A jednak będzie 2000 zł kary za brak harmonogramu

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym na podstawie której na przewoźników osób na liniach regularnych do 50 km ITD będzie mogło nałożyć 2000 zł kary za brak harmonogramu od 1 stycznia 2011 roku. Jednak sprawa nie jest tak oczywista z kilku powodów:


Po pierwsze – ustawodawca w załączniku nr 3 w pkt.: 2.11 wspomina o karze za brak….”harmonogramów”. Wszystko dobrze…tylko co to jest harmonogram ? Co ustawodawca miał na myśli? Instytucja prawna taka jak „harmonogram” nie istnieje ! Prawdopodobnie ustawodawca miał na myśli „rozkład pracy kierowcy” o którym mowa w rozdziale 4a ustawy o czasie pracy kierowców !

Nie świadczy to zbyt dobrze o jakości stanowionego prawa.

Po drugie – bardzo charakterystyczne jest że ustawodawca uchwalił, że karę w wysokości 2000 zł nakłada się za brak „harmonogramu” w liczbie pojedynczej. Czy to przypadek? Otóż nie. Potwierdza to stenogram z prac podkomisji transportu w której wnioskodawca wyjaśnia że świadomi użył liczby pojedynczej aby przewoźnik któremu brakuje np.: kilku przewoźników poniósł karę stanowiącą wielokrotność „brakujących” kierowców w stosunku do minimalnej wartości wynikającej z warunków brzegowych uregulowań rozdziału 4a ustawy o czasie pracy kierowców.

Należy więc założyć, że ustawodawca choć pomylił się stosując instytucję „harmonogramu” to faktycznie miał na względzie „rozkład czasu pracy kierowcy”.

Dlatego też przewoźnicy powinni przygotować się do uregulowania które wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku.

Jak to zrobić? Otóż należy ustalić minimalną wartość matematyczną kierowców która musi występować dla linii na których wykonywany jest transport.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/61/40/A-jednak-bedzie-2000-zl-kary-za-brak-harmonogramu/

Od dziś obowiązują całkowicie nowe przepisy transportowe!

Ile Firm w Polsce jest do nich przygotowanych? Z całą pewnością 309 firm wykorzystujących program Wirtualny Audytor zostało automatycznie przygotowanych do nowych obowiązków. Tak samo z całą pewnością dobrze przygotowane jest około 570 firm transportowych które uczestniczyły w specjalnych audytach prawnych, konferencjach oraz szkoleniach transportowych organizowanych przez Kancelarię Prawną Viggen s.c w ciągu ostatnich wielu miesięcy. A pozostałe firmy? Tego dokładnie nie wiadomo ale każdy kto uczestniczył w procesie dostosowania się do nowych przepisów wie że aby spełniać minimalne wymagania które obowiązują od dziś należało sobie zadać szereg pytań – poniżej przedstawiamy niektóre z nich.  WYKONAJ AUDYT PRAWNY I DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH.


ZAZNACZAMY ŻE PONIŻSZE ZESTAWIENIE MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE PRZYKŁADOWY, WYRYWKOWY I POGLĄDOWY I NIE STANOWI ZWARTEGO LISTY KONTROLNEJ KTÓREJ NALEŻY PODDAĆ FIRMĘ W CELU DOSTOSOWANIA JEJ DO PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 4 GRUDNIA 2011 ROKU.

 
CZY POSIADASZ UMOWĘ Z POSIADACZEM CKZ ? (nie dotyczy jeśli posiadaczem CKZ jest WŁAŚCICIEL)
 
A) JEŚLI NIE TO CZY CHCESZ ABY WIRTUALNY AUDYTOR JĄ PRZYGOTOWAŁ ?
B) JEŚLI TAK TO CZY CHCESZ ABY WIRTUALNY AUDYTOR SPRAWDZIŁ PRAWIDŁOWOŚĆ TWOJEJ UMOWY ?
 
CZY Z UMOWY Z POSIADACZEM CKZ WYNIKA ŻE ODPOWIADA ON ZA NASTĘPUJĄCY WYKAZ ELEMENTÓW:
 
A) UTRZYMANIE I KONSERWACJA POJAZDÓW
B) SPRAWDZANIE UMÓW I DOKUMENTÓW PRZEWOZOWYCH
C) PODSTAWOWĄ KSIĘGOWOŚĆ
D) NADZÓR NAD PRZYDZIELENIEM ŁADUNKÓW KIEROWCOM I POJAZDOM
E) SPRAWDZANIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA
 
 
CZY TWOJA FIRMA POSIADA SIEDZIBĘ KTÓRA:
 
A) MA MIEJSCE LOKALIZACJI NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ?
B) CZY ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ DOKUMENTY KSIĘGOWE FIRMY?
C) CZY ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ AKTA DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW FIRMY?
D) CZY ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ WYKRESÓWKI / PLIKI CYFROWE / ORAZ ZAŚWIADCZENIA DZIAŁALNOŚCI KIEROWCY?
F) INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM TRANSPORTU (NP.: FAKTURY, CMR, itp.)
 
