Raport uchybień i kar – szczegółowa kontrola wykresowek i plików cyfrowych

Kancelaria Prawna Viggen SC wykona dla Państwa audyt – analizę dokumentacji kierowców w zakresie czasu pracy, jazdy, przerw i odpoczynków, w oparciu o obowiązujący stan prawny na podstawie przedstawionych przez Państwa dokumentów (wykresówki, odczyty z kart- pliki cyfrowe (z karty pojazdu oraz karty kierowcy), wydruki, dokumenty uzasadniającego nieposiadanie wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy).

Przedmiotem analizy, będzie przestrzeganie przez Państwa kierowców ustawowych norm w w/w zakresie.

Zarówno wykresówki jaki i zapisy zarejestrowane przez tachograf cyfrowy są oceniane przez Prawnika-specjalistę, który następnie sporządza stosowny raport zawierający wykaz braków i naruszeń przepisów dotyczących:

  • okazania wykresówki, która nie zawiera wszystkich danych o okresach aktywności kierowcy
  • braku nazwiska, imienia, nr rejestracyjnego, stanu licznika kilometrów (w chwili rozpoczęcia i zakończenia użytkowania pojazdu) na wykresówkach, miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki, miejsca lub daty końcowej używania wykresówki
  • używania wykresówki powyżej 24 h
  • nieprawidłowego operowania przełącznikiem selektora
  • nieprawidłowego logowania i obsługi tachografu cyfrowego
  • udostępnienia podczas kontroli niepełnych danych o okresach aktywności kierowcy
  • przestrzegania norm w zakresie czasu jazdy, wymaganych przerw i okresów odpoczynków (skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku, skrócenie dziennego czasu odpoczynku, przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, przekroczenie całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w okresie dwutygodniowym)

Równocześnie sporządzony zostanie raport wykroczeń, który wykaże uchybienia zarejestrowane na wykresówkach lub kartach, wraz z podaniem wysokości kary i podstawą prawną stwierdzonego naruszenia.

Ponadto zakres analizy będzie obejmował również prawidłowość dokonywania przez kierowców obrysu na rewersie wykresówki oraz umiejętność prawidłowego opisu rewersu tarczy/wydruku, odnośnie przekroczeń dopuszczalnych norm (jazdy, odpoczynku, przerw), umożliwiającego uniknięcie kary za w/w naruszenia.

Podstawę prawną analizy stanowią między innymi następujące akty prawne:

-Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125, poz. 1371)

-Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879)

– Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Tekst mający znaczenie dla EOG) – Deklaracja z dnia 2006-03-15 (Dz.Urz.UE.L 2006 Nr 102, str. 1)

-Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym z dnia 1985-12-20 (Dz.Urz.UE.L 1985 Nr 370, str. 8)

-Kodeks pracy[1] z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141)

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/7/40/Raport-uchybien-i-kar-szczegolowa-kontrola-wykresowek-i-plikow-cyfrowych/