Kancelaria Prawna Viggen sp. j. nie przestaje walczyć o prawa branży wentylacyjnej

15 maja 2019 roku odbyła się audycja w programie „Po stronie prawdy” w TV Trwam, w której wystąpił zespół Kancelarii Prawnej Viggen sp. j. Prezes dr Mariusz Miąsko, Kierownik Działu Prawnego Anna Nieć – Mrzygłód oraz Piotr Tarasek i Grzegorz Górecki – prawnicy opracowujący opinię prawną dotyczącą analizy ryzyka skutków wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W audycji tej, która była kontynuacją audycji podejmowanej w tym samym programie 23 marca 2019 roku, zespół Kancelarii Prawnej Viggen sp. j. podejmował kwestię skutków wejścia w życie przedmiotowego Rozporządzenia, która będzie miała skutki społeczne w postaci pozbawienia tysięcy pracowników branży wentylacyjnej miejsc pracy.

Wystąpienie zespołu Kancelarii w programie było kolejnym z wystąpień medialnych naszego zespołu w tej sprawie, które miało na celu nagłośnienie istoty sprawy. Podjęcie spektrum działań na rzecz branży przez nasz zespół zmierza do ochrony interesów polskich przedsiębiorców i ochrony polskiego rynku pracy. Nie ustajemy w działaniach na rzecz pomyślnego dla branży rozwiązania sprawy i kontynuujemy z uporem nasze działania w tym kierunku.

 

Link do programu:

https://www.youtube.com/watch?v=NIlC_HnEWH0

 

Piotr Jan Tarasek

 

Zobacz także:

KPV na spotkaniu w Ministerstwie Środowiska

9 maja br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Kancelarii Prawnej Viggen sp. j. Prezes Mariusz Miąsko oraz Kierownik Działu Prawnego Anna Nieć-Mrzygłód.

Podczas spotkania poruszone zostały kluczowe kwestie w związku z szeroko pojętą ochroną środowiska i pojawiającym się w ostatnim okresie problemem w kontekście odpadów, a także kwestii wydobycia kruszyw na obszarach objętych programem Natura 2000, na które reprezentacja naszej Kancelarii zwróciła szczególną uwagę i mogła pozwolić sobie na przedstawienie własnych spostrzeżeń na gruncie przedstawionych zagadnieniach prawno-faktycznych.

Wstępne ustalenia stanowią, że w najbliższym czasie przy naszym współudziale być może dojdzie do ujednolicenia ustawodawstwa i znacznego usprawnienia działań w tych zakresach. Ministerstwo bowiem już podejmuje konkretne działania.

KPV na V Europejskim Kongresie Samorządów

W dniach 8 – 9 kwietnia w Krakowie odbył się V Europejski Kongres Samorządów. W wydarzeniu udział wzięło ponad 2 tysiące uczestników z ponad 40 krajów, czyniąc na te dwa dni Kraków europejską stolicą samorządów.

W wydarzeniu tym uczestniczył zespół Kancelarii Prawnej Viggen, Kierownik Anna Nieć – Mrzygłód oraz Piotr Tarasek, którzy to przede wszystkim przysłuchiwali się panelowi poświęconemu rozwojowi infrastruktury w Polsce i Europie. Panel prowadzony był przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury Pana Posła Bogdana Rzońcę. Podczas tego panelu poruszono tak istotne kwestie jak budowa międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia czy rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce.

Czytaj więcej na naszym transportowym portalu prawnym Jazdaprawna.pl: 

https://jazdaprawna.pl/kpv-na-v-europejskim-kongresie-samorzadow/

Na posiedzeniu podkomisji

20 lutego 2019 . w Sejmie RP odbyło się posiedzenie podkomisji, którego przedmiotem obrad były Zagrożenia rynku kruszyw i materiałów budowlanych w Małopolsce i innych regionach kraju w następstwie braku możliwości pozyskiwania nowych złóż kopalin, a także konsekwencje interpretacji uchwał samorządów wojewódzkich przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Anna Nieć-Mrzygłód – kierownik działu prawnego czynnie uczestniczyła w przedmiotowej podkomisji w imieniu Kancelarii Prawnej Viggen reprezentując polskich przedsiębiorców zintegrowanych wokół tak istotnego dla nich zagadnienia. Podejmowane decyzje w postaci uchwał, interpretacji i pojedynczych decyzji organów władzy publicznej mają istotne znaczenie dla funkcjonowania tychże przedsiębiorstw. Powyższe ma ogromne znaczenia na wzrost ceny kruszyw w Polsce, a to z kolei niesie poważne ryzyko wzrostu cen na poszczególne usługi w ramach zamówień publicznych, a także w innych sektorach gospodarki, które oparte są o zakup tego rodzaju materiałów.