CZY POSIADACZ CKZ ZOSTAŁ SKAZANY ZA PRZESTĘPSTWA UMYŚLNE W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:
 
A) PRAWA HANDLOWEGO
B) PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO
C) PRAWA ZWIĄZANEGO Z PŁACAMI I WARUNKAMI ZATRUDNIENIA
D) PRAWA RUCHU DROGOWEGO
E) PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
F) HANDLU LUDŹMI LUB NARKOTYKAMI
 
CZY TWOJA FIRMA TRANSPORTOWA POSIADA “BAZĘ TRANSPORTOWĄ” ?
 
A) TAK
B) NIE – jeśli nie to nie możesz wykonywać transportu – wykonujesz go nielegalnie
 
Jeśli A) to czy:
A) czy posiadasz baza ma charakter “RZECZYWISTY” i czy faktycznie wykonujesz na niej działalność związaną z pojazdami którymi dysponujesz ?
B) czy bazą dysponujesz w sposób “CIĄGŁY” (czy potwierdza to jakaś umowa długoterminowa ?)
C) czy w bazie znajdują się “URZĄDZENIA TECHNICZNE” lub “SPRZĘT TECHNICZNY” do obsługi pojazdów?
 
W A), B) I C) mogą być wyłącznie odpowiedzi: “TAK” – JEŚLI odpowiedź jest “NIE” to firma nie posiada bazy i nie ma prawa wykonywać transportu
 
CZY POSIADACZ CKZ SPEŁNIA WYMAGANIA DOBREJ REPUTACJI: – CZYLI:
 
A) CZY ZOSTAŁ SKAZANY PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDOWYM?
B) CZY WYCIĄGNIĘTO W STOSUNKU DO NIEGO KONSEKWENCJE PRAWNE ZA POWAŻNE NARUSZENIE PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH ?
jeśli: TAK w A) i/lub B) to nie spełnia wymogu dobrej reputacji i nie może wykonywać zarządzania transportem w firmie transportowej
 
CZY POSIADACZ CKZ: (mogą być wyłącznie odpowiedzi TAK – jeśli zaznaczą NIE choćby w jednym przypadku de facto firma nie spełnia wymogu dobrej reputacji i nie może wykonywać transportu)
 
A) MA MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ ?
B) MA RZECZYWISTY ZWIĄZEK Z FIRMĄ TRANSPORTOWĄ (nie jest jedynie “figurantem”) ?
 
CZY POSIADACZ CKZ:
 
A) JEST ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ?
B) JEST ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ ?
C) POSIADACZEM CKZ JEST WŁAŚCICIEL FIRMY TRANSPORTOWEJ ?
 
JEŚLI:
A) lub B) to: posiadacz CKZ posiada w umowie dokładnie określony zakres odpowiedzialności ?
 
A) TAK – jeśli “TAK” – to ok…wszystko gra
B) NIE – jeśli “NIE” – to należy sporządzić umowę z posiadaczem CKZ w której DOKŁADNIE zostanie określony zakres odpowiedzialności posiadacza CKZ
 
CZY POSIADACZ Certyfikatu Kompetencji Zawodowych:
 
A) pracuje nie więcej niż w 4 firmach transportowych jako posiadać CKZ (osoba zarządzająca transportem w firmie transportowej) ?
jeśli tak to nie może a firma nie ma de facto posiadacza CKZ
B) zarządza łącznie (w kilku przedsiębiorstwach) nie więcej niż 50-cioma pojazdami wpisanymi do licencji ? jeśli tak to nie może a firma nie ma de facto posiadacza CKZ
 
CZY FIRMY WYKONUJĄCE PRZEWOZY NA POTRZEBY WŁASNE MAJĄ POSIADACZA CKZ ? jeśli nie to nie spełniają wymogu dobrej reputacji i nie mogą wykonywać legalnie transportu
podstawowa forma poświadczenia sytuacji finansowej:
 
A) dla “Zezwoleń” (czyli dawnych lic krajowych) podstawowa forma to: “SPRAWOZDANIE FINANSOWE”
B) dla licencji Międzynarodowych podstawowa forma to: “SPRAWOZDANIE FINANSOWE”
C) dla “Zezwoleń” (czyli dawnych lic krajowych) ale dla wykonywania “pośrednictwa w przewozie rzeczy) formy nie ulegają zmianie.
 
