Błąd tłumaczenia art.4 ust 1 lit. b rozporządzenia 1071/2009 WE

Jak już informowaliśmy w ubiegłym miesiącu (przed konferencją zorganizowaną przez Kancelarię Prawną Viggen s.c. oraz S.U.R.K.S. i T.D. „Najlepsza Droga”) we wchodzących w bieżącym roku przepisach rozporządzenia 1071/2009 WE znajdują się poważne błędy. Kilka z nich dotyczy nieprawidłowego przetłumaczenia wersji oryginalnych rozporządzenia natomiast jeden z błędów ma charakter merytoryczny i zawarty jest także w wersjach oryginalnych. Dziś przedstawimy pierwszy z błędów dotyczący nieprawidłowego tłumaczenia przepisów. Dotyczy on:

art. 4 ustęp 1 litera b Rozporządzenia 1071/2009/WE – który przetłumaczono w następujący sposób:
1. Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem – która (…):
a) (…)
b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą; (…)
Tym czasem w oryginalnej wersji w miejscu słowa które przetłumaczono jako “zarządza” znajduje się zupełnie inne określenie: “kieruje czynnościami administracyjnymi”.
Słowa: “zarządza” oraz “kieruje czynnościami administracyjnymi” wydawać się mogą bliskoznaczne ale różnica jest wbrew pozorom zasadnicza. Różnica wyraźniejsza jest nie tyle na poziomie wykładni literalnej co na poziomie wykładni systemowej a więc istotę błędu można lepiej zrozumieć dopiero po dokładnej analizie kilku innych przepisów.
Otóż ustawodawca unijny w art. 4 ust. 2 litera b przewidział faktycznie także instytucję osoby „zarządzającej transportem”. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa – stosowana na podstawie odrębnego zezwolenia.
Z obecnego tłumaczenia wynika, że ta sama instytucja „zarządzającego” może być zastosowana w sytuacjach wyjątkowych (czyli gdy brak osoby zarządzającej) jak również we wszystkich innych przypadkach. Jest to oczywistym idem per idem oraz błędem logicznym.
Nie można instytucji nadzwyczajnej stosować gdy ta sama instytucja nadzwyczajna nie zaistniała – czyli nie można na podstawie zezwolenia udzielić prawa do wyznaczenia „zarządzającego transportem” gdy nie ma „zarządzającego transportem”.
Można oczywiście zastanawiać się dlaczego ustawodawca unijny w art. 4 ustęp 1 litera b Rozporządzenia 1071/2009/WE zastosował tak nieostro sformułowanej instytucji jak: “kierownik czynności administracyjnych”. Można wnioskować, że ustawodawca miał intencję aby osoba ta była z firmą związana stosunkiem pracy (w odróżnieniu od zarządzającego transportem). Tak czy inaczej w mojej ocenie kwestia błędnego tłumaczenia jest bezsporna.
 
Poniżej tłumaczenia:
Art. 4
Tłumaczenie z języka Niemieckiego
Kierujący transportem / kierownik transportu
(1) Przedsiębiorca, który wykonuje zawód przewoźnika, wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną, kierującego transportem/ruchem, która to osoba spełnia wymogi Art. 3 ust. 1 Litera b i d:
a) (…)
b) znajduje się w prawdziwym związku z przedsiębiorstwem, przykładowo jako pracownik umysłowy, dyrektor, właściciel lub posiadacz udziałów lub kieruje czynnościami administracyjnymi przedsiębiorstwa, lub gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest właśnie tą osobą (…)
 
Art. 4
Tłumaczenie z języka Angielskiego
Zarządzający transportem
(1) Przedsiębiorca, który wykonuje zawód przewoźnika drogowego wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną, zarządzającego transportem, który spełnia wymogi przedstawione w …. i który:
a) w sposób efektywny i nieprzerwany zarządza czynnościami transportowymi przedsiębiorstwa,
b) ma prawdziwy związek z przedsiębiorstwem, taki jak bycie pracownikiem, dyrektorem, posiadaczem lub akcjonariuszem lub administrujący nim nim lub jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą osoba, (…)
 
Mariusz Miąsko – Kancelaria Prawna Viggen s.c.
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/40/40/Blad-tlumaczenia-art-4-ust-1-lit-b-rozporzadzenia-1071-2009-WE/