 74, poz. 945). Sposób obliczania opłaty zależy od źródła emisji, zaś wysokość od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza. Podmioty korzystające ze środowiska – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) są zobligowane do samodzielnego naliczania i wnoszenia bez wezwania na rachunek urzędu marszałkowskiego, w terminie miesiąca po upływie każdego półrocza opłat.
Śmiało można wskazać na trzy podstawowe cele poboru opłaty:

  1. użytkownik drogi ma za nią zapłacić
  2. w transporcie jest najlżejszy pobór podatków
  3. nacisk aby w ramach polityki proekologicznej przewoźnicy inwestowali w najnowocześniejszy tabor.

Jeżeli chodzi o przyjętą metodologię kalkulacji kosztów e-myta zawarta jest ona w dyrektywie 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U.UE L Nr 157 z 09.06.2006). Metoda, która posłużyła do skalkulowania tych stawek- jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia- została oparta na prognozach ruchu pojazdów ciężarowych czyli stawkę bazową wysokości 46 gr/km wyliczono w oparciu o prognozy ruchu na drogach.
Zgodnie z paragrafem 3.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r w sprawie obliczania maksymalnej stawki opłaty elektronicznej ( DZ.U. Nr 77, poz. 417) wysokość maksymalnej stawki opłaty elektronicznej oblicza się na podstawie kosztów:

  • budowy drogi krajowej
  • finansowych
  • utrzymania drogi krajowej
  • remontów drogi krajowej
  • ochrony oraz zarządzania drogą krajową
  • poboru opłaty elektronicznej.

 
Koszty budowy drogi krajowej obejmują koszty budowy oraz przebudowy drogi, w tym koszty opracowania programu inwestycji, ekspertyz, studiów, dokumentacji projektowej, nabycia nieruchomości i przygotowania gruntów pod budowę drogi, pomiarów geodezyjnych, prac geologicznych, badań archeologicznych, a także koszty wykonania robót budowlanych, zarządzania tymi robotami, nadzoru inwestorskiego oraz kwotę marży, którą należy wypłacić wykonawcy.
Koszty finansowe obejmują zaś wszelkie koszty związane z pozyskiwaniem i obsługą kapitału dłużnego, zwrot z wkładów finansowych udziałowców w przypadku umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady a także kwoty wydatkowane na ubezpieczenie oraz koszt należnych podatków.
Koszty utrzymania drogi krajowej obejmują wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.
Koszty remontów to wykonanie robót przywracających pierwotny stan drogi a koszty ochrony oraz zarządzania drogą to działania mające na celu niedopuszczenia do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu.
Ostatnim elementem opłaty drogowej jest koszt poboru opłaty elektronicznej. W jej skład wchodzi przygotowanie, wdrożenie i budowa systemu poboru opłaty a także eksploatacja systemu poboru opłaty.
Przyglądając się dokładnie elementom wchodzącym w skład elektronicznego systemu poboru opłat jasno widać, że opłata za korzystanie ze środowiska nie wchodzi.
 
Jadwiga Dudzik
Kancelaria Prawna Viggen
www.kancelariaprawnaviggen.pl
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/49/40/Czy-stosowanie-systemu-viaTOLL-zwalnia-z-wyliczania-oplat-srodowiskowych/

Pora nocna od 1 stycznia 2012 roku

Art. 21 Ustawy o czasie pracy kierowców (dalej CzPrkierU) – „W przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie”. Art. 2 pkt 6a Ustawy; pora nocna – okres czterech godzin pomiędzy godziną 00.00 i godziną 07.00; definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalenia czasu pracy. – wdrożony na podstawie dyrektywy 2002/15/WE.


Generalnie przyjmuje się, że praca świadczona w nocy jest bardziej uciążliwa dla pracownika, stąd w przepisach o czasie pracy zawiera różne jej ograniczenia. Potwierdzenie tej tezy zawiera również Dyrektywa 2002/15, która już w preambule stwierdza, że zgodnie z wynikami badań organizm ludzki jest w nocy bardziej wrażliwy na zakłócenia środowiska i uciążliwe formy organizacji pracy, a długie okresy pracy w porze nocnej mogą być szkodliwe dla zdrowia i mogą zagrażać bezpieczeństwu zarówno kierowcy, jaki i drogowemu.

Z powyższych względów ustawodawca wprowadził odrębne przepisy regulujące wykonywanie pracy w nocy.

Dzień pracy składa się z pory dziennej i pory nocnej.

Zgodnie z art. 3 lit. h dyrektywy 2002/15/WE przez porę nocną należy rozumieć okres co najmniej czterech godzin, w rozumieniu prawa krajowego, między godziną 00.00 i godziną 07.00.

Zgodnie z art. 1517 § 1 k.p. pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 i 7.00.

Dokładne określenie czasu trwania pory nocnej powinno nastąpić w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy, w obwieszczeniu pracodawcy lub w umowie o pracę. Granice pory nocnej mogą być ustalone w ten sam sposób dla wszystkich pracowników, ale mogą też być różne dla poszczególnych grup pracowników.

