Co z licencjami na transport krajowych wydawanymi na okres do 50 lat przed 4 grudnia 2011r.?

W polskim ustawodawstwie obowiązuje zasada nieretroaktywności, czyli zakaz działania prawa wstecz, normowania przez nowe prawo sytuacji zaistniałych i zakończonych przed wejściem w życie ustawy. Natomiast tylko w szczególnych wypadkach, o których mówią przepisy szczególne rangi ustawowej może zostać wskazany wyjątek, kiedy zabieg wprowadzający działanie prawa z mocą wsteczną jest możliwy. Taką okoliczność będzie przewidywał projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami zgłoszony w dniu 11.08.2011r w sprawie egzystencji licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego wydanej przed dniem 4 grudnia 2011r.

Ustawodawca przewidział w art. 3 projektu w/w ustawy, iż takie licencje będą zachowywać ważność do dnia ich wygaśnięcia, jednak nie dłużej niż 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami. Przepis ten jest reakcją na obowiązujące  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r, które zgodnie z art. 30 należy rozpocząć bezpośrednio stosować  od dnia 4 grudnia 2011r.

Co w takim razie stanie się z licencjami wydawanymi na dłuższy okres czasu, przekraczający wskazane 5 lat? Ustawodawca nie określa trybu, który zostanie wykorzystany w tej sytuacji. Wydaje się, że decyzja o udzieleniu licencji długoterminowej ( pamiętajmy ze maksymalny okres, na który można było wydać licencję to 50 lat) będzie musiała zostać uchylona bądź cofnięta. W prawie administracyjnym, którego specyfiką jest również objęte prawo transportowe ustawodawca przewiduje na podstawie art. 163 kodeksu postepowania administracyjnego instytucję wzruszenia decyzji, na mocy której strona nabyła prawo, w tym przypadku prawo wykonywania transportu drogowego, o ile przewidują to przepisy szczególne. W tym artykule brak jednak doprecyzowania kiedy należy decyzję zmienić, a kiedy uchylić. Natomiast na podstawie art. 21 ustawy aktualnie obowiązującej  o transporcie drogowym istnieje możliwość  zmiany danych w licencji dotyczących czasu, na który ma być licencja udzielona- jednak inicjatywa takiego działania leży wyłącznie po stronie licencjobiorcy. Nie wydaje się jednak by sami przewoźnicy zgłaszali się do organu wydającego licencje o skrócenie czasu ważności , co stałoby wręcz w sprzeczności z ich interesem.

Kontrowersyjną będzie w tym przypadku również  kwestia konieczności wprowadzenia  instytucji zwrotu części opłat wniesionych za wydanie licencji i wypisów z licencji proporcjonalnie do okresu skrócenia , a także liczby wypisów (podobnie do rozwiązania wykorzystanego w przypadku zawieszenia wykonywania transportu) lub jakiejkolwiek innej rekompensaty dla „poszkodowanych” przewoźników.

Stąd wniosek, że legislator będzie musiał pomyśleć o uchwaleniu  przepisów wykonawczych w sprawie przedstawionych problemów.

 
Opracowała:
Katarzyna Wiktor
Kancelaria Prawna Viggen
www.kacelariaprawnaviggen.pl
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/50/40/Co-z-licencjami-na-transport-krajowych-wydawanymi-na-okres-do-50-lat-przed-4-grudnia-2011r/