Rewolucyjny sposób rozliczania diet


1) za każdą dobę podróży zagranicznej przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2) za niepełną dobę podróży zagranicznej:
a) do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
b) ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości

Pracodawca nie będący jednostką budżetową ani samorządową na mocy art. 77 ze zn. 5 • może stosować jedną stawkę diet na wszystkie kraje
W jakiej walucie wypłacamy dietę zagraniczną? Bez tytułu W jakiej walucie wypłacamy dietę zagraniczną?
Zasada – wypłacanie w walucie obcej
Za zgodą pracownika – w walucie polskiej (wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego przez NBP z dnia wypłaty)
Dieta a zapewnienie wyżywienia pracownikowi
OBECNIE – zarówno dieta w podroży krajowej i za granicą będzie zmniejszana o koszt bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1. W podróży krajowej: Śniadanie – 25% diety Obiad – 50% diety Kolacja – 25% diety 2. W podróży zagranicznej: Śniadanie – 15% diety Obiad – 30% diety Kolacja – 30% diety
Wyjątek: Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne wyżywienie przysługuje 25 % diety Gdy pracownik otrzymuje pieniądze na wyżywienie – co do zasady dieta nie przysługuje
ALE: jeżeli ta kwota jest niższa od diety to pracownikowi przysługuje wyrównanie do wysokości należnej diety KRAJ 100% ZAGRANICA 75 % ZAŁOŻENIA BIZNESOWE 270 zł = wartość paczki na 10 dni WARTOŚĆ DIETY Procenty Kraje 30zł 90 % Polska Od 39€ do 42€ około 15 % Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Ukraina, Litwa Od 48€ do 52€ Około 13% Włochy, Rosja, Portugalia, Grecja, Niemcy, Francja, Hiszpania, Austria Od 55€ do 57€ Około 11% Chiny, Islandia, Łotwa Rozliczenie: FIRMA-PACZKA 270zł-KIEROWCA-ok. 10%-Dom FA REKLAMA (Agencja 555) O wartości od 30 zł do 50 zł x 1 kierowca KALKULACJA 50 kierowców x ok. 30 – 50 zł = ok.1500 zł – 2500 zł x 12 miesięcy = Ok. 18000 – 30000 zł Zysk firmy = od 18000 do 30000zł
Dziękuję za uwagę, •Kancelaria Prawna Viggen s.c. ul. Częstochowska 6 32-085 Modlnica kontakt 606 589 800

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/178/40/REWOLUCYJNY-SPOSoB-ROZLICZANIA-DIET/

