Aktualizacja przepisów dyrektywy o delegowaniu

29 maja podczas posiedzenia plenarnego w Strasburgu Parlament Europejski zatwierdził aktualizację przepisów dyrektywy o delegowaniu pracowników. 456 głosów było za przyjęciem nowych przepisów, 147 przeciw, a 49 wstrzymało się od ruchu. Jakie nowe regulacje zatwierdzono?

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/jest-decyzja-ws-pracownikow-delegowanych/

Skutki orzeczenia niemieckiego sądu pracy dot. płacy minimalnej

Często dostajemy pytania, odnoszące się do skutków orzeczenia niemieckiego sądu pracy (BAG), który podważył zasadność wymagania od polskiego przewoźnika świadczenia niemieckiej płacy minimalnej. Orzeczenie zapadło na podstawie bezpośredniego zastosowania treści art. 56 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (ustanawiający Zakaz ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług).

Przedmiotowe orzeczenie wydaje się pozornie bardzo atrakcyjne i kuszące dla przewoźników (i ogólnie pracodawców) i już w 2016 roku zagadnienie to było przedmiotem analizy Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j. (vide: publikacja prawna „Wynagrodzenie pracowników delegowanych do pracy na terytorium Francji cz. I” z 18 maja 2016r.„).

Niestety, głębsza analiza nie daje już pracodawcom jednoznacznych powodów do przesadnego optymizmu, ponieważ komentowane orzeczenie zostało wyemitowane (niestety) z pominięciem innych kluczowych uregulowań ToFUE.

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/poznaj-orzeczenie-bag-w-kontekscie-placy-minimalnej/

Zaświadczenie A1 i obowiązek posiadania Certyfikatu Rezydencji Podatkowej

W związku z nowymi zasadami wydawania zaświadczenia A1 dla kierowców pochodzących spoza UE, EOG i Szwajcarii należy posiadać Certyfikat Rezydencji Podatkowej. Jest to dokument poświadczający podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i jest on niezbędny do wydania zaświadczenia A1.

Poprzednia regulacja ZUS nakładała nacisk na spełnienie przesłanek z art. 11 rozporządzenia 987/2009. Były to: czas trwania i ciągłość pobytu na terytorium zainteresowanych państw członkowskich, sytuacja danej osoby, w tym: charakter i  specyfika wykonywanej pracy, w szczególności miejsce, w którym praca ta jest zazwyczaj wykonywana, jej stały charakter oraz czas trwania każdej umowy o pracę; jej sytuacja rodzinna oraz więzi rodzinne; prowadzenie jakiejkolwiek działalności o charakterze niezarobkowym; w przypadku studentów – źródło ich dochodu; jej sytuacja mieszkaniowa, zwłaszcza informacja, czy sytuacja ta ma charakter stały; państwo członkowskie, w którym osoba uważana jest za mającą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Obecnie należy posiadać pozwolenie na pracę oraz legalnie przebywać w Polsce oraz przedstawić w ZUS Certyfikat Rezydencji Podatkowej.

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem:

https://jazdaprawna.pl/ustalenie-zamieszkania-na-potrzeby-spelnienia-wymogu-potrzebnego-do-nieograniczonej-rezydentury-podatkowej-w-polsce/

Nowy typ umowy zatrudnienia tzw.: „pomocników” w sektorze rolniczym – prezydent podpisał umowę

W ubiegłym tygodniu w Pałacu Prezydenta RP, odbyło się spotkanie pomiędzy Ministrami i Urzędnikami Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu umowy zatrudnienia tzw.: „pomocników” w sektorze rolniczym.

