Sąd Najwyższy rozpozna sprawę o niesłusznie zasądzone ryczałty

Informujemy, iż na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Kancelarię Prawną Viggen sp.j. od wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie (sygn. sprawy IV Pa 18/15), w sprawie powództwa kierowcy o wypłatę ryczałtów, zostanie wszczęte postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym (sygn. sprawy III PK 125/15).

W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy w Rzeszowie jako Sąd II instancji zasądził od przedsiębiorstwa transportowego na rzecz kierowcy obowiązek wypłaty ryczałtów za noclegi w trakcie podróży służbowych. Kancelaria Prawna Viggen, która reprezentowała przedsiębiorcę w dwóch instancjach, bazując na linii obrony stworzonej przez Mariusza Miąsko – Prezesa kancelarii, odwołała się od ww. wyroku wprost do Sądu Najwyższego. Jako podstawy do wszczęcia postępowania wskazano przede wszystkim:

1. Wystąpienie istotnych zagadnień prawnych w odniesieniu do:

– określenia zakresu znowelizowanej definicji legalnej podróży służbowej uregulowanej przepisami art. 2 pkt. 7 ustawy o czasie pracy kierowców;

2. Wystąpienie potrzeby wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości i przez to skutkujących rozbieżności w orzecznictwie sądów w odniesieniu do:

– rozbieżnego orzecznictwa sądów powszechnych w zakresie art. 14 ustawy o czasie pracy kierowców (możliwość odbierania odpoczynku w kabinie pojazdu),

– rozbieżnego orzecznictwa sądów powszechnych w odniesieniu do tej części § 9 rozporządzenia MPiPS z 2002 roku oraz § 16 rozporządzenia MPiPS z 2013 roku w sprawie zasad wypłaty świadczeń z tytułu podróży służbowych (w kontekście treści uchwały Sądu Najwyższego i jej uzasadnienia), która odwołuje się do konieczności wypłaty świadczenia z tytułu ryczałtu za nocleg jedynie jako „zwrot” „realnego” i „rzeczywistego kosztu” noclegu. Zakres części § 9 rozporządzenia MPiPS z 2002 roku oraz § 16 rozporządzenia MPiPS z 2013 nie był przedmiotem uchwały SN z 12 czerwca 2014 roku (II PZP 1/14),; ani któregokolwiek wcześniejszego orzeczenia SN,

– rozbieżnego orzecznictwa w kwestii dopuszczalności ubiegania się przez kierowcę o roszczenia z tytułu ryczałtów noclegowych na podstawie § 9 ust. 4 Rozporządzenia MPiPS 2002 w sytuacji, gdy pracownik obiektywnie otrzymał, od pracodawcy z tytułu podróży służbowej, wartości świadczeń miesięcznych w kwocie nie niższej niż minimalne przewidziane dla diet (23 zł / 30 zł) oraz ryczałtów noclegowych (25% limitu), w ramach jednej wspólnej kwoty określonej jako „dieta” w sytuacji, gdy obie strony umówiły się w sposób dorozumiany na takie zasady i ich przestrzegały, pomimo iż zasada taka nie wynikała ze spisanych uregulowań wewnątrzzakładowych, lecz z przyjętej wieloletniej praktyki.

Postępowanie przed SN prowadzone będzie pod sygnaturą III PK 125/15. O jego przebiegu i wyniku będziemy informować na bieżąco.

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j. poprowadzi dla pracodawców każdy proces przed Sądami  Pracy z tytułu:

  • ryczałtów za noclegi,
  • godzin nadliczbowych,
  • diet,
  • dyżurów itp.

Dodatkowo:

– przeanalizujemy, doradzimy i sporządzimy regulaminy:

  • wynagradzania/pracy,
  • umowy,
  • dokumenty o warunkach zatrudnienia itp.

 

Szczegóły pod nr tel.: 509 982 577,

(12) 637-24-57

e-mail: biuro1@viggen.pl

 

Więcej o ryczałtach za nocleg kierowców w kontekście Uchwały Siedmiu Sędziów z 12 czerwca 2014 r. przeczytać można pod adresem:

 

1) Ryczałt za nocleg kierowców. Czy sędziowie z SN popełnili błąd?

2) Ogromne roszczenia kierowców spowodują masowe likwidacje firm transportowych?

3) Komentarz do uzasadnienia uchwały 7 Sędziów SN w sprawie ryczałtów za noclegi

4) Odpowiedzialność karna i finansowa zarządów firm za unikanie wypłaty ryczałtów za nocleg

5) Uchwała SN korzystna dla przewoźników. Ryczałt za nocleg tylko, gdy kierowca poniósł koszt. SN poparł stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.!!!

6) Ryczałt za nocleg należy się jedynie za realnie poniesione koszty!!!

7) Dlaczego Uchwała SN ws. ryczałtów za nocleg i jej uzasadnienie są korzystne dla przedsiębiorców?

8) Realny charakter ryczałtu za nocleg – silny argument procesowy

9) Ryczałty za nocleg – kolejny argument potwierdzający bezzasadność roszczeń

10) Korzystne wyroki Sądów oraz stanowisko PIP w zakresie ryczałtów za nocleg

11) Ryczałty za nocleg kolejne przypadki argumentacji procesowej Pozwanych i Powodów

12) Ryczałt noclegowy nienależny na prywatnych parkingach

13) Czy orzeczenia SN w sprawie ryczałtów za nocleg są niekonstytucyjne?

14) Fikcja kosztu noclegu w interpretacji Sądu Najwyższego oraz niektórych Sadów powszechnych w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia MPiPS

15) O rozumieniu przez SN nieodpłatnego noclegu jako odpłatnego cd.

16) Cudowne rozmnożenie ryczałtów za nocleg w Sądzie Okręgowym w Toruniu

17) Szokujące stanowisko w sprawie ryczałtów noclegowych

18) Wybitny profesor prawa pracy krytycznie o ryczałtach noclegowych

19) Dlaczego kolejne sądy oddalają powództwa o ryczały za nocleg?

20) Następny Sąd Pracy mówi ryczałtom za nocleg: „nie”