Do 2000 zł za jedno wykroczenie będą otrzymywali pracownicy administracji firm transportowych

Obecnie niedopilnowanie obowiązków przez pracowników firmy transportowej (np..: w zakresie prowadzenia dokumentacji) można było traktować co najwyżej jako „błąd w sztuce”.
Jednak już niebawem ulegnie to zmianie….


Po wakacjach wolą Sejmu dotychczasowe „błędy” uzyskają status „wykroczeń” za które osoby winne będą ścigane oraz karane „grzywną”.
Zgodnie z nowelizowanym art 92 ust 5: „orzekanie w sprawie nałożenia grzywny, o której mowa w ust. 1 i 3 następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. Rodzi to szereg dalszych konsekwencji…
Po pierwsze: Za wykroczenie zawsze ktoś w firmie musi zostać ukarany ponieważ zgodnie ze znaną z prawa karnego zasadą indywidualizacji winy właściwy organ (np.: Sąd) musi ustalić winnego a winnym nie może być firma lecz konkretna osoba fizyczna.
Grzywną w firmie może być ukarany KAŻDY pracownik który odpowiada za wskazany w w ustawie typ nieprawidłowości….które stają się „wykroczeniami”.
Znowelizowany art 92.1 ustawy o transporcie drogowym będzie stanowił:
osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie (…) a także inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuściła, choćby nieumyślnie do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 zł.”
Po drugie: Można być ukaranym dowolną ilość razy i nie ma górnej granicy kwoty którą sumarycznie można zapłacić. Ponieważ mamy do czynienia z wykroczeniem to pracownik firmy oraz osoba zarządzająca firmą będzie karana grzywną do 2000 zł za jedno wykroczenie. Dlatego jeśli pracownik na przestrzeni czasu dopuścił się np.: 6 wykroczeń to jeśli będą potraktowane indywidualnie przez organ kontrolny – pracownik otrzyma np.: 6 x 2000 zł grzywny. Przykładowo: jeśli kierowcy danej firmy transportowej będą zatrzymywani kolejno dzień po dniu przez 6 kolejnych dni i organ kontrolny stwierdzi u nich błędy za które odpowiada określony pracownik (nie będący kierowcą) do za każde z wykroczeń dzień po dniu grzywnę do 2000 zł za wykroczenie otrzyma tenże pracownik firmy transportowej.
Dlaczego? Sytuacja wygląda analogicznie jak w przypadku kary grzywny za przekroczenie prędkości. Jeśli np.: na odcinku 3 kilometrów zostaniemy zatrzymani trzykrotnie za przekroczenie prędkości to trzykrotnie zapłacimy mandat (lub grzywnę zasądzoną przez Sąd). Tak samo wygląda sytuacja z grzywną za wykroczenia w dokumentacji firmy.
Po trzecie: Karę grzywny o której mowa można zapłacić za wykroczenia które zostały ujawnione
a) w trakcie kontroli drogowej w Polsce,
b) w trakcie kontroli drogowej ujawnionej za granicą (zgodnie z art 92 ust 6),
c) w trakcie kontroli w przedsiębiorstwie.
Podstawa prawna:
Zgodnie ze znowelizowanym art 92.1 ustawy o transporcie drogowym zmianie ulega osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego (WE) 1071/2009 z dnia21 października 2009 roku (…)a także inna osobawykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuściła, choćby nieumyślnie do powstania takich naruszeń, podlega karze grzywny w wysokości do 2000 zł.
ANTIDOTUM:
Odpowiedzią na kary grzywien dla pracowników firm transportowych jest dla pracowników program: Wirtualny Audytor, który sam sprawdza i wytwarza większość dokumentów i rekordów prawnych za które można trzymać karę grzywny ( www.wirtualnyaudytor.pl ).
 
Po czwarte: Przewidziano także że wykroczeniami za które pracownicy administracyjni firm transportowych będą płacili grzywny do 2000 zł będą przekroczenia norm rozporządzenia 561/2006 WE, związane z przekroczeniami okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków.
ANTIDOTUM:
Znaczna część kierowników transportu oraz spedytorów nie zna szczegółowo norm za przekroczenie których będą płacili grzywny. Dlatego niezbędnym narzędziem stanie się dla nich Symulator 561/2006 WE dzięki któremu będą mogli sprawdzić czy oraz jak „złożyć” zadanie przewozowe aby nie narazić się na popełnienie wykroczenia i konieczność zapłaty 2000 zł grzywny. Symulator jest dostępny pod poniższym adresem:http://www.jazdaprawna.pl/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=0&task=viewcategory&catid=3.
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/44/40/Do-2000-zl-za-jedno-wykroczenie-beda-otrzymywali-pracownicy-administracji-firm-transportowych/