Rewolucyjne zmiany w organizacji transportu w 2013 r.

Jak zachować DOBRĄ REPUTACJE ?
Jak skutecznie unikać KAR GRZYWNY?
Jak wprowadzić OSZCZĘDNOŚCI ?
Zachowanie dobrej reputacji UOTD 1071/2009 (WE) Art. 16b 1. Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, niezdolność zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, jeżeli:
1) zarządzający transportem utracił dobrą reputację, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
2) wobec zarządzającego transportem wydano prawomocne orzeczenie zakazujące kierowania operacjami transportowymi. b) zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy (…) ani nie nałożono na nich sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących w szczególności:
(i) czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych;
(iii) kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;
(iv) badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych; (vi) bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych;
(vii) instalacji i używania ograniczników prędkości w nie których rodzajach pojazdów;
(viii) praw jazdy;
(ix) dostępu do zawodu LEXtrans24 to: UMOWA STAŁEGO I KOMPLEKSOWEGO NADZORU PRAWNEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWEGO
pewność, iż dokumenty przedsiębiorstwa, pracowników oraz pojazdów są zgodne z wszystkimi przepisami prawa oszczędność czasu, który musielibyśmy poświęcić na udzielaniu porad/wytycznych dla pracowników, czy też sporządzanie wszelkiego rodzaju dokumentacji możliwość, ciągłego rozwijania wiedzy kierowców oraz kadry zarządzającej z zakresu krajowego oraz unijnego prawa transportowego innowacyjność, polegająca na tym, iż system ten jest jedynym tego typu systemem w kraju jak i w Europie, funkcjonującym nieprzerwanie od już 4 lat LEXTRANS24 to:
Moduł informatyczny, zapewniający prowadzenie stałego, zdalnego monitoringu dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa Moduł porad oraz opieki prawnej z zakresu krajowych oraz unijnych aktów prawnych z zakresu prawa transportowego Moduł szkoleń, przeprowadzanych doraźnych oraz stałych szkoleń pracowników przedsiębiorstwa Moduł tradycyjnego oraz nowoczesnego prowadzenia kompleksowej ewidencji czasu pracy kierowców (opcjonalnie) Kontrola wszystkich dokumentów
System prawny kontroluje łącznie ponad 100 rekordów prawnych (są to czynności za które to odpowiada każdy z przedsiębiorców prowadzących przedsiębiorstwo transportowe). Na cały system składają się: wszystkie dokumenty których to oblig weryfikacji nakłada na nas ustawodawca. Dwu etapowy weryfikacji Każdy pojedynczy dokument przechodzi 2-etapowy proces weryfikacji zanim zostanie zatwierdzony. Zatwierdzenie dokumentu w systemie prawnym jest równoznaczne z wzięciem pełnej odpowiedzialności przez pracowników Kancelarii za jego poprawność oraz ważność w zakresie temporalnym. Dostęp 24 godziny na dobę Właściciel przedsiębiorstwa ma całodobowy wgląd do systemu.
Ponadto otrzymuje: cyklicznie na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej zbiorczy raport bezpieczeństwa przedsiębiorstwa skrócony raport na wskazany przez siebie numer telefonu poprzez wiadomość SMS jak również w nagłych przypadkach poprzez kontakt telefoniczny Możliwość podziału obowiązków System można zainstalować dodatkowo u dowolnego z pracowników w przedsiębiorstwie, posiadającego jedynie komputer podłączony do internetu. Pracownik dzięki takiemu rozwiązaniu ma możliwość, zapoznania się z podstawami prawnymi dotyczącymi ewentualnych naruszeń w przedsiębiorstwie jak i najlepszych i najszybszych metod ich konwalidacji. Ponad 130 typów rekordów
System monitoruje oraz ostrzega o ewentualnych zagrożeniach zarówno w zakresie dokumentów przedsiębiorstwa (licencje, zezwolenia, opłaty), jak również dokumentów akt osobowych pracowników (kierowców i kadry zarządzającej) oraz dokumentów przypisanych do pojazdów (wypisy z zezwolenia/licencji, terminy przeglądów technicznych, polis OC/AC, legalizacji gaśnic). Samoczynne generowanie dokumentów
System prawny w przypadku stwierdzenia określonego typu naruszeń, sam generuje niezbędne dokumenty, które to po zatwierdzeniu przez pracownika Kancelarii przesyłane są bezpośrednio do klienta. Różny termin przypomnień
Dla każdego z Klientów, system jest indywidualnie dostosowywany. Istnieje możliwość ustalenia różnych okresów przypomnień o zbliżającym się uchybieniu którego to upływa termin ważności czy też jego odnowienie podyktowane jest na mocy odrębnych przepisów prawa.
