Minister Nowak: „zapłaciliśmy za autostrady” Przedsiębiorcy: „Kłamstwo”

Minister Transportu Sławomir Nowak oświadczył w ostatnich dniach w jednym z wywiadów, że wszyscy podwykonawcy pracujący przy budowie autostrad i dróg krajowych zostali już rozliczeni. Tym czasem jego własny Klub Parlamentarny (PO) ma w tym zakresie odmienne zdanie i na wniosek stowarzyszenia skupiającego przedsiębiorców których roszczenia nie zostały zaspokojone, przygotowuje projekt nowelizacji tzw.: „specustawy autostradowej”. Jak się okazuje, wbrew informacjom podawanym przez Ministra Nowaka, znaczna część przedsiębiorców nie otrzymała wynagrodzenia, pomimo że udokumentowali wykonanie prac odebranych przez inwestora. Przewoźnicy i inni przedsiębiorcy skupieni w Stowarzyszeniu Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” domagają się zwrotu należności za nierozliczone prace.
„To zwyczajnie nieuczciwe ze strony Ministra Transportu, żeby wprowadzać opinię publiczną w błąd w sytuacji, gdy nadal kilkudziesięciu przewoźników i innych przedsiębiorców nie otrzymało zapłaty za wykonane prace przy budowie autostrad” – mówi Mariusz Miąsko, Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”.
Stowarzyszenie przygotowało projekt nowelizacji „specustawy”, który został skierowany przez grupę posłów PO do dalszych prac. Projekt przewiduje, że państwo zwróci należności za wykonane prace nie tylko głównym wykonawcom (jak to jest obecnie), ale także podwykonawcom dalszym. Ponadto projekt zakłada, że zwrócone zostaną należności nie tylko za wykonane „roboty budowlane”, ale także za „usługi” i „dostawy”.
„Przedsiębiorcy w celu realizacji zleceń często korzystali z kredytów na zakup specjalistycznego sprzętu, wystawili za wykonane prace faktury, odprowadzili do Urzędu Skarbowego podatek VAT, oraz podatek dochodowy od pieniędzy których nigdy nie otrzymali i właśnie dlatego należy im się szybki zwrot środków za wykonane prace” – dodaje Prezes Miąsko reprezentujący pokrzywdzonych przedsiębiorców.
Większość przedsiębiorców, którzy nie otrzymali nadal środków, jest obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a niektórzy wręcz na skraju bankructwa. Bez pomocy państwa likwidacji ulec mogą setki miejsc pracy.
Przedsiębiorcy nie kryją rozgoryczenia po słowach Ministra Nowaka, zarzucają mu rozpowszechnianie kłamliwych informacji i deklarują zaciętą walkę o własne firmy i miejsca pracy. j.p.
PROJEKT
Ustawa
z dnia ……………..2013 r. o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publiczny Art. 1 W ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych /Dz. U z 2012 r. poz.891/ wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 1: ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1 Ustawa określa zasady spłaty przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad niezaspokojonych przez wykonawcę lub podwykonawcę należności głównych przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą lub podwykonawcą w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz inne specjalistyczne roboty, usługi i dostawy, a udzielonego wykonawcy przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wyłącznie za zrealizowane i odebrane prace zwanych dalej „należnościami”.
2) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Przepisy ustawy stosuje się do zamówień publicznych w rozumieniu art.2 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. – Prawo zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu art.3 pkt.7 ustawy z dnia 7 lipca1994r. – Prawo budowlane (Dz.U z 2010r.Nr 243,poz.1623,z póz. Zm3), co do których Generalny Dyrektor wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia lub udzielił zamówienia przed dniem wejścia w życie ustawy, o ile zabezpieczenie ,o którym mowa w art.147 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, nie zostało zwrócone wykonawcy lub podwykonawcy zgodnie z art.151 tej ustawy”.
3) w art. 4 a) pkt.1) otrzymuje brzmienie: „ 1) przedsiębiorca – przedsiębiorcę w rozumieniu art. 104 – 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, (Dz. U z 2010 r. Nr.220, poz. 1447,z późn. zm.
4) oraz usługodawcę w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U Nr.. 47, poz. 278 z późn. zm.
5) spełniającego wymagania dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, który zawarł umowę z wykonawcą lub podwykonawcą udzielonego wykonawcy przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zamówienia publicznego”. b) po pkt.2) dodaje się pkt.3) w brzmieniu: „3) podwykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła pisemną umowę z wykonawcą lub podwykonawcą w celu realizacji zamówienia publicznego udzielonego wykonawcy przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad”.
4) w art. 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:
a) „1.Przedsiębiorca może zgłosić Generalnemu Dyrektorowi należność, która przysługuje mu od wykonawcy lub podwykonawcy”
b) ust.2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „1) pisemne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o uznaniu należności przedsiębiorcy albo”
c) ust. 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
2) winien przedstawić kopie co najmniej jednego z niżej wymienionych dokumentów:
a) doręczonego wykonawcy lub podwykonawcy wezwania do zapłaty należności, którego termin upłynął bezskuteczni
b) pozwu wniesionego przeciwko wykonawcy lub podwykonawcy o zapłatę należności albo zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
c) umowy zawartej miedzy wykonawcą lub podwykonawcą a przedsiębiorcą
5) w art. 7 ust.1 pkt.2 otrzymuje brzmienie: „2) ugody zawartej przed sądem w sprawie między przedsiębiorcą i wykonawca lub podwykonawcą,opatrzonej klauzulą wykonalności, albo
6) w art. 8 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1.Do dokumentów o których mowa w art.5 ust.2, art.6 i art.7 ust.1, przedsiębiorca dołącza oświadczenie, iż należności wymienione w tych dokumentach wynikają ze zrealizowanych i odebranych prac związanych z realizacją zamówienia publicznego oraz że nie są objęte gwarancja udzieloną przez wykonawcę lub podwykonawcę lub nie zostały zaspokojone”
7) w art. 10 ust.1 otrzymuje brzmienie: „1.W przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy lub podwykonawcy Generalny Dyrektor zawiadamia sędziego komisarza o przedsiębiorcach, którym wypłacono należności, oraz o ich wysokości” ust.2 otrzymuje brzmienie: „2 W przypadku niezaspokojenia należności na podstawie przepisów ustawy podlegają one zaspokojeniu z majątku wykonawcy lub podwykonawcy”
8) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1Generalnemu Dyrektorowi przysługuje wobec wykonawcy lub podwykonawcy roszczenie o zwrot środków wypłaconych na podstawie ustawy”
9) art. 14 otrzymuje brzmienie: „Przepisy ustawy stosuje się także do wykonawców lub podwykonawców, w stosunku do których przesłanki określone w art.5 ust.1nastapiły przed dniem wejścia w życie ustawy.” Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem…
Uzasadnienie
1. Potrzeba i cel wydania ustawy. Rzeczywisty stan w dziedzinie normowanej. Różnice pomiędzy stanem dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne.
Obecne zapisy ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych nie miały zastosowania do należności z tytułu świadczenia usług/dostaw na rzecz podmiotów innych niż generalny wykonawca zamówienia publicznego – zgodnie z dotychczasowym zapisem art.1.1 Ustawy z dnia 28 czerwca 2012roku. Ustawa ta nie objęła więc swoim działaniem pewnej grupy przedsiębiorców świadczących swe usługi na rzecz podmiotów które nie były „wykonawcą” w rozumieniu art.3.2 przedmiotowej ustawy
Ironia losu polega na tym, że to są te które faktycznie wykonywały określone segmenty /często bardzo specjalistycznych/ prac i usług przy budowie autostrad i dróg krajowych. Projektowana zmiana umożliwi zaspokojenie ich słusznych roszczeń których dotychczas bezskutecznie domagali się od wielu miesięcy. Tak więc wnioskodawcy chcą wprowadzić takie zmiany w przedmiotowej ustawie które zaspokojenie tych roszczeń umożliwią.
