Informacja ws. obowiązku wymiany prawa jazdy

Szanowni Państwo,

na podstawie treści art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) krajowe dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami wydane za granicą, przez Państwa nie będące państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, zachowują swoją ważność w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu. Przywołany w zdaniu poprzedzającym przepis stanowi w następującej treści prawo jazdy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b (tj. wydane za granicą międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 322) oraz wydane za granicą krajowe lub międzynarodowe prawo jazdy, określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44)), stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania odpowiednimpojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu. Z uwagi na tę okoliczność, w dalszej części niniejszej informacji zamieszczam procedurę traktującą w przedmiocie wymiany prawa jazdy.

Dotychczas materię związaną z wymianą prawa jazdy przez cudzoziemców regulował art. 94 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2003.58.515), jednakowoż na mocy art. 125 pkt 10 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) rzeczonaregulacja została uchylona, a wyłączną właściwą regulacją prawną w tym przedmiocie jest przywołana wyżej ustawa o kierujących pojazdami.

Jak zostało wskazane w pierwszym akapicie niniejszej informacji, obowiązek wymiany prawa jazdy dotyczy następujących dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami:

  1. wydanego zagranicą międzynarodowego prawa jazdy, określonego w Konwencjio ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949 r. oraz;

  2. wydanego zagranicą krajowego lub międzynarodowego prawa jazdy, określonego Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.

Jednakowoż wśród sygnatariuszy przywołanych wyżej Konwencji znajdują się również państwa członkowie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a przecież dokumenty uprawniające do kierowania pojazdami wydane w przywołanych państwach członkowskich zachowują swoją ważność do końca okresu ich ważności. Prosimy zatem zwracać szczególną uwagę na wygląd dokumentu, bowiem jeżeli dokument jakim legitymuje się kierowca został wprawdzie wydany przez państwo członkowskie, jednakże jego wygląd zewnętrzny (wymiary oraz elementy treści) odpowiada dokumentowi określonemu w jednej z wyżej wymienionych Konwencji, musi on zostać wymieniony na nowy dokument zgodny z wzorem określonym w załączniku nr I do dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy.

PROCEDURA UZYSKANIA NOWEGO DOKUMENTU PRAWA JAZDY

Dokument uprawniający do kierowania pojazdami silnikowymi wydawany jest w formie decyzji przez Starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy.

Wymiana prawa jazdy zgodnego z wzorami Konwencji, o których mowa w poprzedniej części niniejszej informacji wymaga – na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy – spełnienia następujących warunków:

  1. należy przedłożyć wyraźną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografia taka zamieszczona jest w innym dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;

  2. kserokopię dokumentu podlegającego wymianie;

  3. dowód uiszczenia opłaty za wymianę dokumentu oraz opłaty ewidencyjnej:

  1. 100,00zł tytułem opłaty administracyjna za blankiet prawa jazdy;

  2. 0,50zł tytułem opłaty ewidencyjnej.

Zgodnie z treścią art. 14 ustawy o kierujących pojazdami dokument prawa jazdy wydany w zgodzie ze wzorem określonym w Konwencjach o ruchu drogowym nie wymaga tłumaczenia na język polski oraz powtórnego zdawania egzaminu części teoretycznej egzaminu państwowego.

Procedura wymiany dokumentu – na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia MinistraInfrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy – nie może przekroczyć 30 dni.

Koszt związany z procedurą uzyskania prawa jazdy został ustalony na podstawie § 1 rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z art. 20 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o kierujących pojazdami.

Ponadto wnioskodawca powinien przedłożyć kserokopię świadectwa kompetencji zawodowych (w celu otrzymania zapisu kodu 95 w nowym dokumencie prawa jazdy), dokumenty związane z zezwoleniem na pobyt i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także orzeczenia lekarskie lekarskie i psychologiczne.

 

Michał Dynerowicz

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

  

Potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa:
– transportowego administracyjnego,
– transportowego prawa pracy,
– przewozowego krajowego i międzynarodowego CMR,
– procesowego,
– prawa przewozu materiałów niebezpiecznych ADR,
– prawa przewozu produktów szybko psujących się ATP,
– transportowego prawa ubezpieczeń,
– prawa załadunków i mocowania ładunków (VDI),
– wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa czasu prowadzenia pojazdu (AETR),
– wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa dokumentowania aktywności kierowców,
– przepisów optymalizacji kosztów w transporcie.

Już dziś skontaktuj się z Kancelarią Prawną VIGGEN
pod nr tel.: (12) 637-24-57,
509 982 577
lub pod adresem e-mail: biuro1@viggen.pl

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl