Konsekwencje zmian w ustawie VAT

Jak zmiany w ustawie o VAT, które weszły w życie z dniem 1.04.2014 r. zmieniają życie przedsiębiorców w branży transportowej?

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2014 r., która wprowadziła do ustawy o VAT art. 2 pkt 34, zgodnie z którym przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd samochodowy zgodnie z przepisami o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. W przypadku nabycia, importowania, wytworzenia we własnym zakresie, używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umowy o podobnych charakterze pojazdów samochodowych o masie nieprzekraczającej 3,5 t, które uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika w celu odliczenia 100% VAT od wydatków z nimi związanych należy:

1. prowadzić dla każdego z osobna ewidencję przebiegu pojazdu – kilometrówkę,

2. złożyć w urzędzie VAT-26,

3. wykorzystywać pojazdy wyłącznie do czynności opodatkowanych,

4. posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku uprawniający do odliczenia VAT – fakturę lub dokument celny.

Zgodnie z art. 86a ust. 6 i ust. 7 ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1) nr rejestracyjny pojazdu samochodowego,

2) dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,

3) stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,

4) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

-kolejny numer wpisu

-datę i cel wyjazdu

-opis trasy

-imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem;

potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest on podatnikiem.

5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

Podatnicy użytkujący pojazdy samochodowe wyłącznie do celów działalności gospodarczej będą musieli zaprowadzić ewidencję przebiegu tych pojazdów, aby móc skorzystać z pełnego prawa do odliczenia VAT nie tylko z tytułu nabycia tych pojazdów, ale również z tytułu ponoszonych wydatków na ich użytkowanie (w tym oczywiście wydatków ponoszonych na zakup paliwa).Od 1 kwietnia 2014 r. podatnicy albo nie będą mieli prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z ponoszenia wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, albo nabędą to prawo w 50%, albo też będą uprawnieni do odliczenia podatku naliczonego w całości. Ta ostatnia sytuacja będzie miała miejsce wtedy, gdy pojazd samochodowy (czyli co do zasady pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej lub równej 3,5 tony) będzie wykorzystywany przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.

Ustawa wprowadza m.in. opis, kiedy pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej:

1. jeżeli sposób ich wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą,

2. konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Jeżeli są Państwo zainteresowani rozszerzeniem powyższego tematu zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j. – ekspertem prawa transportowego.

 

Barbara Błach – Bujak

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/261/40/Konsekwencje-zmian-w-ustawie-VAT/