Celowi temu służy nowe brzmienie art.1.1 ustawy gdzie dodano zwrot „lub podwykonawców” oraz „inne specjalistyczne roboty, usługi i dostawy”. Wprowadzenie pojęcia podwykonawcy jest koniecznością i istotą proponowanej zmiany, właśnie taki status mają podmioty gospodarcze od których nie można było w dotychczasowym stanie prawnym uzyskać należnych kwot za wykonane prace. W toku prac przy budowie autostrad i dróg krajowych wykonywano także prace które formalnie nie spełniają kryteriów pojęcia robot budowlanych, ale mogą być zakwalifikowane jako usługi i dostawy. Intencja wnioskodawców odnośnie takiego proponowanego unormowania jest jasna chodzi o to by ci przedsiębiorcy, którzy rzeczywiście wykonali dane prace albo np. poprzez dostawy sprzętu czy też materiałów umożliwili wykonanie tych prac przy budowie autostrad i dróg krajowych – otrzymali w końcu należne im wynagrodzenie.
Oczywiście wnioskodawcy są w pełni świadomi, że roboty budowlane w wykonywanych usługach zdecydowanie dominują, jednak dotychczasowy zwrot „w związku z realizacją zamówienia publicznego” w pełni te stany faktyczne wyjaśnia. Dalsze proponowane zmiany są wynikiem powyższych. Dlatego też wnioskodawcy w art.4 pkt.2 dodali zwrot „lub podwykonawcą” oraz co ma kluczowe znaczenie dodany został w art.4 nowy pkt.3 zawierający na potrzeby nowelizowanej ustawy definicję pojęcia podwykonawcy. Wszelkie dalsze zmiany są już tylko pochodną powyższych i polegają na dodaniu zwrotu „lub podwykonawcą”. Proponowane zmiany mają więc ściśle określony cel praktyczny którym jest ostateczne „doregulowanie” tej materii prawnej tak by w pełni umożliwiała zaspokajanie potrzeb wszystkich przedsiębiorców zaangażowanych w budowę autostrad i dróg krajowych.
Skutki społeczne proponowanej nowelizacji są oczywiste. Firmy wykonujące określone segmenty zleconych im prac musiały dysponować specjalistycznym sprzętem, na zakup którego w związku z tymi zadaniami zaciągały kredyty bankowe. Musiały dysponować także wyspecjalizowanymi ekipami fachowców. Często firmy te posiadają certyfikaty jakości oraz liczne dotychczas doceniane dokonania w budowie polskiej infrastruktury.
Stworzenie przez Wysoki Sejm prawnej możliwości uzyskania przez nie należnych im pieniędzy zapobiegnie upadłości konkretnych firm co zawsze się wiąże z utratą miejsc pracy i nieuchronnym rozpadem zespołów specjalistów. Nowelizacja zamknie również sprawę rozliczeń związanych z już zakończonymi pracami przy budowie autostrad i dróg krajowych.
Odnośnie wymiaru finansowego z zestawienia szacunkowego /sporządzonego przez samych zainteresowanych przedsiębiorców/ wynika, że łącznie zaległe należności nie powinny przekroczyć 10 milionów złotych.
2.Wskazanie źródeł finansowania. Środki finansowe które będą konieczne do realizacji projektu ustawy będą pozyskiwane z Krajowego Funduszu Drogowego.
3. Przedstawienie założeń projektów aktów wykonawczych Projekt nie przewiduje wydania przez władzę wykonawczą aktu wykonawczego do ustawy.
4.Oświadczenie o stosunku projektu ustawy do prawa Unii Europejskiej. Wnioskodawcy oświadczają, że przedmiot projektu ustawy nie jest regulowany przez prawo Unii Europejskiej. Projekt ustawy nie jest także projektem wykonującym prawo Unii Europejskiej.
5. Przeprowadzenie konsultacji w stosunku do projektu ustawy. W stosunku do projektu ustawy wnioskodawcy nie przeprowadzili konsultacji o których mowa w art. 34 ust.3 zdanie pierwsze. W oparciu o ust.3 zdanie drugie tego artykułu autorzy projektu wnoszą do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie konsultacji projektu ustawy (projekt poselski) przed skierowaniem do pierwszego czytania.

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/154/40/Minister-Nowak-zaplacilismy-za-autostrady-Przedsiebiorcy-Klamstwo/