Dodatkowa forma poświadczenia sytuacji finansowej:
 
w drodze “odstępstwa” (na podstawie wniosku) właściwy organ (Wydział Komunikacji lub BOTM) może wydać zgodę (w formie decyzji) aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową w formie:
 
a) gwarancji bankowej,
b) ubezpieczenia
 
Jeśli firma posiada inne formy poświadczenia sytuacji finansowej niż wymienione powyżej to faktycznie nie spełnia wymogu dobrej reputacji i może oczekiwać:
a) cofnięcia licencji,
b) cofnięcia CKZ
 
 
WYKONAJ AUDYT PRAWNY I DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH FIRM TRANSPORTOWYCH

WWW.KANCELARIAPRAWNAVIGGEN.PL
TEL.: (12) 637-24-57
TEL KOM 509-651-951
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/59/40/OD-DZIs-OBOWIaZUJa-CAlKOWICIE-NOWE-PRZEPISY-TRANSPORTOWE/

Czy na liniach regularnych będzie można stosować "prawo wyłączne" ?

OPINIA PRAWNA
w zakresie możliwości stosowania instytucji „wyłącznego prawa” określonego w Rozporządzeniu (WE) 1370/2007
 
I. Cel opinii
 
Celem opinii jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w polskim porządku prawnym istnieje możliwość zastosowania instytucji „wyłącznego prawa” dającego podmiotowi świadczącemu usługi publiczne możliwość świadczenia niektórych usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na danej trasie, w danej sieci lub na danym obszarze z wyłączeniem innych podmiotów świadczących usługi w tym zakresie.
 
II. Akty prawne będące podstawą opinii
 

  1. Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) 1107/70(Dz.U. UE L 315 z 3.12.2007, str.1)
  2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13)

 
III. Dokumenty będące podstawą opinii
 

  1. Interpelacja poselska nr 19974 z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz odpowiedź Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury z dnia 9 lutego 2011 roku (INT 19974)

 
IV. Stan faktyczny
 
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, przewiduje możliwość podjęcia przez właściwy organ decyzji o przyznaniu prawa wyłącznego w zamian za realizację zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych. Dnia 1 marca 2011 roku, weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Pomimo kontrowersji i wątpliwości, które wyraziły organizacje związane ze środowiskiem transportowym jeszcze w fazie prac parlamentarnych, w ustawie znalazł się zapis wyłączający możliwość stosowania przez operatorów prawa wyłącznego, o którym mowa w powołanym wyżej rozporządzeniu.
 
V. Analiza prawna
1. Pierwszeństwo prawa unijnego w stosunku do prawa krajowego
1 maja 2004 roku wszedł w życie Traktat akcesyjny, który ustanowił Rzeczpospolitą Polską członkiem Unii Europejskiej. Polska związała się z prawem Unii Europejskiej i zobowiązała się do jego wykonywania. Wśród aktów prawa stanowionego w UE, filar I prawa skierowanego do państw członkowskich stanowi wspólnotowe prawo pochodne (wtórne), w którego zakres wchodzą m. in. rozporządzenia. Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE (dawny art. 249 TWE) rozporządzenie ma zasięg ogólny, wiąże bezpośrednio i jest stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Oznacza to w praktyce zakaz naruszania bezpośredniego skutku przez transformowanie rozporządzeń na potrzeby prawa krajowego lub stanowienie nowego, innego prawa w tej dziedzinie.
 
2. Wątpliwości dotyczące zgodności przepisów prawa polskiego i europejskiego
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w art. 2 f) definiuje „wyłączne prawo” jako prawo dające podmiotowi świadczącemu usługi publiczne możliwość świadczenia niektórych usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego na danej trasie, w danej sieci lub na danym obszarze z wyłączeniem innych takich podmiotów świadczących usługi. Art. 3 ust. 1 rozporządzenia opisując formę zawarcia umowy z operatorem, wyraźnie określa, iż dotyczy ona przypadku przyznania wyłącznego prawa lub rekompensaty.
Za przeciwstawny do powyższego zapisu rozporządzenia należy uznać art. 20 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, który stanowi, iż „organizatorowi nie przyznaje się prawa wyłącznego, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1370/2007.” Abstrahując od historii tworzenia owego zapisu, wydawałoby się, iż w sposób jednoznaczny jest on niezgodny z przepisami europejskimi. Wynikałoby to z pierwszeństwa prawa wspólnotowego w stosunku do prawa krajowego. Jednakże pogląd taki należy uznać za nietrafny. Po dokładnej lekturze preambuły do przywołanego wcześniej rozporządzenia okazuje się bowiem, że ustawodawca europejski przewidział możliwość wyłączenia z zakresu zastosowania rozporządzenia pewnych zasad ogólnych. W punkcie 5 in fine preambuły do rozporządzenia czytamy: „Jeżeli państwa członkowskie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wybiorą wyłączenie pewnych zasad ogólnych z zakresu jego stosowania, zastosowanie powinny mieć przepisy ogólne dotyczące pomocy państwa.” Zapis ten jest de facto jedynym w treści rozporządzenia, który tłumaczyłby regulację art. 20 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Tym samym trudno uznać ten zapis za wprost sprzeczny z prawem wspólnotowym.
 
