Jak dokumentować okresy czasu, które nie są ani urlopem wypoczynkowym ani urlopem tygodniowym?

Kierowca zadał pytanie: „Czyż nie bywają takie okresy gdy kierowca po prostu nie prowadzi auta, ale tez nie wykorzystuje żadnego z powyższych odpoczynków, nie jest na chorobowym i nie prowadzi auta wyłączonego z zakresu stosowania rozporządzenia (a nie ma możliwości włożenia tarczy albo karty do tachografu)? Przecież kierowca musi mieć potwierdzenie na każdą minutę swojego życia… To co, lepsze by ręcznie wypisywał wykres na tarczy i pisał jakieś dziwne tłumaczenia?”
Należy odpowiedzieć że …
jeśli kierowca nie odbiera ani odpoczynku dziennego ani tygodniowego ani nie jest na urlopie ani nie prowadzi pojazdu z do 3,5 dmc (lub do 7,5 dmc dla przewozów na potrzeby własne lub autobusu) to kierowca jest w „dyspozycyjności” lub wykonuje „inną pracę”. Nie ma problemu jeśli kierowca jeździ wyłącznie po kraju ponieważ wówczas „inną pracę” lub „dyspozycyjność udokumentuje na zaświadczeniu (np.: w formie żółtej wykresówki) wydanego na podstawie art 31 ustawy o czasie pracy kierowców (należy dodać że uregulowanie dotyczące zasad stosowania tzw.: „żółtych wykresówek” ulegnie zmianie już w tym roku w ramach nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców).
Przepis ten mówi, że: „Kierowca wykonujący przewóz drogowy, który w określonych dniach nie prowadził pojazdu albo prowadził pojazd, do którego nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR, na żądanie osoby uprawnionej do przeprowadzenia kontroli przedstawia zaświadczenie, które zawiera następujące dane: imię i nazwisko kierowcy, okres, którego dotyczy, wskazanie przyczyny nieposiadania wykresówek, nieużytkowania karty kierowcy lub niesporządzenia wydruków, o których mowa w art. 15 ust. 7 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85, miejsce i datę wystawienia, podpis pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego kierowca wykonywał przewóz.”.
Problem faktycznie powstaje w sytuacji gdy kierowca jeździ poza granice kraju ponieważ „unijny” wzór zaświadczenia nie posiada możliwości udokumentowania „innej pracy” lub „dyspozycyjności”. W taki jednak przypadku z pomocą przychodzi kierowcy zapis art 15 ust 2 Rozporządzenia Rady (EWG)NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym. Przepis ten mówi, że: „Kierowcy stosują wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd(…)”. Tak więc nie dokumentuje się automatycznym zapisem na wykresówkach (i w plikach cyfrowych wpisem manualnym) okresów kiedy kierowca znajduje się poza pojazdem. Dalej (w tym samym artykule) ustawodawca określił, że: Jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d):
a) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty; lub
b) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem IB, wprowadza się na kartę kierowcy przy użyciu urządzenia do ręcznego wprowadzania danych, w jakie wyposażone jest urządzenie rejestrujące.
Inaczej mówiąc – jeśli kierowca jeździ na pojeździe wyposażonym w tachograf analogowy to na rewersie wykresówek ręcznie dokonuje obrysu tych dni i godzin w których wykonywał „dyspozycyjność” lub „inną pracę”.
Jeśli natomiast kierowca wykonuje jazdę na pojeździe wyposażonym w tachograf cyfrowy to omawiane okresy aktywności dokumentuje wpisem manualnych w tachografie cyfrowym.
Z tego też powodu nie było konieczności aby na unijnym wzorze „zaświadczenia o działalności kierowcy” umieszczać dodatkowe pozycje: „dyspozycyjność” oraz „inna praca”.
 
http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/35/40/JAK-DOKUMENTOWAc-OKRESY-CZASU-KToRE-NIE-Sa-ANI-URLOPEM-WYPOCZYNKOWYM-ANI-URLOPEM-TYGODNIOWYM/