Przypominamy: od tego weekendu obowiązują okresowe ograniczenia w ruchu!

Na mocy postanowień rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach z dnia 16 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 561, z późn. zm.) w sposób nieco odmienny uregulowane zostało okresowe ograniczenie ruchu pojazdów, poprzez zakaz ich ruchu na drogach na obszarze całego kraju. Okresowe ograniczenie ruchu pojazdów obowiązywać będzie zatem w okresie od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkołach, a więc już od dnia 29 czerwca br. (tj. piątek), aż do 2 września br. (niedziela). Tzw. „letnie” ograniczenia ruchu pojazdów obowiązują w następujących okresach: a) od godziny 18:00 do godziny 22:00 w piątek, b) od godziny 8:00 do godziny 14:00 w sobotę, c) od godziny 8:00 do godziny 22:00 w niedzielę. Zwrócić należy jednak uwagę, iż zarówno w przeddzień (od godziny 18:00 do godziny 22:00) jak i w dniu 15 sierpnia br. (od godziny 8:00 do godziny 22:00) okresowe ograniczenia zostaną uregulowane nieco odmiennie. Ograniczenia powyższe obowiązują pojazdy oraz zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów. Tytułem uzupełnienia należy dodać, iż powstanie powyższych ograniczeń podyktowane jest głównie przesłankami zawartymi w art. 10 ust. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602, z późn. zm.), a to z uwagi na konieczność zapewnienia: „ochrony dróg przed zniszczeniem oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w okresie zwiększonego natężenia ruchu pojazdów osobowych”. Powyższe ograniczenia nie mają jednak zastosowania między innymi do: 1) pojazdów uprzywilejowanych oraz pojazdów biorących udział w akcjach ratowniczych, humanitarnych oraz przy usuwaniu awarii lub skutków klęsk żywiołowych; 2) pojazdów używanych (zarówno pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku): przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu, do przewozu żywych zwierząt, dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt, dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną, do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych, do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez, do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, do przewozu lekarstw i środków medycznych, do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym, do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej, do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia, do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji, w transporcie kombinowanym, dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych; 3) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych; 4) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawa prawna: 1) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach z dnia 16 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 561, z późn. zm.) 2) rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U. Nr 147, poz. 1040) 3) ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 2 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/88/40/Przypominamy-od-tego-weekendu-obowiazuja-okresowe-ograniczenia-w-ruchu/

Pismo do Premiera w sprawie kar nakładanych przez ITD

Kancelaria Prawna Viggen s.c. na zlecenie Stowarzyszenia U.R.K.S i T.D. „NAJLEPSZA DROGA” www.najlepszadroga.pl wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o interwencję wobec nakładania niesłusznie zdaniem Stowarzyszenia nadmiernych kar przez I.T.D. za przejazd po drodze krajowej bez opłaty. Stowarzyszenie postanowiło interweniować u Premiera wskutek braku reakcji na wcześniejsze interwencje w tej sprawie przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Treść pisma znajduje się w załączniku.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/87/40/Pismo-Do-Premiera-w-Sprawie-Kar-Nakladanych-Przez-I-T-D/

Od 9 czerwca br. każdy dodatkowy pasażer to 'dodatkowy' punkt karny!

W związku z wejściem w życie w dniu 9 czerwca 2012 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. tytułem zwrócenia szczególnej uwagi Przewoźników na nowe regulację przypominamy, iż wprowadzony zostaje nowy taryfikator punktów karnych, a w nich szczególnie istotne naruszenie polegające na przewozie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji. I tak za niewłaściwy przewóz osób taryfikator przewiduje następujące liczbę punktów: przewóz jednej osoby z naruszeniem przepisów to 1 punkt ; przewóz 2 osób z naruszeniem przepisów to 2 punkty, przewóz 3 osób z naruszeniem przepisów to 3 punkty, itd. Górna zaś liczba punktów za ten rodzaj czynu uregulowana została jako: „10 osób lub więcej”, za które to naruszenie przewidziano maksymalnie 10 punktów karnych. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (potocznie zwany, nowym taryfikatorem punktów karnych) (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 488).

Kancelaria Prawna Viggen s.c. przygotowała PLAN TRANSPORTOWY dla Związku Komunalnego w Olkuszu

Związek Komunalny w Olkuszu „Komunikacja Międzygminna” posiada już opracowany opracowany plan transportowy dla komunikacji zbiorowej na terenie Związku na podstawie wymagań ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Jest to jeden z pierwszych planów transportowych w Posce przygotowanych w tym trybie. Plan obecnie jest w fazie „wyłożenia” – więcej na ten temat na stronie: http://www.przeglad.olkuski.pl/index.php/aktualnosci/6441-projekt-planu-transportowego-gotowy-czeka-nas-rewolucja-w-komunikacji.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/85/40/Kancelaria-Prawna-Viggen-s-c-przygotowala-PLAN-TRANSPORTOWY-dla-Zwiazku-Komunalnego-w-Olkuszu/