Przypominamy o zmianie wzoru świadectwa pracy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie uległy zasady wydawania świadectwa pracy po ustaniu stosunku pracy z dotychczas zatrudnionym pracownikiem. Wprowadzone zostało jednocześnie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, w którym można znaleźć pomocniczy wzór nowego świadectwa pracy. Przedmiotowa zmiana jest bardzo istotna zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy, w którego obowiązku pozostaje wydawanie tychże świadectw z należytą dbałością o jego zakres oraz terminowe wydanie.

Na mocy §2 nowego rozporządzenia wprowadzone zostały zmiany w zakresie treści świadectwa pracy, które polegają na:

– wprowadzeniu niniejszym przepisem katalogu wszystkich informacji, jakie powinny znaleźć się w wystawionym pracownikowi świadectwie pracy;

– uzupełnienie katalogu tych informacji o informacje odnośnie do wykorzystanego urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielania;

– uzupełnienie katalogu tych informacji o informacje odnośnie do wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia. Kolejny pracodawca musi, więc posiadać informację, czy pracownik ma wciąż uprawnienie do wykorzystania tego urlopu czy nie;

– uzupełnienie informacji o wykorzystanym przez pracownika urlopie wychowawczym o informacje dotyczące podstawy prawnej, na podstawie której urlop ten był wykorzystany. Kolejny pracodawca musi, więc mieć informację, czy pracownik wciąż ma uprawnienie do wykorzystania urlopu wychowawczego;

– wskazanie terminu, w którym pracownik może żądać zamieszczenia w świadectwie pracy informacji o wysokości i składnikach jego wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach;

– określeniu treści pouczenia jakie pracodawca zamieszcza w świadectwie pracy dotyczące prawa pracownika wystąpienia o sprostowanie świadectwa pracy.

W dalszym uregulowaniu (§3 – §5) nowego rozporządzenia określony został sposób i tryb wydawania przedmiotowego świadectwa pracy. Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż pracodawca zobowiązany jest do wydania świadectwa pracy niezwłocznie, jeżeli nie zamierza zatrudnić pracownika w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy. W przypadku zatrudnienia pracownika w terminie 7 dni zobowiązany jest wydać pracownikowi świadectwo pracy jedynie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej. Świadectwo pracy dotyczy okresu zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Pamiętać należy, iż wydanie przedmiotowego świadectwa pracy może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. Świadectwo może zostać wydane bezpośrednio pracownikowi, albo osobie przez niego upoważnionej. W §5 uregulowana została kwestia dotycząca wydania świadectwa pracy w razie śmierci pracownika. Nowe rozporządzenie wskazuje krąg osób, które w takim przypadku mają prawo wystąpić o wydanie świadectwa pracy, wzorowanego na kręgu osób na które przechodzą prawa majątkowe ze stosunku pracy po śmierci pracownika (art. 631§ 2 Kodeksu pracy)

Zmiany w zakresie sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy polegają na określeniu terminu na uzupełnienie świadectwa pracy o informacje wymagane (3 dni od dnia przedłożenia przez pracownika świadectwa pracy), określenie terminu na przedłożenie przez pracownika świadectwa pracy do uzupełnienia na wezwanie pracodawcy w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia (3 dni od uprawomocnienia się wyroku sądowego, a w razie niedotrzymania tego terminu – w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania pracodawcy) oraz terminu na uzupełnienie przedłożonego przez pracownika świadectwa (3 dni od przedłożenia go przez pracownika).

W związku z powyższym informujemy, iż pracodawca wydający świadectwo pracy począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązany jest sporządzić je zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia. Natomiast do końca 2016 r. świadectwo pracy powinno być wystawione według dotychczasowych zasad.

 

Poniżej wzór obecnie obowiązującego świadectwa pracy

WZÓR

……………………
(miejscowość i data)

……………………………………
(pracodawca oraz jego siedziba
lub miejsce zamieszkania)

……………………………………
(numer REGON-PKD)

ŚWIADECTWO PRACY

1. Stwierdza się, że ……………………… imię /imiona/ i nazwisko pracownika ………………………………………………

imiona rodziców ………………………………………………………………………………………………………………..

urodzony …………………………………… data urodzenia …………………………………………………………………………

był zatrudniony ………………………………pracodawca…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w okresie od ……………………… do …………………… w wymiarze …………………….…………………………….

w okresie od ……………………… do …………………… w wymiarze …………………….…………………………….

w okresie od ……………………… do …………………… w wymiarze …………………….…………………………….

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę …………………………………………………………………..
……………………………………
rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje …………………………..

3. Stosunek pracy ustał w wyniku:

a) rozwiązania …………………………………tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy ……………………………………..

b) wygaśnięcia ……………………………podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy ………………………………………………..

4. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36¹ § 1 Kodeksu pracy ……………………………… okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania ……………………

5. W okresie zatrudnienia pracownik:

1) wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze …………………………….(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) …………………….

w tym ………………………………………(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 167² Kodeksu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

2) korzystał z urlopu bezpłatnego ………………………………………………(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)

3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze …………………………..……… w ………………….……. częściach

4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie ……………(podstawa prawna udzielenia urlopu) …….

w wymiarze …………………  w ……………… częściach, w tym na podstawie art. 182¹c § 3 Kodeksu pracy

w ………………….. częściach.

5) wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie ……………… (podstawa prawna udzielenia urlopu) ………

w wymiarze …………………………..………

w okresie (okresach) ………………………………………………..…………….. w …………………… częściach

6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w okresie (okresach) …………………………………………………………….

7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy ..…………………… (liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) ………………………

8) był niezdolny do pracy przez okres ………………dni (liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)  …………

9) …………(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., zgodnie z art. 92 § 1¹ Kodeksu pracy obowiązującym w tym okresie) ……

10) odbył służbę wojskową w okresie ……………………………(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych)  …….

11) wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ……………………………. …………………………… (okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska) …………………………….

12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy …………………………………………………………………………………………………………………………………….

13) ……………………………………… (okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty) ………………………

6. Informacja o zajęciu wynagrodzenia: …………………………………………………(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej) …………………. ………………(wysokość potrąconych kwot) ……………………………

7. Informacje uzupełniające ………………………………………………………………….…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………….………..………………….
podpis pracodawcy lub osoby
reprezentującej pracodawcę albo
osoby upoważnionej do składania
oświadczeń w imieniu pracodawcy

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w ……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

(podstawa prawna – art. 97 § 2¹ Kodeksu pracy)

 

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. Poz. 2292)

– Załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. Poz. 2292)

 

Informację przygotowała: Anna Nieć-Mrzygłód

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.