Tygodniowy okres odpoczynku w okazjonalnym transporcie międzynarodowym osób

Dla osób zajmujących się prawem transportowym, jednym z podstawowych uregulowań jest norma, którą w skrócie można byłoby nazwać „6x24h”. Zgodnie z nią tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.(1) Nie każdy jednak dobrze pamięta o odstępstwie od tej normy, które dotyczy transportu międzynarodowego i jest uregulowany w art. 8 ust. 6a Rozporządzenia 561/2006 (2). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób (3) może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku po maksimum 12 kolejnych okresach dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku. Należy podkreślić, że norma ta odnosi się tylko do przewozu osób (a contrario nie do przewozu rzeczy) i tylko w przewozie okazjonalnym (a contrario nie w przewozie regularnym). Zakres zastosowania odstępstwa jest więc dosyć wąski. Ponadto, aby móc skutecznie z niego skorzystać musi być spełnione kilka przesłanek.
Po pierwsze, usługa ma trwać co najmniej 24 kolejne godziny w państwie członkowskim lub państwie trzecim, do którego zastosowania ma niniejsze rozporządzenie, innym niż państwo, w którym rozpoczęło się świadczenie usługi. Oznacza to, że np. kiedy transport drogowy zaczął być wykonywany w Polsce i usługa ta trwała później przez 15 godzin na Słowacji, to kierowca będzie musiał odebrać tygodniowy odpoczynek najpóźniej po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych. Nie będzie on mógł skorzystać z uprawnienia odłożenia tygodniowego okresu odpoczynku po maksimum 12 kolejnych okresach dwudziestoczterogodzinnych.
Kolejnym warunkiem zastosowania art. 8 ust. 6a (12x 24h) jest właściwe odebranie przez kierowcę tygodniowych okresów odpoczynku po analizowanym okresie odpoczynku. Po skorzystaniu z odstępstwa kierowca bowiem ma skorzystać z dwóch regularnych tygodniowych okresów odpoczynku albo jednego regularnego tygodniowego okresu odpoczynku i jednego skróconego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 24 godziny. Skrócenie jest rekompensowane równoważnym okresem odpoczynku wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia po zakończeniu okresu odstępstwa. Omawiana rekompensata skrócenia jest odbierana odmiennie niż przy regule ogólnej zawartej w art. 8 ust. 6 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Według niej skrócenie to należy skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.
Ostatnimi przesłankami, których spełnienie pozwala na zastosowania odstępstwa z art. 8 ust. 6a jest wyposażenie w urządzenie rejestrujące, zgodnie z wymogami załącznika IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.(4), a także, że po dniu 1 stycznia 2014 r., w przypadku prowadzenia pojazdu w godzinach od 22.00 do 06.00, pojazd obsługuje kilku kierowców lub okres prowadzenia pojazdu określony w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 zostaje skrócony do trzech godzin.
Komisja ściśle kontroluje korzystanie z niniejszego odstępstwa, by zapewnić utrzymanie bardzo rygorystycznych warunków bezpieczeństwa drogowego, zwłaszcza poprzez sprawdzanie, czy łączny skumulowany czas prowadzenia pojazdu w okresie objętym odstępstwem nie jest zbyt długi.
Nasuwa się pytanie o znaczenie określenia temporalnego „po maksimum 12 kolejnych okresach dwudziestoczterogodzinnych”. Zgodnie z dyrektywą wykładni językowej interpretowanym zwrotom należy przypisywać takie znaczenie, jakie posiadają one w języku potocznym. Zacytowana wyżej część przepisu oznacza więc, że tygodniowy odpoczynek należy odebrać nie później niż po 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych. Można to więc zrobić wcześniej, np. zarówno po 6 czy 11 kolejnych okresach dwudziestoczterogodzinnych.
Analogiczne odstępstwo występuje w AETR (5). Zgodnie z art. 8 ust. 6b AETR kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób, z wyjątkiem przewozów na liniach regularnych, może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku o maksimum dwanaście kolejnych okresów 24-godzinnych, po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku (6).
Ale czy analizowane odstępstwo z Rozporządzenia 561/2006 jest w ogóle potrzebne? Zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (7) dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin, z tym, że dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Oznacza to, że stosując możliwość odebrania tygodniowego odpoczynku dopiero po dwunastu 24godzinnych okresach zgodnie z przedstawionym wyżej artykułem maksymalny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni wyniesie 122 godziny. 12x 9h+ 2x 2x 1h= 122 godziny. Jest to niezgodne z postanowieniem art. 6 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 (8) stanowiącego, że łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin. Aby skorzystać z możliwości odebrania tygodniowego odpoczynku dopiero po dwunastu 24godzinnych okresach dzienny czas prowadzenia pojazdu musiałby wynosić np. 7, 5h (90:12=7, 5h). To sprawia, że analizowane odstępstwo nie ma częstego zastosowania.
Art. 8 ust. 6 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia rady (ewg) nr 3821/85 i (we) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie rady (ewg) nr 3820/85, dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.
Art. 8 ust. 6a Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, dz.u. C 223 z 3.9.1985, str. 5
Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy.Dz. U. 1999 nr 94 poz. 1087
Warunki zastosowania tego odstępstwa są szczegółowo wymienione w art. 8 ust. 6b AETR
Art. 6 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Radyz dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.
Art. 6 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.
Marta Sokołowska – prawnik Kancelarii Prawnej Viggen
Mariusz Miąsko – prezes Kancelarii Prawnej Viggen

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/177/40/Tygodniowy-okres-odpoczynku-w-okazjonalnym-transporcie-miedzynarodowym-osob/

Rewolucyjne zmiany w organizacji transportu w 2013 r.

