Akta osobowe pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy zgodnie z art. 94 pkt 9 lit. a oraz 9 lit. b kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. z 2008 Nr 93 poz. 586 z późn. zm.) jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników, które należy przechowywać w warunkach, niezagrażających ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Nie zastosowanie się przez pracodawcę do powyższego przepisu stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, co skutkuje odpowiedzialnością w postaci kary grzywny od 1.000 do 30.000 zł.Wymaganą dokumentację określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn.  zm.).
Wyżej opisany obowiązek pracodawcy zatrudniającego kierowcę na podstawie umowy o pracę określa przepis art. 39 l ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.( Dz. U. Nr 125 , poz. 1371 z późn. zm.):
przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do przechowywania przez cały okres zatrudnienia kierowcy kopii:
-świadectwa kwalifikacji zawodowej
-orzeczenia lekarskie i psychologiczne
-prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań lekarskich i psychologicznych
-przekazania kierowcy z chwilą rozwiązania stosunku pracy kopii orzeczeń lekarskich i psychologicznych, świadectwa kwalifikacji zawodowej.
Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 , poz. 879 z późn. zm.) w art. 24 nakłada na pracodawcę obowiązek:
-poinformowania kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy , w sposób przyjęty u danego podmiotu zatrudniającego
-uzyskanie oświadczenia od zatrudnionego (obligatoryjnie na piśmie) o wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawianiu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.
Poniżej przedstawiam dokumentację , która powinna powinna znajdować się w aktach osobowych pracowników zatrudnionych na stanowisku -kierowcy.
Akta osobowe są prowadzone oddzielnie dla każdego kierowcy i składają się z trzech części :
A- dokumentacja związana w związku z ubieganiem się o pracę:
* wypełniony kwestionariusz osobowy
* świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie
*świadectwo potwierdzające wykształcenie
*kserokopia dowodu osobistego
*kserokopia prawa jazdy
*kserokopia kurs przewóz osób/ rzeczy
*orzeczenie lekarskie
*zaświadczenie lekarskie
*orzeczenie psychologiczne
*zaświadczenie o niekaralności
*kserokopia uprawnienia do przewożenia materiałów niebezpiecznych (ADR)
*kserokopia paszportu
*kserokopia karty kierowcy
B- dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia:
*umowa o pracę
*informacja dotycząca warunków zatrudnienia ( art. 29 par. 3 )
*pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy
*zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
* świadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w art. 1891 Kodeksu pracy
*dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się
*dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych
*wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy (art. 142 Kodeksu pracy), stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy), a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy)
*oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami o równym traktowaniu
*umowa o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły w okresie pozostawania w stosunku pracy
*orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi
*oświadczenie kierowcy o zapoznaniu z ustawą o czasie pracy kierowcy oraz rozporządzeniem WE 561/2006
*oświadczenie o niekaralności
*oświadczenie pracownika o poinformowaniu pracodawcy o utracie ważności prawa jazdy lub całkowitej utraty uprawnienia do kierowania pojazdem
*oświadczenie dotyczące sprawdzenia przeglądu pojazdu oraz urządzenia rejestrującego czas pracy kierowcy
*oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym
*oświadczenie -zakaz używania butli gazowych
*oświadczenie -odpowiedzialność za zniszczenie , uszkodzenie lub ukrycie wykresówek/ plików cyfrowych
C – dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia, w tym:
*oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę
*dotyczące żądania wydania świadectwa pracy (art. 97 § 11 Kodeksu pracy) oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy)
*kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy
*potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego)
*umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę
*orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.
Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.
Kolejny artykuł z tego zakresu tematycznego, będzie dotyczył stricte dokumentacji kierowcy wykonującego przewozy na rzecz przedsiębiorcy – tzw. „teczka kierowcy”.

Karolina Kruczek
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/8/40/Akta-osobowe-pracownika-zatrudnionego-na-stanowisku-kierowcy/

Jak prawidłowo obliczyć dietę kierowcy, gdy jest kilka docelowych państw podróży?

Pobyt kierowcy poza granicami kraju liczy się od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granice do momentu przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej. W przypadku, gdy kierowca przepływa do miejsca docelowego statkiem (promem) to podróż służbowa zaczyna się od chwili „wyjścia” (wypłynięcia) statku z portu polskiego do chwili „wyjścia” (wypłynięcia) statku w drodze powrotnej do portu polskiego.Zagraniczna podróż służbowa zaczyna się od chwili przekroczenia granicy , czyli dojazd do granicy polskiej oraz od granicy w drodze powrotnej zaliczamy do krajowej podróży służbowej.Wyliczanie należności z tytułu diet jest uzależnione od miejsca docelowego państwa podróży, a szczegółowe zasady określa Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 września 2005 Dz.U. Nr 186 poz. 1555.
Jak obliczyć wysokość diety, jeżeli kierowca ma kilka miejsc docelowych podróży służbowej?
Otóż, jeżeli kierowca ma kilka miejsc docelowych podróży służbowej, to wysokość diety należy obliczyć według stawek dla danego państwa docelowego, w którym pracownik ma do wykonania zlecone mu zadanie służbowe.
Przykład: Kierowca ma zawieźć towar do Niemiec i Hiszpanii , to miejscem docelowym są te dwa państwa , ponieważ wykonuje tam odrębne zadania służbowe.
Jeżeli kierowca będzie przejeżdżał przez Francję, to nie będzie miał naliczaną dietę w wysokości w nim obowiązującej , ponieważ jest to kraj tranzytowy- pracownik wyłącznie przejeżdża , ale nie wykonuje tam zleconego zadania służbowego.
Karolina Kruczek
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/9/40/Jak-prawidlowo-obliczyc-diete-kierowcy-gdy-jest-kilka-docelowych-panstw-podrozy/

