"Odpoczynki skrócone” – zasady odbioru rekompensat – na gruncie uregulowań rozporządzenia 561/2006 WE

Podtytuł: art. 8 ust. 6 rozporządzenia 561/2006 WE.

6. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej:

— dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku, lub

— jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Przedmiotowa norma rodzi szereg konsekwencji. Każdy kierowca w ciągu dwóch tygodni musi wykorzystać dwa odpoczynki tygodniowe. Mogą to być albo dwa odpoczynki regularne trwające co najmniej 45 godzin, albo jeden odpoczynek tygodniowy regularny i jeden odpoczynek tygodniowy skrócony.

Ponadto w przypadku odbioru odpoczynku tygodniowego skróconego: „skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem”.

Jeśli więc dokonamy skrócenia odpoczynku tygodniowego do 24 godzin, wówczas kierowca musi dodatkowo odebrać 21 godzin odpoczynku wynikającego z różnicy pomiędzy 45 godzinami odpoczynku regularnego, a 24 godzinami odpoczynku skróconego.

Inaczej mówiąc – kierowca oraz organizator transportu, aby ustalić ilość godzin, które należy skompensować (oddać) kierowcy powinien ustalić ile godzin trwał odpoczynek skrócony i odjąć tę wartość od wartości: 45 godzin.

Przykład:

jeśli kierowca odebrał 24 godziny odpoczynku skróconego to wyliczenie wygląda następująco: 45 godz. – 24 godz.= 21 godzin (które należy kierowcy skompensować).

Jednak jeśli odpoczynek skrócony trwał np.: 35 godzin to algorytm wygląda następująco: 45 godz. – 35 godz. = 10 godzin (które kierowcy należy skompensować).

Jeśli odpoczynek skrócony trwał np.: 44 godziny to algorytm będzie następujący 45 godz. – 44 godz. = 1 godzina, (która musi być zwrócona kierowcy).

Tak więc nie w każdym przypadku realizacji przez kierowcę odpoczynku tygodniowego skróconego należy się kompensata w wysokości 21 godzin.

Przykład:

– kierowca odebrał odpoczynek tygodniowy skrócony trwający 24 godzinny – rekompensata wynosi 21 godzin.

– kierowca odebrał odpoczynek tygodniowy skrócony trwający 35 godzinny – rekompensata wynosi 10 godzin.

– kierowca odebrał odpoczynek tygodniowy skrócony trwający 44 godzinny – rekompensata wynosi 1 godzinę.

Warto także zauważyć, że „skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu”.

Rekompensatę za skrócenie tygodniowego odpoczynku należy zrealizować nie w ciągu 3 tygodni ale w ciągu 3 tygodni po tygodniu, w którym nastąpiło skrócenie.

Tak więc tygodnia, w którym nastąpiło skrócenie nie wlicza się do czasu 3 tygodni na realizację skompensowania skróconego odpoczynku tygodniowego.

W praktyce więc (wiedząc że większość odpoczynków tygodniowych kończy się w poniedziałek), kierowcy oraz organizatorzy transportu będą mieli (aż) prawie 4 tygodnie na realizację kompensaty, co gwarantuje duża elastyczność zarządzania zadaniami transportowymi.

Nie zawsze tak jednak będzie. Wszystko bowiem zależy od ustalenia okoliczności, czy odpoczynek tygodniowy, który został umiejscowiony na przełomie tygodnia (niedzieli/poniedziałku), został przyporządkowany do tygodnia poprzedniego czy nowego.

Zgodnie z art. 8 ust. 9 rozporządzenia 561/2006 WE, „tygodniowy okres odpoczynku, który przypada na dwa tygodnie można zaliczyć do dowolnego z nich, ale nie obu”.

Jeśli więc poprzedni odpoczynek tygodniowy występujące na przełomie tygodnia (niedzieli/poniedziałku) i został przyporządkowany (przez kierowcę) do poprzedniego a nie następnego tygodnia, wówczas można założyć z góry, że kolejny odpoczynek tygodniowy także zostanie przyporządkowany do tygodnia poprzedniego a nie kolejnego (jeśli wystąpił na przełomie tygodni).

W takim przypadku kierowca będzie posiadał zaledwie niepełne trzy tygodnie do odebrania rekompensaty, ponieważ w innym przypadku do jednego z tygodni musiałaby nie być przyporządkowany żaden odpoczynek tygodniowy.

 

 

Mariusz Miąsko

Prezes Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

 

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/201/40/Odpoczynki-skrocone-zasady-odbioru-rekompensat-na-gruncie-uregulowan-rozporzadzenia-561-2006-WE/