Podziękowania za udzielnie niezwykle ważnej odpowiedzi przez Ministerstwo Transportu!

W imieniu członków Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” oraz członków Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Drogowych „Ziemia Sądecka” składamy podziękowania dla Ministerstwa Transportu za udzielenie ważnej wykładni oraz interpretacji prawa, która jest bardzo istotna dla wielu tysięcy przewoźników.
Modlnica, dnia 12 września 2012 r.
Kancelaria Prawna Viggen s.c. Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko
ul. Częstochowska 6, 32-085 Modlnica
w imieniu:
Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków
oraz
Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Osobowych „Ziemia Sądecka”
ul. I Brygady 20/49
33-300 Nowy Sącz
Ministerstwo Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
P O D Z I Ę K O W A N I A
dot: jednoznacznej i czytelnej dla urzędów państwowych oraz przewoźników interpretacji zapisów z § 4 Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy z dnia 10 kwietnia 2012r./Dz.U 2012r. poz.4/
Szanowny Panie Ministrze !
W imieniu członków Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” oraz członków Zrzeszenia Prywatnych Przewoźników Drogowych „ZIEMIA SĄDECKA” składamy podziękowania za udzielenie niezwykle ważnej wykładni oraz interpretacji prawa w zakresie zasad i metodologii wyliczenia „średniej prędkości technicznej w przewozie osób na liniach regularnych do 50 km. Pańska odpowiedz na pismo naszego Stowarzyszenia z dnia 13 sierpnia 2012 r. dot. czytelnej dla przewoźników interpretacji § 4Rozporządzenia Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy – wywołała u przewoźników, zadowolenie i satysfakcję. Stało się tak dlatego, że reprezentowane przez Pana Ministerstwo zajęło stanowisko w sprawie interpretacji przepisów różnie rozumianych i stosowanych przez liczne instytucje w kraju zajmujące się obsługą transportu. Oznacza to dla nas istotny pozytywny krok do przodu we wzajemnych relacjach pomiędzy ministerstwem a reprezentantami przewoźników. Wszystkie sprawy z którymi zwracamy się do Ministerstwa mają bardzo praktyczne, żywotne znaczenie dla tysięcy przewoźników.
Pragniemy poprzez zapytania Stowarzyszenia ułatwić im praktyczną zawodową działalność i to jest przyczyna i istota naszej aktywności. Jest ona konieczna, ponieważ jak wspomniałem w różnych urzędach różnie interpretuje się zapisy § 4 Rozporządzenia w sprawie rozkładów jazdy /są trzy podstawowe interpretacje/. Tak więc kwestia jak należy rozumieć /i co za tym idzie jak należy obliczać/ prędkość techniczną środka transportowego nie była dla urzędników bynajmniej rzeczą oczywistością. W Pańskim piśmie pojawiła się znów argumentacja o „indywidualnych sprawach”, ale traktujemy ją jako rodzaj przeoczenia z przyzwyczajenia.
Takie stanowisko w kontekście zapytań naszego Stowarzyszenia jest oględnie mówiąc nieporozumieniem, ponieważ nasze zapytania dotyczą przepisów powszechnie obowiązujących dla wielu tysięcy przewoźników, a nie jakiegokolwiek przypadku indywidualnego. Podobnie traktujemy te znajdujące się w piśmie Ministerstwa odsyłanie naszych członków do kancelarii adwokackich i radcowskich w celu uzyskania pomocy prawnej – ale dziękujemy za radę.
Zamiast tego prosimy o pomoc w interpretacji przepisów powszechnie obowiązujących od Pańskiego Ministerstwa, pomocy szybkiej i kompetentnej. Uważamy więc naszą inicjatywę ustalenia wiążącej interpretacji pojęcia „średniej prędkości technicznej” za bardzo celową bo faktycznie Ministerstwo zajęło w tej sprawie krótkie ale konkretne stanowisko za co jeszcze raz dziękujemy.
Mariusz Miąsko

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/111/40/Podziekowania-za-udzielnie-niezwykle-waznej-odpowiedzi-przez-Ministerstwo-Transportu/