Zmiany w przepisach dot. zawierania umów cywilnoprawnych a płaca minimalna

Od 1 stycznia 2017 r. przy umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa. Wprowadza ją ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Warto pamiętać, że nowa stawka godzinowa znajdzie zastosowanie do umów zlecenia zarówno zawieranych od 1 stycznia, jak i tych już trwających. Nowelizacja dotyczy kontraktów wykonywanych na rzecz przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności. Zleceniobiorcami winny być osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcy, o ile sami nie zatrudniają pracowników (tzw. samozatrudnienie). Nie będzie jednak odnosiła się do wszystkich umów – nie obejmie m. in. tych, w których określono wynagrodzenie prowizyjne, jednak tylko przy spełnieniu dodatkowych warunków, o których mowa w dalszej części publikacji.

Istotą przedmiotowej nowelizacji jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług w wysokości 13 zł brutto. W związku z tym od 1 stycznia br. Zleceniobiorca zyskuje roszczenie o wypłatę tej stawki, nawet jeżeli w umowie kwota została ustalona na niższym poziomie. Oczywiście, przedmiotowe uprawnienie dotyczy jedynie umów zawartych po 1 stycznia 2017 r., a także umów już trwających, lecz tylko za czas obowiązywania nowelizacji. Co istotne, podobnie jak w ramach stosunku pracy, Zleceniobiorca nie będzie mógł się zrzec prawa do wynagrodzenia w wysokości równej minimalnej stawce godzinowej, ani też przenieść prawa do niego na inną osobę. W przypadku, gdy zlecenie zostanie przyjęte do wykonania wspólnie przez kilka osób, stawka minimalna odnosić się będzie do każdej z nich.

Kolejny istotny aspekt nowego stanu prawnego to obowiązek wypłaty wynagrodzenia w formie pieniężnej. Od 1 stycznia 2017 r. prawnie niedopuszczalna jest wypłata całego wynagrodzenia wynikającego z tytułu umowy zlecenia poprzez świadczenie inne niż pieniężne. Ustawa obliguje także Zleceniodawcę do, co najmniej miesięcznej częstotliwości wypłat kwoty wynikającej ze stawki minimalnej (w przypadku umów, których czas trwania przekracza 1 miesiąc).

Nowy stan prawny wymusza ewidencjonowanie przepracowanego czasu. Tylko tak Zleceniobiorca może potwierdzić ilość godzin poświęconych na wykonanie zlecenia, co stanowić będzie podstawę rozliczenia się Stron umowy. Zakres tego zestawienia nie jest równoważny z ewidencją czasu pracy prowadzoną dla pracowników. Nie obejmuje informacji o nieobecnościach itp., a jedynie same przepracowane godziny. Sposób ewidencjonowania godzin reguluje art. 8b przedmiotowej ustawy:

Art. 8b.

1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

2. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

3. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360). W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

5. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

W związku z powyższym Ustawodawca nie wskazał precyzyjnie, jak należy ewidencjonować wykonywane zlecenie. Wydaje się, że przykładowa miesięczna ewidencja może wyglądać następująco:

IMIĘ I NAZWISKO ZLECENIOBIORCY:

………………………………………………………………………………………………………………

MIESIĄC I ROK:

………………………………………………………………………………………………………..……….

DZIEŃ MIESIĄCA

LICZBA GODZIN PRACY

PODPIS ZLECENIOBIORCY

PODPIS ZLECENIODAWCY

1.

     

2.

     

3.

     

     

Ponadto Zleceniodawcy są zobligowani przechowywać dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia oraz dokumenty potwierdzające już faktycznie przepracowany czas przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Ustawa przewiduje również wyłączenia z obowiązku wypłaty minimalnego wynagrodzenia w omawianym zakresie w stosunku do:

1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;

2) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930).

3) umów:

a) o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,

b) o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,

c) w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

d) w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,

e) w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

f) w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora

– jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

4) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

5) umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

2. Przez dobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5, należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie świadczenia usług.

3. Przez wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników:

1) uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub

2) działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi

– takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

Na końcu niniejszej publikacji warto wskazać, iż niewywiązywanie się z ustawowych obowiązków w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o świadczeniu usług będzie podlegało kontroli. Przedsiębiorca, osoba działająca w jego imieniu, która będzie wypłacała Zleceniobiorcy wynagrodzenie za każdą godzinę w wysokości niższej niż wprowadzonej nowelizacją, będzie podlegała karze grzywny od 1 tys. zł aż do 30 tys. zł. Uprawnienia kontrolne w tym zakresie zyskała Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Daniel Wielgus

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 
 

Potrzebujesz porady eksperta w zakresie prawa:

 

– transportowego administracyjnego,

– transportowego prawa pracy,

– przewozowego krajowego i międzynarodowego CMR,

– procesowego,

– prawa przewozu materiałów niebezpiecznych ADR,

– prawa przewozu produktów szybko psujących się ATP,

– transportowego prawa ubezpieczeń,

– prawa załadunków i mocowania ładunków (VDI),

– wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa czasu prowadzenia pojazdu (AETR),

–   wspólnotowego i eurazjatyckiego prawa dokumentowania aktywności kierowców,

– przepisów optymalizacji kosztów w transporcie.

 

Już dziś skontaktuj się z Kancelarią Prawną VIGGEN

pod nr tel.: (12) 637-24-57

509 982 577

lub pod adresem e-mail: biuro1@viggen.pl

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).