Powiadomienia SMS System wyposażony jest w dodatkowy moduł, dzięki któremu o powstaniu naruszenia zostanie w trybie rzeczywistym poinformowana (kontakt telefoniczny, emailowy, bądź SMS) osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za dany typ naruszenia. Oszczędności dla kierowcy Oszczędności dla CKZ Chronimy reputacje CKZ UOTD 1071/2009 (WE) Art. 16b 1. Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej, niezdolność zarządzającego transportem do kierowania operacjami transportowymi, jeżeli:
1) zarządzający transportem utracił dobrą reputację, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;
2) wobec zarządzającego transportem wydano prawomocne orzeczenie zakazujące kierowania operacjami transportowymi. b) zarządzający transportem lub przedsiębiorca transportowy (…) ani nie nałożono na nich sankcji za poważne naruszenie przepisów wspólnotowych dotyczących w szczególności:
(i) czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, czasu pracy oraz instalacji i używania urządzeń kontrolnych;
(iii) kwalifikacji wstępnej i ustawicznego kształcenia kierowców;
(iv) badań technicznych w celu dopuszczenia pojazdów użytkowych do ruchu, w tym obowiązkowych badań technicznych pojazdów silnikowych;
(vi) bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych;
(vii) instalacji i używania ograniczników prędkości w nie których rodzajach pojazdów; (viii) praw jazdy;
(ix) dostępu do zawodu Skutecznie chronimy CKZ: Przewóz osób lub towarów bez ważnego prawa jazdy lub przez przedsiębiorcę, który nie posiada ważnej licencji wspólnotowej. Kierowanie pojazdem bez ważnego certyfikatu stwierdzającego zdatność do ruchu drogowego, jeżeli taki dokument jest wymagany na mocy prawa wspólnotowego, lub z poważnym uszkodzeniem między innymi układu hamulcowe­go, kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia, które mogłoby stanowić bezpośrednie zagrożenie dla bez­pieczeństwa drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.
Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy, kartą, której nie jest posiadaczem Brak tachografu lub ogranicznika prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy w urządzeniach rejestrujących lub ograniczniku prędkości Przekroczenie, w rozliczeniu dziennym, o co najmniej 50 % maksymalnego dziennego czasu prowadzenia po­jazdu bez przerwy lub czasu odpoczynku trwającego nieprzerwanie przynajmniej 4,5 godziny.
Oszczędności dla Przedsiębiorcy Dalej Chronimy reputacje Przedsiębiorcy UOTD 1071/2009 (WE) Art. 7d [Dobra reputacja] 1. Wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, nie jest lub przestał być spełniony, jeżeli (…)1) orzeczono: b) co najmniej dwie wykonalne decyzje administracyjne o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, lub c) co najmniej dwie prawomocne kary grzywny za naruszenie określone w załączniku nr IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, oraz 2. Organ, o którym mowa w art. 7 ust. 2, po stwierdzeniu, że na przedsiębiorcę, zarządzającego transportem lub osobę fizyczną, o której mowa w art. 7c, nałożono sankcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, niezwłocznie wszczyna postępowania administracyjne określone w art. 6 ust. 2 lit. A rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Artykuł 3 1. Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowe­go muszą spełniać następujące wymogi: a) posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich, b) cieszyć się dobrą reputacją, c) posiadać odpowiednią zdolność finansową, d) posiadać wymagane kompetencje zawodowe. 2. Państwa członkowskie mogą nałożyć dodatkowe propor­cjonalne i niedyskryminujące wymogi, które przedsiębiorcy mu­szą spełniać, aby wykonywać zawód przewoźnika drogowego.