U Premiera RP

Uczestniczyliśmy w konsultacjach z Premierem Rzeczypospolitej Polskiej Panem Mateuszem Morawieckim (z ramienia Prezydium NSZZ RI „Solidarność”) w sprawie rozwoju polskiego rolnictwa.

Przedmiotem konsultacji z Panem Premierem było między innymi wdrożenie do polskiego porządku prawnego nowego typu umowy o pomocy przy zbiorach (którego KPV jest pomysłodawcą i współautorem) oraz wdrożenie projektu strategi rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Na zdjęciu: Premier Mateusz Morawiecki, Minister Jacek Sasin (po prawej), Pani Poseł Teresa Hałas – Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność”, Senator Jerzy Chruścikowski, posłowie RP, dr Mariusz Miąsko – Prezes Kancelarii Prawnej Viggen, członkowie Prezydium NSZZ RI „Solidarność”.

U Prezydenta RP

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowy typ umowy – robotnicy obrazili rolników

Udział w konsultacjach u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy – w sprawie implementacji do polskiego porządku prawnego nowego typu Umowy o pomocy przy zbiorach. W konsultacjach w charakterze eksperta z ramienia NSZZ RI „Solidarność”, przygotowaliśmy opinię prawno-naukową wskazującą na dopuszczalność  umiejscowienia nowego typu umowy w polskim i międzynarodowym porządku prawnym w szczególności na płaszczyźnie Praw Człowieka. Pan Prezydent podpisał ustawę implementującą nowy rodzaj umowy.

W Belwederze

Przemowa Pani Minister dr Barbary Fedyszak – Radziejowskiej z Kancelarii Prezydenta RP

Przemowa dr Mariusza Miąsko w Belwederze na zaproszenie Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność” Pani Poseł Teresy Hałas do zebranych delegatów i gości min.: Pani Minister Barbary Fedyszak – Redziejowskiej (Kancelaria Prezydenta RP), Pana Krzysztofa Jurgiela (Ministerstwo Rolnictwa) i grona znamienitych uczestników.

 Przemowa Pana Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” Pani Poseł Teresa Hałas

wraz ze zgromadzonymi i zasłużonymi uczestnikami o wolność i demokrację

U Ministra Sprawiedliwości

Udział w konsultacjach z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz konferencji prasowej Ministra Sprawiedliwości, Pana Zbigniewa Ziobro a także wice Ministra Sprawiedliwości Pana prof. Marcina Warchoła w sprawie projektu Ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych, mającej na celu likwidację kryminalnych praktyk występujących w sektorze budowlanym.

 

 

Nowe prawo przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad

Dla Ministerstw i Podkomisji

Od wielu lat wspieramy w konsultacjach polskie ministerstwa: Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – np. konsultacje w sprawie Zaświadczenia A-1 dla pracowników delegowanych do UE, nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, elementów nowelizacji KP; Ustawy o czasie pracy kierowców.

Ministerstwo Infrastruktury (Transportu) – np. w zakresie Ustawy o Transporcie drogowym, regulacji dot. nieprawidłowości w realizacji budowy dróg i autostrad itp.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – np. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym Rolników wdrażająca nowy rodzaj umowy: Umowę o pomocy przy zbiorach

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – np. za sprawą naszej inicjatywy (wniosku), zaimplementowano do polskiego porządku prawnego nowelizację dwóch podstawowych konwencji międzynarodowych: AETR (regulujących czas pracy pracowników mobilnych) oraz ATP (regulujących zasady przewozu produktów szybko psujących się – głównie spożywczych)

Ministerstwo Sprawiedliwości – np.: w zakresie konsultacji dot. projektu ustawy o zapobieganiu nadużyciom przy budowie dróg i autostrad

Urząd Rady Ministrów – w zakresie koordynacji niektórych konkretnie wytypowanych i  bezpośrednio wskazanych przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego zadań (koordynująco-doradczych) – np. dot. rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – w zakresie wskazanym przez stosowne instytucje.

Podkomisje – od kilkunastu lat uczestniczymy w pracach oraz konsultacjach podkomisji stałych a w szczególności Podkomisji Infrastruktury (w zakresie związanym z infrastrukturą i czasem pracy kierowców), Podkomisji do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dyskusja na temat najpoważniejszych naruszeń w transporcie