Delegowanie pracowników do Francji po 1 stycznia 2017 r.

Obecnie gospodarka europejska, w tym jej prężnie rozwijająca się do niedawna gałąź – transport drogowy osób i rzeczy, poddawana jest coraz większej regulacji zarówno na szczeblu ponadnarodowym – unijnym, jak i krajowym.

Po wprowadzeniu obowiązkowej pensji minimalnej dla pracowników delegowanych w Niemczech, Francji, Holandii, Polsce, we Włoszech i na Węgrzech następuje proces zwiększania obowiązków fiskalnych i administracyjnych, ciążących na pracodawcy delegującym pracownika do innego kraju członkowskiego UE. Ponadto Komisja Europejska prowadzi prace nad nowelizacją Dyrektywy 96/71 WE, chcąc zrealizować obowiązek implementacji tzw. „Pakietu Mobilności” zakładającego między innymi ograniczenie długości delegowania do 24 miesięcy, rozszerzenie obowiązywania układów zbiorowych na wszystkie branże, równe traktowanie delegowanych pracowników tymczasowych oraz zmianę „minimum rates of pay” na „renumeration nessesary for the protection of workers”, a więc między innymi ustalenie takiej samej wysokości pensji minimalnej w każdym kraju członkowskim, oscylującej na poziomie 60% średniego wynagrodzenia w danym kraju. Oznaczać to może, że pensja minimalna w Niemczech wzrosłaby, na przykład do wysokości niemal 14 euro za godzinę pracy. Dodatkowo lobbowane jest przez francuską Minister Pracy Myriam El Khomri oraz tamtejszego Sekretarz Stanu ds Transportu Alain Vidalies wprowadzenie instytucji Europejskiej agencji Kontroli w Transporcie Drogowym oraz wpisanie prawa do zakwaterowania pracownika jako prawa podstawowego, co może oznaczać rozległe zmiany ustawodawstwa regulującego zasady noclegu pracownika w kabinie w trakcie wykonywania transportu międzynarodowego. Może to skutkować nawet wyeliminowaniem takiej możliwości albo wprowadzeniem specjalnych regulacji wyznaczających minimalne standardy kabiny. Jednakże w tej chwili są to rozwiązania na razie tylko hipotetyczne, aczkolwiek należy liczyć się z możliwością ich wprowadzenia.

Pewnym jest jednak, że od 1 stycznia wchodzą w życie kolejne zmiany dotyczące zasad sposobu delegowania pracowników mobilnych na terytorium Francji. Dotyczą one co do zasady wszystkich kategorii osób zatrudnionych i polegają na ujednoliceniu zasad ich wysyłania do wykonywania pracy. Przedmiotowe zmiany są owocem postanowień Dekretu wykonawczego 2016-1044 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie transmisji cyfrowej zgłoszeń i zaświadczeń o delegowaniu pracowników oraz w sprawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w nich zawartych, który wchodzi w życie z dniem z dniem 1 stycznia 2017 roku oraz Ustawy nr 2016-1088 z 8 sierpnia 2016 roku w sprawie pracy, modernizacji dialogu społecznego i bezpieczeństwa przebiegu kariery zawodowej (Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), która w art. 106 odnosi się do wyżej wymienionego aktu prawnego w zakresie wysokości opłat za delegowanie poprzez system informatyczny jednego pracownika na terytorium Francji. Maksymalna stawka delegowania wynosiłaby zatem 100 euro rocznie za jednego pracownika, co może skutkować już znacznymi opłatami w sytuacji posiadania dużej floty transportowej w liczbie, na przykład 200 pojazdów. System informatyczny, o którym tu mowa prowadzony jest w języku francuskim i angielskim, a dostęp do niego można uzyskać pod linkiem: https://www.sipsi.travail.gouv.fr. Instrukcja obsługi programu dostępna jest z kolei pod tym linkiem: http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/sipsi_manuel_d_utilisation_portail_de_declarationrv1-en.pdf.