Jak zachować DOBRĄ REPUTACJE ?
Jak skutecznie unikać KAR GRZYWNY?
Jak wprowadzić OSZCZĘDNOŚCI ?
Zachowanie dobrej reputacji UOTD 1071/2009 (WE) Art. 16b 1. Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, niezdolność zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, jeżeli:
1) zarządzający transportem utracił dobrą reputację, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
2) wobec zarządzającego transportem wydano prawomocne orzeczenie zakazujące kierowania operacjami transportowymi. b) zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy (…) ani nie nałożono na nich sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących w szczególności:
(i) czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych;
(iii) kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;
(iv) badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych; (vi) bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych;
(vii) instalacji i używania ograniczników prędkości w nie których rodzajach pojazdów;
(viii) praw jazdy;
(ix) dostępu do zawodu LEXtrans24 to: UMOWA STAŁEGO I KOMPLEKSOWEGO NADZORU PRAWNEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO
pewność, iż dokumenty przedsiębiorstwa, pracowników oraz pojazdów są zgodne z wszystkimi przepisami prawa oszczędność czasu, który musielibyśmy poświęcić na udzielaniu porad/wytycznych dla pracowników, czy też sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentacji możliwość, ciągłego rozwijania wiedzy kierowców oraz kadry zarządzającej z zakresu krajowego oraz unijnego prawa transportowego innowacyjność, polegająca na tym, iż system ten jest jedynym tego typu systemem w kraju jak i w Europie, funkcjonującym nieprzerwanie od już 4 lat LEXTRANS24 to:
Moduł informatyczny, zapewniający prowadzenie stałego, zdalnego monitoringu dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa Moduł porad oraz opieki prawnej z zakresu krajowych oraz unijnych aktów prawnych z zakresu prawa transportowego Moduł szkoleń, przeprowadzanych doraźnych oraz stałych szkoleń pracowników przedsiębiorstwa Moduł tradycyjnego oraz nowoczesnego prowadzenia kompleksowej ewidencji czasu pracy kierowców (opcjonalnie) Kontrola wszystkich dokumentów
System prawny kontroluje łącznie ponad 100 rekordów prawnych (są to czynności za które to odpowiada każdy z przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwo transportowe). Na cały system składają się: wszystkie dokumenty których to oblig weryfikacji nakłada na nas ustawodawca. Dwu etapowy weryfikacji Każdy pojedynczy dokument przechodzi 2-etapowy proces weryfikacji zanim zostanie zatwierdzony. Zatwierdzenie dokumentu w systemie prawnym jest równoznaczne z wzięciem pełnej odpowiedzialności przez pracowników Kancelarii za jego poprawność oraz ważność w zakresie temporalnym. Dostęp 24 godziny na dobę Właściciel przedsiębiorstwa ma całodobowy wgląd do systemu.
Ponadto otrzymuje: cyklicznie na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej zbiorczy raport bezpieczeństwa przedsiębiorstwa skrócony raport na wskazany przez siebie numer telefonu poprzez wiadomość SMS jak również w nagłych przypadkach poprzez kontakt telefoniczny Możliwość podziału obowiązków System można zainstalować dodatkowo u dowolnego z pracowników w przedsiębiorstwie, posiadającego jedynie komputer podłączony do internetu. Pracownik dzięki takiemu rozwiązaniu ma możliwość, zapoznania się z podstawami prawnymi dotyczącymi ewentualnych naruszeń w przedsiębiorstwie jak i najlepszych i najszybszych metod ich konwalidacji. Ponad 130 typów rekordów
System monitoruje oraz ostrzega o ewentualnych zagrożeniach zarówno w zakresie dokumentów przedsiębiorstwa (licencje, zezwolenia, opłaty), jak również dokumentów akt osobowych pracowników (kierowców i kadry zarządzającej) oraz dokumentów przypisanych do pojazdów (wypisy z zezwolenia/licencji, terminy przeglądów technicznych, polis OC/AC, legalizacji gaśnic). Samoczynne generowanie dokumentów
System prawny w przypadku stwierdzenia określonego typu naruszeń, sam generuje niezbędne dokumenty, które to po zatwierdzeniu przez pracownika Kancelarii przesyłane są bezpośrednio do klienta. Różny termin przypomnień
Dla każdego z Klientów, system jest indywidualnie dostosowywany. Istnieje możliwość ustalenia różnych okresów przypomnień o zbliżającym się uchybieniu którego to upływa termin ważności czy też jego odnowienie podyktowane jest na mocy odrębnych przepisów prawa.
Powiadomienia SMS System wyposażony jest w dodatkowy moduł, dzięki któremu o powstaniu naruszenia zostanie w trybie rzeczywistym poinformowana (kontakt telefoniczny, emailowy, bądź SMS) osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za dany typ naruszenia. Oszczędności dla kierowcy Oszczędności dla CKZ Chronimy reputacje CKZ UOTD 1071/2009 (WE) Art. 16b 1. Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, niezdolność zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, jeżeli:
1) zarządzający transportem utracił dobrą reputację, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
2) wobec zarządzającego transportem wydano prawomocne orzeczenie zakazujące kierowania operacjami transportowymi. b) zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy (…) ani nie nałożono na nich sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących w szczególności:
(i) czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych;
