Belgia wprowadziła karę za odpoczynek w kabinie

21 czerwca 2014 r. Belgia wprowadziła karę za regularny odpoczynek tygodniowy w kabinie pojazdu. Kara wynosi 1800 euro. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż nie zostaną wprowadzone żadne nowe ograniczenia, ale jedynie zaostrzeniu ulegnie sankcja za naruszenie przepisu art. 8 pkt 8 rozporządzenia 561/2006 WE. Rozporządzenie wyklucza możliwość dokonania odbioru w pojeździe odpoczynku regularnego tygodniowego (45-godzinnego). Tak jak do tej pory, kierowca będzie mógł odbierać w kabinie pojazdu odpoczynki dzienne oraz tygodniowe skrócone.

Z punktu widzenia kary, którą wprowadza Belgia, nie ma znaczenia, gdzie był odbierany odpoczynek, nie może być jedynie odbierany w kabinie pojazdu. Na chwilę obecną kluczowe wydaje się być oświadczenie kierowcy, gdzie odbierał odpoczynek. Nie ma oficjalnych informacji odnośnie wymagania jakichkolwiek dokumentów na potwierdzenie faktu odbioru odpoczynku poza pojazdem. W razie takiego żądania zawsze można powołać się na zasadę wzajemnego uznania, z której wynika, że do polskiego kierowcy nie ma zastosowania norma innego państwa, jeżeli jej źródłem jest prawo krajowe. Zasada wzajemnego uznania wynika z art. 10 Traktatu Wspólnoty Europejskiej, a także została wyrażona w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Cassis de Dijon,sprawa Rewe- Zentral Ag vs Bundesmonopolverwaltumg fur Branntwein, wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1979r., sygnatura 120/78. Stosowanie zasady wzajemnego uznania potwierdziła również Komisja Europejska w wyjaśnieniu nr 1. Według literalnej treści wprowadzonego przepisu, nałożenie kary będzie możliwe, jeżeli służby kontrolne udowodnią złamanie zakazu odbioru tego odpoczynku w pojeździe w momencie kontroli. Belgia ograniczyła, więc zakres kontroli. Nie należy jednak przywiązywać zbyt wielkiej wagi do tego ograniczenia, z uwagi na możliwość kontrolowania zapisów z ostatnich 28 dni w pozostałych krajach objętych Rozporządzeniem 561/2006 WE.

W pojeździe można natomiast nadal bez konsekwencji obierać odpoczynki tygodniowe skrócone, które trwają minimum 24 godz., ale mniej niż 45 godz. Odebranie odpoczynku np. 44 godz, nie będzie skutkowało nałożeniem kary, ale w kolejnym tygodniu trzeba wtedy odebrać odpoczynek regularny i skompensować odpoczynek skrócony przed końcem trzeciego tygodnia.

Obecnie Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce stara się wyjaśnić powyższe wątpliwości. Wystosowane zostały pisma do wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej oraz do Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o wyjaśnienie i zajęcie stanowiska na forum UE.

Francja jeszcze nie przyjęła nowelizacji, która ma wprowadzić karę za odpoczynek w kabinie!

 

Natalia Sołtowska

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/287/40/Belgia-wprowadzila-kare-za-odpoczynek-w-kabinie/