Reakcja Kancelarii Prawnej Viggen na błedy w polskim tlumaczeniu Rozporządzenia

W związku z błędem w polskim tłumaczeniu Rozporządzenia 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r.w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i 01zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006, dnia 21 kwietnia  2010r. wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Infrasrtuktury.


Na bieżąco będziemy informować o postępach w sprawie. Poniżej przedstawiany treść pisma:  Ministerstwo Infrastruktury
Dyrektor Departamentu Prawnego
Pan Marcin Grabek
 
Niniejszym informujemy, iż w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r.w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.Urz.UE.L2009.300.88), w Art 29 dotyczącym wydłużenia do max 12 dwudziestoczterogodzinnych okresów pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi zauważyliśmy nieścisłość (błąd).
Po dokonaniu analizy prawnej, treść przytoczonego przepisu wzbudziła nasze poważne wątpliwości, więc poddaliśmy ją analizie w oparciu o tekst sporządzony w języku angielskim i niemieckim. Analiza potwierdziła nasze przypuszczenia – tekst został przetłumaczony błędnie, w sposób uniemożliwiający prawidłowe stosowanie przepisu.
 
W polskiej wersji znowelizowany przepis brzmi w art. 29 przedmiotowego rozporządzenia:
„(…) (kierowca-przypis) może odłożyć tygodniowy okres wypoczynku (to słowo także zostało błędnie przetłumaczone-przypis) o (błąd w tłumaczeniu) maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.
Tymczasem w angielskiej oraz niemieckiej wersji językowej znajduje się następujący zapis:
(…) (kierowca-przypis) może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku (a nie wypoczynku) do (a nie „o”) maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku”.
Zaznaczamy, że weryfikacji tłumaczenia dokonał tłumacz przysięgły języka niemieckiego naszej Kancelarii (Pani Małgorzata Miąsko).
Jak łatwo można zauważyć różnica jest zasadnicza i błędne zastosowanie „o” zamiast „do” całkowicie zmienia sens przedmiotowego przepisu.
Pozostawienie tekstu przepisu w niepoprawnej wersji skutkować będzie stosowaniem przez rodzimych kierowców innych norm niż obowiązujące w całej UE oraz EOG co w konsekwencji będzie skutkowało nałożeniem poważnych kar finansowych na polskich przewoźników oraz mandatów na kierowców.
W Art. 29 w/w rozporządzenia tak naprawdę występują 2 błędy w tłumaczeniu. Pierwszy z nich już wyartykułowaliśmy. Drugi natomiast odnosi się do tłumaczenia słowa „odpoczynek”, które zostało przetłumaczone jako „wypoczynek”. Tym czasem słowo „wypoczynek” w rozporządzeniu 561/2006 WE zostało zarezerwowane dla definicji „przerwy” (np.: 45 minutowej) a nie dla definicji „odpoczynku” (dziennego lub tygodniowego). Pokazuje to niedbałość w tłumaczeniu aktów prawnych na nasz język.
Dlatego też informujemy, że wbrew aktualnym zapisom przedmiotowej nowelizacji polscy kierowcy będą musieli na terenie Unii Europejskiej odebrać odpoczynek tygodniowy po max 12 dwudziestoczterogodzinnych okresach, a nie po 18 dwudziestoczterogodzinnych okresach licząc od końca poprzedniego odpoczynku tygodniowego.
Zaznaczamy także, że jest to już trzeci błąd w tłumaczeniu unijnego aktu prawnego na nasz język, który dostrzegli prawnicy naszej Kancelarii w obszarze transportu.
Pierwszy takie przypadek wychwyciliśmy w art 9 umowy AETR. Dzięki współpracy prawników Kancelarii Prawnej Viggen s.c. z Ministerstwem Spraw Zagranicznych tłumaczenie zostało poprawione.
Drugi taki przypadek odnosił się do błędów w tłumaczeniu „zaświadczenia o działalności kierowców” wystawianego na podstawie przepisów rozporządzenia 561/2006 WE na co szczegółowo zwracaliśmy uwagę Państwu oraz całemu środowisku transportowemu.
W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawę przedmiotowego tłumaczenia.
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/5/40/Reakcja-Kancelarii-Prawnej-Viggen-na-bledy-w-polskim-tlumaczeniu-Rozporzadzenia/