Skarga do KE ws. minimalnej niemieckiej oraz francuskiej

Modlnica, 05.07.2016 r.

Kancelaria Prawna Viggen Sp.J.

ul. Częstochowska 6,

32-085 Modlnica

Sz. P.

Eddy LIEGEOIS

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds.

Mobilności i Transportu

1049 Bruxelles, Belgia

SKARGA

 

Niniejszym składam skargę na poczynania Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francji, zmierzające do wymuszenia na polskich przedsiębiorcach zastosowania wypłaty płacy minimalnej w wymiarze obowiązującym odpowiednio w Niemczech oraz Francji.

UZASADNIENIE

 

Niemcy oraz Francja, własnym ustawodawstwem wymuszają na wszystkich pracodawcach branży transportowej państw członkowskich UE, zastosowanie płacy minimalnej obowiązującej odpowiednio w Republice Federalnej Niemiec oraz w Republice Francji. Działanie takie należy ocenić jako niezgodne z prawem unijnym. Krytyczne podejście do stosowania rzeczonych niemieckich oraz francuskich przepisów prawa pracy dotyczącego płacy minimalnej, wobec przewoźników drogowych z siedzibą w innych państwach członkowskich, jest uzasadnione w szczególności analizą motywów (akapitów) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

W kontekście rozporządzenia 1072/2009 WE, podstawowe znaczenie dla przedmiotowej analizy ma siedemnasty motyw (akapit) rzeczonego rozporządzenia, stanowiący w następującej treści: „do przewoźników wykonujących przewozy kabotażowe mają zastosowanie przepisy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług”.

Jednocześnie, w kontekście rozporządzenia 1073/2009, analogiczny zapis został zastosowany pod pozycją jedenastą motywów (akapitów) do rzeczonego rozporządzenia.

Powyższe uregulowania rozumiem w taki sposób, że w obu przywołanych uregulowaniach legislator unijny, expressis verbis stanął na stanowisku, iż wyłącznie w odniesieniu do przewozów kabotażowych stosujemy przepisy dyrektywy 96/71/WE, odnoszące się do obowiązku wypłaty pracownikom delegowanym płacy minimalnej państw „przyjmujących” pracowników delegowanych (Francji, Niemiec).

W mojej ocenie, stanowisko przedstawione przez ustawodawcę unijnego, iż płaca minimalna pracowników delegowanych ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przypadków realizacji kabotażu na terenie Niemiec oraz Francji zasługuje na szczególne wyeksponowanie oraz aprobatę. Nie jest bowiem (w mojej ocenie) rolą prawa unijnego, ograniczanie dostępu do przepływu usług, lecz rolą prawa unijnego jest przeciwdziałanie dumpingowi socjalnemu w przypadku kabotażu, z uwagi na jego szczególnie ingerujący charakter w gospodarkę państwa przyjmującego (np.: Niemcy, Francja).

Proszę więc w kontekście przytoczonych powyżej uregulowań rozporządzeń 1072/2009 WE i 1073/2009 WE, o podjęcie działań przeciwdziałających bezprawnemu nałożeniu przez państwa Francji oraz Niemiec obowiązku dopełnienia wypłaty płacy minimalnej, wobec pracodawców branży transportowej, którzy nie wykonują kabotażu na obszarze tych państw.

 

Mariusz Miąsko