Do czasu nowelizacji Ustawy o czasie pracy kierowców nie było odrębnego rozumienia pory nocnej, co stanowiło uregulowanie bardziej restrykcyjnym od unijnego. Wprowadzenie odrębnego rozumienia pory nocnej dla kierowców czyni zadość zapisom Dyrektywy 2002/15/WE . Natomiast w dalszym ciągu brak jest uregulowania dotyczącego rekompensaty za pracę w porze nocnej i w tym zakresie obowiązuje regulacja art. 1518 KP, stosowana na podstawie art. 4 CzPrkierU. Zgodnie z nią za każdą godzinę pracy w nocy pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego zgodnie z ustawą z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Czas pracy pracującego w nocy, wykonującego prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę.

Ograniczenie nocnego dobowego wymiaru czasu pracy nie dotyczy:

a) pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz

b) przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Na pisemny wniosek pracownika pracującego w nocy, pracodawca ma obowiązek poinformować właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy.

Przepisy wprowadzają zakaz zatrudniania w nocy określonych kategorii pracowników, są to m.in.:

a) kobieta w ciąży (art. 178 § 1 k.p.),

b) osoba opiekująca się dzieckiem do lat 4, chyba że wyrazi zgodę na taką pracę (art. 178 § 2 oraz art. 1891 § 1 k.p.),

c) pracownik niepełnosprawny, chyba że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne, a w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tym pracownikiem, wyrazi na to zgodę (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Do wynagrodzenia tego nie wlicza się:

a) nagrody jubileuszowej,

b) odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz

c) wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Podsumowując, nowelizacja Ustawy o czasie pracy kierowców w zakresie uregulowania pracy w porze nocnej miała za zadanie wdrożenie zapisów Dyrektywy 2002/15/WE w pełnym zakresie wobec wcześniejszej negatywnej opinii Komisji Europejskiej w tym przedmiocie.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/67/40/Pora-nocna-od-1-stycznia-2012-roku/

Uwaga! Od 1 stycznie nowa kara dla kierowców!

Od 1 stycznia 2012 roku kierowcy podczas kontroli drogowej zapłacą 100 zł kary za każdy dzień gdy wystąpił przypadek brak obrysu rewersu wykresówek lub za nieprawidłowe (niepełne) zalogowanie karty kierowcy w tachografie cyfrowym. Dotychczas karę za ten typ uchybienia płacił wyłącznie przedsiębiorca podczas kontroli natomiast od 1 stycznia karę przewidziano także na kierowcę. Jak więc dokładnie należy obrysować wykresówki oraz zalogować kartę kierowcy aby nie zapłacić kary ?…


źródłem kary jest pkt 13.12 znowelizowanego załącznika nr 1 do ustawy o transporcie drogowym., który mówi że: „okazanie podczas kontroli wykresówki lub karty kierowcy, które nie zawierają wprowadzonych ręcznie bądź automatycznie wszystkich wymaganych danych dotyczących okresów aktywności kierowcy – za każdy dzień 100 zł”.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/66/40/Uwaga-od-1-stycznie-nowa-kara-dla-kierowcow/

Uwaga! Czy będzie chciał pracować od 1 stycznia 2012 roku w firmie transportowej?

Od 1 stycznia 2012 roku pracownicy firm transportowych zgodnie z treścią znowelizowanego artykułu 92.3 u.ot.d. z będą płacić (prywatnie) do 2000 zł grzywny za  przekroczenie obowiązków i  warunków przewozu drogowego lub za chociażby nieumyślne dopuszczenie do powstania takich naruszeń. Kluczowe więc jest pytanie kto będzie chciał pracować w firmach transportowych oraz jak zatrzymać pracowników w firmie ?….


Każdy kto prowadzi choćby średniej wielkości firmę transportową wie że nie da się jej prowadzić bez pracowników. Kadrowa, księgowa, kierownik transportu oraz spedytorzy są niezbędni aby firma funkcjonowała. Pracownicy firmy transportowej to jej być albo nie być a spedytorzy i organizatorzy transportu to „silniki” napędowe prawie każdej firmy transportowej. Najwyraźniej ustawodawca miał tego świadomość proponując rozwiązanie które może mieć bardzo niebezpieczne konsekwencje dla branży transportowej – a może wręcz przeciwnie – spowoduje że część firm transportowych zaprzestanie działalności nie z uwagi na skutki kontroli ale z uwagi na brak siły roboczej, która będzie chciała zaryzykować pracy w firmie transportowej. Nie wiemy jak zareagują pracownicy więc skoncentrujmy się na tym co wiemy:

Po pierwsze: KTO PODLEGA KARZE ?

a) osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, (np.: prezes, dyrektor)

b) osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie (czyli posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych)

c) każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym (np.: kadrowa, kierownik transportu, małżonek właściciela, spedytor, księgowa lub ktokolwiek kto realnie miał wpływ na czynności związane z przewozem drogowym).

KOMENTARZ: katalog osób odpowiedzialnych jest otwarty – więc każdy kto nawet wykonuje w firmie czynności pozornie nie związane z przewozem drogowym może ponieść odpowiedzialność jeśli tylko okaże się że jednak miał wpływ nawet nieumyślnie na powstanie przekroczenia.