Raport uchybień i kar – szczegółowa kontrola wykresowek i plików cyfrowych

Kancelaria Prawna Viggen SC wykona dla Państwa audyt – analizę dokumentacji kierowców w zakresie czasu pracy, jazdy, przerw i odpoczynków, w oparciu o obowiązujący stan prawny na podstawie przedstawionych przez Państwa dokumentów (wykresówki, odczyty z kart- pliki cyfrowe (z karty pojazdu oraz karty kierowcy), wydruki, dokumenty uzasadniającego nieposiadanie wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy).

Przedmiotem analizy, będzie przestrzeganie przez Państwa kierowców ustawowych norm w w/w zakresie.

Zarówno wykresówki jaki i zapisy zarejestrowane przez tachograf cyfrowy są oceniane przez Prawnika-specjalistę, który następnie sporządza stosowny raport zawierający wykaz braków i naruszeń przepisów dotyczących:

  • okazania wykresówki, która nie zawiera wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy
  • braku nazwiska, imienia, nr rejestracyjnego, stanu licznika kilometrów (w chwili rozpoczęcia i zakończenia użytkowania pojazdu) na wykresówkach, miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki, miejsca lub daty końcowej używania wykresówki
  • używania wykresówki powyżej 24 h
  • nieprawidłowego operowania przełącznikiem selektora
  • nieprawidłowego logowania i obsługi tachografu cyfrowego
  • udostępnienia podczas kontroli niepełnych danych o okresach aktywności kierowcy
  • przestrzegania norm w zakresie czasu jazdy, wymaganych przerw i okresów odpoczynków (skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku, skrócenie dziennego czasu odpoczynku, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym)

Równocześnie sporządzony zostanie raport wykroczeń, który wykaże uchybienia zarejestrowane na wykresówkach lub kartach, wraz z podaniem wysokości kary i podstawą prawną stwierdzonego naruszenia.

Ponadto zakres analizy będzie obejmował również prawidłowość dokonywania przez kierowców obrysu na rewersie wykresówki oraz umiejętność prawidłowego opisu rewersu tarczy/wydruku, odnośnie przekroczeń dopuszczalnych norm (jazdy, odpoczynku, przerw), umożliwiającego uniknięcie kary za w/w naruszenia.

Podstawę prawną analizy stanowią między innymi następujące akty prawne:

-Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371)

-Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879)

– Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Tekst mający znaczenie dla EOG) – Deklaracja z dnia 2006-03-15 (Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 102, str. 1)

-Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym z dnia 1985-12-20 (Dz.Urz.UE.L 1985 Nr 370, str. 8)

-Kodeks pracy[1] z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/7/40/Raport-uchybien-i-kar-szczegolowa-kontrola-wykresowek-i-plikow-cyfrowych/

Reakcja Ministerstwa Infrastruktury

Informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury pismem nr TD 6HK-076-5/2010 poparło stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen w kwestii dotyczącej błędnego tłumaczenia art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( WE ) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie ( WE ) nr 561/2006 ( Dz. Urz. L 300 z 14.11.2009 r. , s.88).
Poniżej przedstawiamy pismo w/w sprawie.
1

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/6/40/Reakcja-Ministerstwa-Infrastruktury/

Reakcja Kancelarii Prawnej Viggen na błedy w polskim tlumaczeniu Rozporządzenia

W związku z błędem w polskim tłumaczeniu Rozporządzenia 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r.w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i 01zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006, dnia 21 kwietnia  2010r. wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Infrasrtuktury.


Na bieżąco będziemy informować o postępach w sprawie. Poniżej przedstawiany treść pisma:  Ministerstwo Infrastruktury
Dyrektor Departamentu Prawnego
Pan Marcin Grabek
 
Niniejszym informujemy, iż w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r.w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.Urz.UE.L2009.300.88), w Art 29 dotyczącym wydłużenia do max 12 dwudziestoczterogodzinnych okresów pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi zauważyliśmy nieścisłość (błąd).
Po dokonaniu analizy prawnej, treść przytoczonego przepisu wzbudziła nasze poważne wątpliwości, więc poddaliśmy ją analizie w oparciu o tekst sporządzony w języku angielskim i niemieckim. Analiza potwierdziła nasze przypuszczenia – tekst został przetłumaczony błędnie, w sposób uniemożliwiający prawidłowe stosowanie przepisu.
 