Dowolna ilość doraźnych zapytań Kierowanie dowolnej ilości doraźnych pytań prawnych dla pracowników administracji (tj. kadry, spedycja, logistyka)jak również kierowców Natychmiastowa pomoc podczas kontroli Kierowca podczas kontroli drogowej, ma możliwość kontaktu celem weryfikacji stawianych zarzutów podczas trwającej kontroli Odwołania od decyzji procesowych Kierowanie dowolnej ilości pytań prawnych, wymagającej odpowiedzi w formie pisemnej. Nalepki ochronne Nalepki dla kierowcy do umieszczenia w kabinie pojazdu, a zwierającą najczęściej używane podstawy prawne jak też komplet informacji telefonicznych do Kancelarii.
Nalepki ochronne Najczęstsze porady doraźne: Pytania związane z normami czasu pracy Pytania związane z odstępstwem od norm rozporządzenia 561/2006 Pytania związane z zasadnością stawianych zarzutów podczas kontroli mobilnej Pytania związane ze właściwym sposobem korzystaniem z tachografu cyfrowego oraz analogowego Pytania związane z ograniczeniami w ruchu drogowym w kraju i Europie Pytania dotyczące poprawności wypełnionych listów przewozowych CMR Pytania z zakresu przekroczeń DMC, nacisku na osi Pytania dotyczące rozstrzygania wątpliwości (zakładów) pomiędzy kierowcami, a dotyczącymi prawa transportowego Sami wiemy, kiedy należy szkolić W ramach powyższego modułu klient otrzymuje następujące usługi: Wstępna weryfikacje wiedzy kierowców, spedytorów, pracowników administracji poprzez przeprowadzenie m.in. cyklu testów kompetencyjnych
Pakiet szkoleniowy dla spedytorów oraz pracowników administracji Okresowe testy kompetencyjne celem weryfikacji wiedzy Szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców (opcjonalnie) Szkolenia BHP, przeprowadzenie szkoleń okresowych, szkolenia ekonomicznej jazdy Atrakcyjne ceny Dla wszystkich klientów usługi, szkolenia organizowane są w korzystnych cenach w porównaniu do cen rynkowych. Możliwość szkolenia na odległość Istnieje możliwość ponadto, przeprowadzenia znacznej części z proponowanych szkoleń za pomocą webinarium (zdalnie, za pośrednictwem internetu).
Możliwość przeprowadzenia szkoleń chociażby na bazie transportowej Przedsiębiorcy, z domu czy też podczas wykonywania usługi transportowej. Gotowa ewidencja Usługa stałej obsługi prawnej może obejmować swoim zakresem również prowadzenie ewidencji czasu pracy w przedsiębiorstwie. Raporty wykroczeń i kontrolne Klient otrzymuje w ramach usługi zarówno kompletną ewidencje czasu pracy, jak również raport wykroczeń oraz raport kontrolny dla każdego z pracowników. Schemat tradycyjny oraz VTS Ewidencję wykonujemy zarówno metodą tradycyjna jak również za pomocą specjalistycznego oprogramowania VTS.
Natychmiastowej szkolenia W przypadku stwierdzenia naruszeń przez danego z kierowców, jest on kierowany na indywidualny kurs, na którym omawiane są naruszenia których się dopuścił. Najnowszy produkt Promocyjne ceny usług oraz towarów
Nasi klienci mają dodatkowo możliwość otrzymywania korzystnych (wytypowanych jedynie w drodze negocjacji z dostawcą) ofert handlowych dotyczących takich elementów jak: płyny eksploatacyjne, olej napędowy (karty paliwowe), ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej polisy OC/AC, ubezpieczenia OCP ogumienie itp.
Résumé
Nasza Kancelaria monitoruje na bieżąco ponad 170.000 rekordów prawnych dotyczących przedsiębiorstw, pojazdów oraz kierowców na terenie kraju oraz poza jego granicami.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/176/40/Rewolucyjne-zmiany-w-organizacji-transportu-w-2013-r/