Kolejne oddalone powództwo kierowcy ws. o wypłatę ryczałtów noclegowych

 

W dniu 12 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w sprawie o sygn. VI P 186/15 oddalił powództwo kierowcy o wypłatę ryczałtów za nocleg.

Niniejsze orzeczenie ukazuje problematykę wypłacania świadczenia z tytułu podróży służbowej bez wskazania na poszczególne składniki kosztów z tytułu podróży służbowej. Kancelaria Prawna Viggen sp.j. w imieniu pracodawcy argumentowała, iż nie ma znaczenia fakt braku wyodrębnienia poszczególnych komponentów. Sąd uznał, że pracodawcy i kierowcy posługują się terminem „dieta” dla określenia należności z racji podróży służbowych, w których skład wchodzi między innymi ryczałt za nocleg. Sąd podkreślił, że nieużywanie określeń: „należności z tytułu podróży służbowych” oraz „ryczałty” jest całkowicie zrozumiałe. W przedmiotowym orzeczeniu Sąd interpretował pod pojęciem „diety” całość należności z tytułu podróży służbowych. Takie rozumienie tego terminu, obejmujące nie tylko koszty wyżywienia, jest powszechne w branży transportowej. Sąd stwierdził, że materiał dowodowy nie daje podstaw do przyjęcia, żeby powód dopytywał się pozwanego w związku z użyciem sformułowania „Diety”, by zgłaszał wątpliwości w tym zakresie lub zwracał uwagę, że chodzi tylko i wyłącznie o „Diety”. Okoliczność, iż powód nie koncentrował się na użyciu przez pozwanego sformułowań w tytułach przelewów wskazuje, iż termin „dieta” obejmował całość należności z tytułu podróży służbowych.

Dodatkowo Sąd zauważył, iż strony umówiły się, że powód będzie otrzymywać stałą miesięczną kwotę (4000 zł/5000 zł) za odbycie tzw. „kółek” Należność ta, zdaniem Sądu, obejmowała wszystkie opłaty z tytułu podróży służbowych.

Po analizie materiału dowodowego Sąd doszedł do wniosku, że ustalone pomiędzy stronami warunki zwrotu kosztów podróży służbowych odbywanych przez powoda, nie są mniej korzystne niż przepisy powszechne w zakresie minimalnych kosztów wyżywienia – art. 775§4 k.p. i ryczałtu za nocleg – §9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013.167)

Warto zauważyć, że sądy oddalające powództwa kierowców, co do zasady zgadzają się z argumentacją zaprezentowaną w krytycznej glosie do uchwały SN z 12 czerwca 2014 roku, przygotowanej przez Mariusza Miąsko – Prezesa Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. poprowadzi dla pracodawców każdy proces przed Sądami  Pracy z tytułu:

  • ryczałtów za noclegi,
  • godzin nadliczbowych,
  • diet,
  • dyżurów itp.

Dodatkowo:

– przeanalizujemy, doradzimy i sporządzimy regulaminy:

  • wynagradzania/pracy,
  • umowy,
  • dokumenty o warunkach zatrudnienia itp.

 

Szczegóły pod nr tel.: 509 982 577,

(12) 637-24-57

e-mail: biuro1@viggen.pl

 

Więcej o ryczałtach za nocleg kierowców w kontekście Uchwały Siedmiu Sędziów z 12 czerwca 2014 r. przeczytać można pod adresem:

 

1) Ryczałt za nocleg kierowców. Czy sędziowie z SN popełnili błąd?

2) Ogromne roszczenia kierowców spowodują masowe likwidacje firm transportowych?

3) Komentarz do uzasadnienia uchwały 7 Sędziów SN w sprawie ryczałtów za noclegi

4) Odpowiedzialność karna i finansowa zarządów firm za unikanie wypłaty ryczałtów za nocleg

5) Uchwała SN korzystna dla przewoźników. Ryczałt za nocleg tylko, gdy kierowca poniósł koszt. SN poparł stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.!!!

6) Ryczałt za nocleg należy się jedynie za realnie poniesione koszty!!!

7) Dlaczego Uchwała SN ws. ryczałtów za nocleg i jej uzasadnienie są korzystne dla przedsiębiorców?

8) Realny charakter ryczałtu za nocleg – silny argument procesowy

9) Ryczałty za nocleg – kolejny argument potwierdzający bezzasadność roszczeń

10) Korzystne wyroki Sądów oraz stanowisko PIP w zakresie ryczałtów za nocleg

11) Ryczałty za nocleg kolejne przypadki argumentacji procesowej Pozwanych i Powodów

12) Ryczałt noclegowy nienależny na prywatnych parkingach

13) Czy orzeczenia SN w sprawie ryczałtów za nocleg są niekonstytucyjne?

14) Fikcja kosztu noclegu w interpretacji Sądu Najwyższego oraz niektórych Sadów powszechnych w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia MPiPS

15) O rozumieniu przez SN nieodpłatnego noclegu jako odpłatnego cd.

16) Cudowne rozmnożenie ryczałtów za nocleg w Sądzie Okręgowym w Toruniu

17) Szokujące stanowisko w sprawie ryczałtów noclegowych

18) Wybitny profesor prawa pracy krytycznie o ryczałtach noclegowych

19) Dlaczego kolejne sądy oddalają powództwa o ryczały za nocleg?

20) Następny Sąd Pracy mówi ryczałtom za nocleg: „nie”

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/454/40/Kolejne-oddalone-powodztwo-kierowcy-ws-o-wyplate-ryczaltow-noclegowych/