Pracodawca, (w tym oczywiście właściciel przedsiębiorstwa transportowego), będzie po 1 stycznia 2017 r. zmuszony do korzystania tylko z francuskiej platformy celem wypełnienia i wysłania zaświadczenia o delegowaniu pracowników do tego kraju. Na razie nie wiadomo, czy ów zaświadczenie po jego sporządzeniu będzie musiało zostać wydrukowane i przekazane kierowcy do kabiny pojazdu, jednak brak jakiejś dodatkowej regulacji w tym zakresie pozwala przyjąć, że takie właśnie zachowanie będzie najwłaściwsze. Niniejszym jawi się konstatacja, że z dużym prawdopodobieństwem podmiot wysyłający kierowcę do Francji będzie zmuszony podjąć następujące działania:

  1. Założyć konto na francuskim portalu podając dane, które w dużej mierze odpowiadają tym, jakie podawane zostawały na formularzach „tradycyjnych”;

  2. Wybrać rodzaj delegowania polegający na wysyłaniu pracownika na terytorium Francji do wykonywania usług na rzecz francuskiego podmiotu;

  3. Sporządzenie zaświadczenia dla każdego pracownika osobno (tutaj prawdopodobnie będzie możliwe używanie szablonu zawierającego stałe informacje odnośnie do pracodawcy, generowane automatycznie. Od nowa zaś, dla każdego zatrudnionego, koniecznym stanie się wprowadzenie jedynie kilka informacji, które podawano w zaświadczeniach w 2016 r.);

  4. Wysłanie gotowego zaświadczenie do centralnej bazy danych;

  5. Wydrukowanie zaświadczenia i umieszczenie go w kabinie kierowcy (ten obowiązek nie jest jeszcze pewny).

Należy dodać, że właściciel konta może nim swobodnie manipulować, zmieniać dane, dodawać nowe, sprawdzać liczbę pracowników, zaświadczeń, poprawiać je i nadsyłać poprawione. Może również stosować filtry i inne ułatwiające pracę rozwiązania. Zaznaczyć jednak trzeba, że wzór generowanych zaświadczeń do 1 stycznia będzie musiał ulec zmianie, ponieważ w obecnym czasie formularz zawiera rubryki dotyczące adresu odbiorcy usługi we Francji, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz wykaz ilości dni wolnych. Dane te jednak nie odpowiadają zasadom pracy kierowcy, dlatego zakładam konieczność zmian formularza w tym zakresie.

Kolejną sprawą, jaka powoduje wątpliwości jest kwestia, co się stanie z formularzami dotyczącymi delegowania pracowników sporządzonymi na dotychczasowych zasadach, których data ważności kończy się po 1 stycznia 2017? Art. 9 ust. 3 Dekretu wykonawczego 2016-1044 z dnia 29 lipca 2016 r. stanowi „Zgłoszenia oraz zaświadczenia o delegowaniu (…) w trakcie realizacji w chwili wejścia w życie niniejszego dekretu pozostają w mocy (…)”. Pozwala to na konstatację, że pracodawca, który przed 1 stycznia 2017 r. delegował pracownika w sposób „tradycyjny” nie musi ponawiać tej czynności za pomocą systemu elektronicznego do momentu trwania ważności zaświadczenia, chyba że zaświadczenie ulegnie zmianie lub modyfikacji.

Obecnie nie istnieją inne ważne informacje dotyczące omawianego powyżej zagadnienia. W momencie ich pojawienia się zostanie sporządzona kolejna publikacja.

 

Piotr Potocki

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j.

 

Zainteresowane, wyliczeniem „minimalnej francuskiej”, firmy

prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną Viggen Sp.j. pod numerami telefonów:

509 982 577,

(12) 637 24 57

lub pod adresem e-mail: biuro1@viggen.pl.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu print screeny z autorskiego oprogramowania Kancelarii Prawnej Viggen sp.j. – VTS Project sp. z o.o., wyspecjalizowanego do wyliczania płac minimalnych w poszczególnych krajach:

 

widok-modulu-logowania

1

panel-logowania

2
informacje-z-plikow-ddd_23

raport-naruszen

screen_2

5-jpg

porownanie-plikow_2

1-delegowanie

2-delegowanie

3-delegowanie

4-delegowanie

5-delegowanie

6-delegowanie

6

raport_1

raport_2

raport_3

raport-delegacji

widok-modulu-raportow-wynagrodzen

raport-wynagrodzen-francja

raport-wynagrodzen-niemcy

podpis_dyplom

dyplom

 na-koniec

 
 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).