3. Wykładnia funkcjonalna i celowościowa
Mając na względzie mało przejrzysty stan prawny, rozważania na temat interpretacji omawianych przepisów należałoby skierować na tory wykładni funkcjonalnej i celowościowej, która doprowadza do jednoznacznego stwierdzenia, iż celem ustawodawcy była ochrona konkurencji i przeciwdziałanie monopolowi na rynku. Niestety z logicznego punktu widzenia twierdzenie takie nie może się obronić.
Aby możliwe było zastosowanie wyłączenia o którym mowa w punkcie 5 in fine preambuły do rozporządzenia, ustawodawca polski musiał uznać wyłączne prawo za „zasadę ogólną” rozporządzenia:

„Jeżeli państwa członkowskie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wybiorą wyłączenie pewnych zasad ogólnych z zakresu jego stosowania, zastosowanie powinny mieć przepisy ogólne dotyczące pomocy państwa.”

 
Definicja „zasady ogólnej” została określona w art. 2 pkt l) rozporządzenia:

„Środek mający zastosowanie w sposób niedyskryminacyjny do wszystkich usług publicznych tego samego rodzaju w zakresie transportu pasażerskiego na danym obszarze geograficznym, objętym właściwością miejscową właściwego organy.

 
Skoro z samego założenia instytucji wyłącznego prawa wynika jego niedyskryminujący charakter, powstaje pytanie jaki sens miało wyłączenie jego zastosowania w polskim porządku prawnym. Powoływana wcześniej preambuła do rozporządzenia (WE) 1370/2007 w niebudzący wątpliwości sposób – na podstawie doświadczeń państw członkowskich – uznaje przyznawanie wyłącznych praw za zjawisko pozytywne, które przy właściwych zabezpieczeniach, „pozwala na zwiększenie atrakcyjności i innowacyjności usług oraz na obniżenie cen, co nie musi utrudniać podmiotom świadczącym usługi publiczne realizowania szczególnych zadań, które zostały im powierzone.” (pkt 7 preambuły).
Argumentując a contrario, koniecznym jest stwierdzenie, iż, zgodnie z rozporządzeniem, wyłączne prawo nie może być stosowane bez ograniczeń, ale – jak się wydaje – jedynie w przypadkach szczególnych i społecznie pożądanych lub ograniczających dewastację cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów. Wobec powyższego konieczne jest zdefiniowanie omawianego prawa jako wyjątku od zasady jaką powinno być zawieranie umów z kilkoma podmiotami świadczącymi usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego na danym obszarze. Rodzi się więc pytanie, czy ustawodawca unijny uznał wyłączne prawo za zasadę. Ze wszech miar uzasadnioną wydaję się być odpowiedź przecząca, nie sposób bowiem określać wyjątek jako zasadę. W konkluzji, jeżeli odmawia się wyłącznemu prawu statusu zasady, należy uznać za pozbawione podstaw prawnych wyłączenie jakiego dokonano w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.
 
VI. Wnioski

  1. Niezależnie od możliwych błędów w procesie legislacyjnym dotyczącym ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, stosowanie instytucji „wyłącznego prawa” na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest w obecnym stanie prawnym niemożliwe.
  2. Kwestią otwartą, zależną od obranej interpretacji, pozostaje możliwość skierowania skargi do Komisji Europejskiej w związku z naruszeniem prawa UE przez państwo członkowskie, a tym samym zainicjowanie procedury określonej w art. 258 TFUE wszczynającej badanie możliwości uchybienia jednemu ze zobowiązań wynikających z Traktatów.

 
Sporządzono w Modlnicy, dnia 3 grudnia 2011 roku.
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/58/40/Czy-na-liniach-regularnych-bedzie-mozna-stosowac-prawo-wylaczne/