(iii) kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;
(iv) badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych;
(vi) bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych;
(vii) instalacji i używania ograniczników prędkości w nie których rodzajach pojazdów; (viii) praw jazdy;
(ix) dostępu do zawodu Skutecznie chronimy CKZ: Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowe­go, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bez­pieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.
Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia po­jazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny.
Oszczędności dla Przedsiębiorcy Dalej Chronimy reputacje Przedsiębiorcy UOTD 1071/2009 (WE) Art. 7d [Dobra reputacja] 1. Wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, nie jest lub przestał być spełniony, jeżeli (…)1) orzeczono: b) co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub c) co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz 2. Organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, po stwierdzeniu, że na przedsiębiorcę, zarządzającego transportem lub osobę fizyczną, o której mowa w art. 7c, nałożono sankcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, niezwłocznie wszczyna postępowania administracyjne określone w art. 6 ust. 2 lit. A rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Artykuł 3 1. Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowe­go muszą spełniać następujące wymogi: a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich, b) cieszyć się dobrą reputacją, c) posiadać odpowiednią zdolność finansową, d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe. 2. Państwa członkowskie mogą nałożyć dodatkowe propor­cjonalne i niedyskryminujące wymogi, które przedsiębiorcy mu­szą spełniać, aby wykonywać zawód przewoźnika drogowego.
Dowolna ilość doraźnych zapytań Kierowanie dowolnej ilości doraźnych pytań prawnych dla pracowników administracji (tj. kadry, spedycja, logistyka)jak również kierowców Natychmiastowa pomoc podczas kontroli Kierowca podczas kontroli drogowej, ma możliwość kontaktu celem weryfikacji stawianych zarzutów podczas trwającej kontroli Odwołania od decyzji procesowych Kierowanie dowolnej ilości pytań prawnych, wymagającej odpowiedzi w formie pisemnej. Nalepki ochronne Nalepki dla kierowcy do umieszczenia w kabinie pojazdu, a zwierającą najczęściej używane podstawy prawne jak też komplet informacji telefonicznych do Kancelarii.
Nalepki ochronne Najczęstsze porady doraźne: Pytania związane z normami czasu pracy Pytania związane z odstępstwem od norm rozporządzenia 561/2006 Pytania związane z zasadnością stawianych zarzutów podczas kontroli mobilnej Pytania związane ze właściwym sposobem korzystaniem z tachografu cyfrowego oraz analogowego Pytania związane z ograniczeniami w ruchu drogowym w kraju i Europie Pytania dotyczące poprawności wypełnionych listów przewozowych CMR Pytania z zakresu przekroczeń DMC, nacisku na osi Pytania dotyczące rozstrzygania wątpliwości (zakładów) pomiędzy kierowcami, a dotyczącymi prawa transportowego Sami wiemy, kiedy należy szkolić W ramach powyższego modułu klient otrzymuje następujące usługi: Wstępna weryfikacje wiedzy kierowców, spedytorów, pracowników administracji poprzez przeprowadzenie m.in. cyklu testów kompetencyjnych
Pakiet szkoleniowy dla spedytorów oraz pracowników administracji Okresowe testy kompetencyjne celem weryfikacji wiedzy Szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców (opcjonalnie) Szkolenia BHP, przeprowadzenie szkoleń okresowych, szkolenia ekonomicznej jazdy Atrakcyjne ceny Dla wszystkich klientów usługi, szkolenia organizowane są w korzystnych cenach w porównaniu do cen rynkowych. Możliwość szkolenia na odległość Istnieje możliwość ponadto, przeprowadzenia znacznej części z proponowanych szkoleń za pomocą webinarium (zdalnie, za pośrednictwem internetu).
Możliwość przeprowadzenia szkoleń chociażby na bazie transportowej Przedsiębiorcy, z domu czy też podczas wykonywania usługi transportowej. Gotowa ewidencja Usługa stałej obsługi prawnej może obejmować swoim zakresem również prowadzenie ewidencji czasu pracy w przedsiębiorstwie. Raporty wykroczeń i kontrolne Klient otrzymuje w ramach usługi zarówno kompletną ewidencje czasu pracy, jak również raport wykroczeń oraz raport kontrolny dla każdego z pracowników. Schemat tradycyjny oraz VTS Ewidencję wykonujemy zarówno metodą tradycyjna jak również za pomocą specjalistycznego oprogramowania VTS.
Natychmiastowej szkolenia W przypadku stwierdzenia naruszeń przez danego z kierowców, jest on kierowany na indywidualny kurs, na którym omawiane są naruszenia których się dopuścił. Najnowszy produkt Promocyjne ceny usług oraz towarów
Nasi klienci mają dodatkowo możliwość otrzymywania korzystnych (wytypowanych jedynie w drodze negocjacji z dostawcą) ofert handlowych dotyczących takich elementów jak: płyny eksploatacyjne, olej napędowy (karty paliwowe), ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej polisy OC/AC, ubezpieczenia OCP ogumienie itp.
Résumé
Nasza Kancelaria monitoruje na bieżąco ponad 170.000 rekordów prawnych dotyczących przedsiębiorstw, pojazdów oraz kierowców na terenie kraju oraz poza jego granicami.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/176/40/Rewolucyjne-zmiany-w-organizacji-transportu-w-2013-r/