W jaki sposób wyjść z kontroli bez nałożenia kary?

Z ostatnio przeprowadzonych badań wynika, iż około 90% firm transportowych nie wie o przepisie, który pomaga firmom transportowym nawet pomimo naruszeń wyjść z kontroli bez nałożenia kary.

Proszę uważnie przeczytać poniższą treść tego przepisu.

Art. 92 b Ustawa o Transporcie Drogowym:

1. Nie nakłada się kary pieniężnej za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku, jeżeli podmiot wykonujący przewóz zapewnił:

1) właściwą organizację i dyscyplinę pracy ogólnie wymaganą w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych, umożliwiającą przestrzeganie przez kierowców przepisów:

a) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85,

b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym,

c) Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 94, poz. 1086 i 1087);

2) prawidłowe zasady wynagradzania, niezawierające składników wynagrodzenia lub premii zachęcających do naruszania przepisów rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a, lub do działań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego. 2. Za naruszenie przepisów, o których mowa w ust. 1, karze grzywny, na zasadach określonych w art. 92, podlega kierowca lub inna osoba odpowiedzialna za powstanie tych naruszeń.

Zapewne wszyscy wiemy że naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku powstają w sposób nieunikniony i nagminny. Prawie zawsze naruszenia te skutkują nałożeniem kary finansowej. Natomiast nie każdy wie jak bronić się przed nałożeniem kary w takiej sytuacji. Jest na to bardzo skuteczny sposób.

Wystarczy kilka prostych zabiegów, aby móc skutecznie bronić się od kar nałożonych przez Inspektorów za naruszenie przepisów o czasie prowadzenia pojazdów, wymaganych przerwach i okresach odpoczynku.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/267/40/W-jaki-sposob-wyjsc-z-kontroli-bez-nalozenia-kary/