W polskiej wersji znowelizowany przepis brzmi w art. 29 przedmiotowego rozporządzenia:
„(…) (kierowca-przypis) może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku (to słowo także zostało błędnie przetłumaczone-przypis) o (błąd w tłumaczeniu) maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.
Tymczasem w angielskiej oraz niemieckiej wersji językowej znajduje się następujący zapis:
(…) (kierowca-przypis) może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku (a nie wypoczynku) do (a nie „o”) maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.
Zaznaczamy, że weryfikacji tłumaczenia dokonał tłumacz przysięgły języka niemieckiego naszej Kancelarii (Pani Małgorzata Miąsko).
Jak łatwo można zauważyć różnica jest zasadnicza i błędne zastosowanie „o” zamiast „do” całkowicie zmienia sens przedmiotowego przepisu.
Pozostawienie tekstu przepisu w niepoprawnej wersji skutkować będzie stosowaniem przez rodzimych kierowców innych norm niż obowiązujące w całej UE oraz EOG co w konsekwencji będzie skutkowało nałożeniem poważnych kar finansowych na polskich przewoźników oraz mandatów na kierowców.
W Art. 29 w/w rozporządzenia tak naprawdę występują 2 błędy w tłumaczeniu. Pierwszy z nich już wyartykułowaliśmy. Drugi natomiast odnosi się do tłumaczenia słowa „odpoczynek”, które zostało przetłumaczone jako „wypoczynek”. Tym czasem słowo „wypoczynek” w rozporządzeniu 561/2006 WE zostało zarezerwowane dla definicji „przerwy” (np.: 45 minutowej) a nie dla definicji „odpoczynku” (dziennego lub tygodniowego). Pokazuje to niedbałość w tłumaczeniu aktów prawnych na nasz język.
Dlatego też informujemy, że wbrew aktualnym zapisom przedmiotowej nowelizacji polscy kierowcy będą musieli na terenie Unii Europejskiej odebrać odpoczynek tygodniowy po max 12 dwudziestoczterogodzinnych okresach, a nie po 18 dwudziestoczterogodzinnych okresach licząc od końca poprzedniego odpoczynku tygodniowego.
Zaznaczamy także, że jest to już trzeci błąd w tłumaczeniu unijnego aktu prawnego na nasz język, który dostrzegli prawnicy naszej Kancelarii w obszarze transportu.
Pierwszy takie przypadek wychwyciliśmy w art 9 umowy AETR. Dzięki współpracy prawników Kancelarii Prawnej Viggen s.c. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych tłumaczenie zostało poprawione.
Drugi taki przypadek odnosił się do błędów w tłumaczeniu „zaświadczenia o działalności kierowców” wystawianego na podstawie przepisów rozporządzenia 561/2006 WE na co szczegółowo zwracaliśmy uwagę Państwu oraz całemu środowisku transportowemu.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawę przedmiotowego tłumaczenia.
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/5/40/Reakcja-Kancelarii-Prawnej-Viggen-na-bledy-w-polskim-tlumaczeniu-Rozporzadzenia/

UWAGA!!! Tak nie wolno wypełniać Zaświadczeń o działalności kierowców

Realizowane przez Kancelarię Prawną Viggen s.c. audyty naprawcze w firmach transportowych wykazują bardzo szeroki zakres nieprawidłowości w obszarze metodologii wystawiania „zaświadczeń o działalności kierowcy”. Należy więc zaznaczyć, że zaświadczenia o działalności kierowców mogą być wystawiane wyłącznie po odbiorze odpoczynku.


Tak więc przewoźnicy oraz kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę aby data wystawienia zaświadczenia wpisana w pozycji nr 20 nie była wcześniejsza niż data wpisana w pozycjach nr.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Wynika to z treści dokumentu w którym użyto zdań w czasie przeszłym – cytat:
kierowca (przypis):
14. przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)
15. przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)
16. miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)
17. prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (*)
18. wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)
19. pozostawał w gotowości (*)
21. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłempojazdu wchodzącego w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.
Jasne jest więc, że w zaświadczeniu o działalności kierowców w pozycji nr: 20 czyli w miejscu w którym zobowiązany jest podpisać się przedstawiciel firmy transportowej nie może znajdować się data wcześniejsza niż data określona w punktach od 14 do 21 i w pkt 21 a więc data dnia w którym kierowca po odebranym odpoczynku tygodniowym rozpoczyna ponownie okres prowadzenia pojazdu.
W mojej ocenie, dokument wypełniony odmiennie należy uznać za sprzeczny logicznie a więc nieważny.
 
 
————————————————————————-
Pod poniższym adresem można zapoznać się z opiniami użytkowników na temat programu do automatycznego wykonywania dokumentacji w firmie transportowej: „WIRTUALNY AUDYTOR”
http://jazdaprawna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419:przewonicy-nie-bd-ju-musieli-sami-prowadzi-dokumentacji-firmy-kierowcow-i-pojazdow&catid=46:wazneinformacje&Itemid=73
www.wirtualnyaudytor.pl
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/4/40/UWAGA-Tak-Nie-Wolno-Wypelniac-Zaswiadczen-o-Dzialalnosci-Kierowcow/