Po drugie: ZA CO PRACOWNIK MOŻE BYĆ UKARANY ?

a ) za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego,

b) za dopuszczenie chociażby nieumyślnie (!!!) do powstania takich naruszeń.

KOMENTARZ: zgodnie z art 92.3 znowelizowanej uotd nawet nieumyślne powstanie naruszenia nie zwalnia pracownika z odpowiedzialności. Może wydaje się to brutalne ale takie niestety jest omawiane uregulowanie.

 

Po trzecie: JAK SĄ TRAKTOWANE NARUSZENIA ?

a) kara jest nakładana w formie grzywny przez sąd,

b) orzekanie następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

c) za wielokrotne naruszenia tego samego typu będzie można zapłacić wielokrotnie

KOMENTARZ: z powyższego wynika, że pracodawca w wielu przypadkach nie będzie nawet wiedział że na pracownika administracji nałożona została kara grzywny chyba że ten poinformuje pracodawcę o zaistniałej sytuacji. Dodatkowo warto wspomnieć że  w przypadku gdy np.: kilku kierowców poruszając się pod drogach z np.: błędnym dokumentem jednocześnie zostanie zatrzymanych przez różne organy kontrolne to każdy z tych przypadków zostanie rozstrzygnięty indywidualnie i pracownik administracji za każdy z nich poniesie odrębną odpowiedzialność w formie odrębnej kary grzywny. Analogicznie do jazdy np.: z nadmierną prędkością- odrębna kara za każde kolejne przekroczenie prędkości podczas kolejnych kontroli prędkości.

Po czwarte: CO Z WYKROCZENIAMI STWIERDZONYMI POZA GRANICAMI POLSKI ?

a) karę grzywny nakłada się na pracowników także za naruszenia popełnione za granicą,

b) chyba że sprawca wykaże że za naruszenie została już nałożona kara.

KOMENTARZ: wynika z tego, że w zasadzie że gdy kierowca zostanie podczas kontroli drogowej za granicą ukarany to pracownik administracji. Natomiast pracownicy administracji będą podlegali karze grzywny we wszystkich tych przypadkach w których naruszenie miało miejsca poza granicami Polski ale na kierowcę/firmę nie nałożono żadnej kary np.: wskutek braku kontroli na drodze. Oczywiście kara grzywny zostanie nałożona na pracownika wyłącznie wtedy gdy dopuścił chociażby nieumyślnie do powstania naruszenia przez kierowców.

W świetle powyższych uregulowań trzeba wierzyć w mądrość autora i pomysłodawcy powyższych uregulowań czyli Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego z Piły i liczyć że powyższe uregulowania przyczynią się do poprawy na rynku transportowym.

Należy jednak zastanowić się jak zapewnić pracownikom firm transportowych poczucie bezpieczeństwa oraz realne bezpieczeństwo żeby nadal chcieli pracować w firmie transportowej ? Należy przy tym zaznaczyć że rozwiązanie takie musi być trwałe oraz weryfikowalne w każdej chwili – czyli pracownik musi mieć pewność że czynności które wykonuje w firmie transportowej są z całą pewnością prawidłowe i nie uderzą w stabilność finansową jego i jego najbliższej rodziny.

Obecnie na Polskim rynku są dwa takie trwałe i realne rozwiązanie zapewniające weryfikowalną wysoką jakość:

a) program dla ludzi transportu WIRTUALNY AUDYTOR, służący do prowadzenia dokumentacji firmy transportowej (niezależnie od ich poziomu wiedzy zapewnia zawsze najwyższy poziom bezpieczeństwa dla firmy oraz pracowników) www.wirtualnyaudytor.pl

b) projekt LexTrans24 – zarządzający firmą transportową na ponad 20 poziomach.www.lexTrans24.pl

 
Mariusz Miąsko
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/65/40/UWAGA-Czy-ktos-bedzie-chcial-pracowac-od-1-stycznia-2012-roku-w-firmie-transportowej/

Firmy po likwidacji transportu nadal będą podlegały kontroli ITD

1 stycznia 2012 roku wchodzą w życie przepisy na podstawie których nawet po zaprzestaniu wykonywania transportu przedsiębiorca będzie musiał jeszcze przez 1 rok przechowywać i udostępnić do kontroli dokumenty takie jak….


…nośniki informacji (wykresówki, zaświadczenia, pliki)…

Jednoznacznie mówią o tym znowelizowane przepisy ustawy o transporcie drogowym a dokładnie art 16a.1. W razie cofnięcia licencji lub jej wygaśnięcia przedsiębiorca ma OBOWIĄZEK przechowywać i udostępniać osobom uprawnionym (ITD) do kontroli dokumenty i inne nośniki informacji wymagane przepisami o których mowa w art 4 pkt 22, przez okres jednego roku począwszy od dnia, w którym przestał wykonywać transport drogowy.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/64/40/Firmy-po-likwidacji-transportu-nadal-beda-podlegaly-kontroli-ITD/