O spotkanie z Prezydentem zabiegał NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, który wskazywał na konieczność podpisania ustawy, na podstawie której rolnicy będą mogli zatrudniać pomocników przy zbiorach w oparciu o nowy typ umowy o pomocy przy zbiorach, ponieważ PIP zapowiedziała w 2017 roku, iż będzie kwestionowała dotychczas nieprawidłowo wykorzystywane w rolnictwie umowy o dzieło i wnioskowała o uznanie ich jako umów o pracę, ze wszystkimi tego skutkami: obowiązkiem prowadzenia ewidencji czasu pracy, naliczaniem godzin nadliczbowych, dyżurów, dodatków za pracę w godzinach nocnych, pełnego i drogiego oskładkowania, prowadzenia akt pracowniczych z podziałem na części A, B, C zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z 1997 r., podleganiu przepisom o ZFŚS, obowiązkowi sporządzania Ocen Ryzyka Zawodowego, szkoleń BHP, podleganiu przepisom o zwolnieniach grupowych i odprawach z niemi związanymi itp. Ponadto w wyniku implementacji postanowień dyrektywy 2014/36 WE, pomocnik nie może powierzyć wykonania pracy innemu pracownikowi.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem: 

https://jazdaprawna.pl/prezydent-podpisal-ustawe-wprowadzajaca-nowy-typ-umowy-robotnicy-obrazili-rolnikow/

Jak uzyskać Certyfikat Rezydencji Podatkowej, aby uzyskać Zaświadczenie A1?

Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

I Wstęp

Od 2 maja weszły w życie nowe wytyczne ZUS dotyczące wydawania zaświadczenia A1 dla pracowników niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, o czym pisaliśmy w tym artykule: https://jazdaprawna.pl/a1-dla-pracownikow-spoza-unii-latwiejsze-do-uzyskania-ogromny-sukces-srodowiska-tsl/.

Nowe zasady są dużo korzystniejsze dla pracodawców delegujących pracowników do krajów UE, a ponadto są perspektywy, aby zaświadczenia A1 były w ogóle wydawane.

Zmiany wydają się proste warto je jednak dokładnie zrozumieć.

Aby uzyskać zaświadczenie A1 należy spełniać łącznie dwie przesłanki:

– po pierwsze, należy wykazać p o z w o l e n  i e  na pracę oraz legalny  p o b y t  w Polsce,

– po drugie należy przedstawić w ZUS Certyfikat Rezydencji Podatkowej.

 

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem:

 https://jazdaprawna.pl/jak-uzyskac-certyfikat-rezydencji-podatkowej-aby-uzyskac-zaswiadczenie-a1/

A1 dla pracowników spoza Unii łatwiejsze do uzyskania – ogromny sukces środowiska TSL

Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

„Nowe łatwiejsze zasady nabywania Zaświadczeń A-1 stanowią ogromy sukces całego środowiska branży TSL. Skorzystają z tego również pracodawcy z innych obszarów gospodarki. Jest to wyśmienity przykład, że zgoda buduje! Serdecznie dziękuję wszystkim przedstawicielom organizacji reprezentujących pracodawców za wspaniałą współpracę i gratuluję wspólnego sukcesu” – dr Mariusz Miąsko.

  1. Wstęp

Od 2 maja 2018 r weszły w życie nowe (łatwiejsze do realizacji) wymagania uzyskania poświadczeń dokumentu A-1 dla obcokrajowców spoza unii Europejskiej, delegowanych przez polskich pracodawców do pracy na terenie UE/EOG/Szwajcarii.

Nowe zasady, będą miały zastosowanie także do wniosków, złożonych w ZUS, przed 2 maja 2018r. Od tego dnia dużo prościej uzyskać A1 dla kierowców z Ukrainy, Białorusi itp. Dotychczasowe problemy wynikały z niejednolitej interpretacji przez oddziały ZUS pojęcia „legalnego zamieszkania”. Zespół Kancelarii Prawnej Viggen brał udział w pracach nad powyższymi zmianami z ramienia Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” i zaproponował nowe, bardziej liberalne zasady wydawania A-1, które w ogromnej mierze zostały uwzględnione i powinny zakończyć wielomiesięczne problemy pracodawców z nabywaniem dokumentu A-1.

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym pod adresem: 

https://jazdaprawna.pl/a1-dla-pracownikow-spoza-unii-latwiejsze-do-uzyskania-ogromny-sukces-srodowiska-tsl/