Odbyło się spotkanie poszkodowanych przy budowie autostrad

Dzisiaj w Modlnicy pod Krakowem odbywa się spotkanie przedstawicieli poszkodowanych przy budowie dróg krajowych i autostrad. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”. Na spotkanie przybyło około 40 przedstawicieli firm, które od ponad 2 lat nie otrzymały nadal zapłaty za wykonane prace. W spotkaniu biorą udział także parlamentarzyści, którzy wnieśli przygotowany przez Stowarzyszenie projekt nowelizacji tzw.: specustawy autostradowej, która zapewni wypłatę zaległych należności. Przedsiębiorcy przygotowali pisemne stanowisko, z którego treścią można się zapoznać poniżej:
Kraków dnia 10.04.2013 rok
Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej
i Transportu Drogowego „NAJLEPSZA DROGA”
ul. Tyniecka 10a, 31-319 Kraków
Drodzy Przedsiębiorcy Panie i Panowie Parlamentarzyści
Nadal nie zapłacone prace przy autostradach Szanowni Państwo ! W imieniu Stowarzyszenia U.R.K.SiT.D „Najlepsza Droga”, pragnę przedstawić strategię działań podjętych w celu dochodzenia od Skarbu Państwa roszczeń z tytułu prac wykonanych przy budowie autostrad i dróg krajowych. Wszyscy korzystamy z dobrodziejstwa wybudowanych odcinków autostrad i dróg ekspresowych i doceniamy, że nastąpił w przedmiotowym zakresie cywilizacyjny krok naprzód.
Jednak sprawa ta ma także drugą – „ciemną” stronę. Odcinki autostrad i dróg ekspresowych zostały wybudowane przez prywatne firmy, które nie dość że poniosły koszty: realizacji prac, sprzętu, wynagrodzenia, paliwa, kredytów to dodatkowo Państwo Polskie pobrało od nich podatek dochodowy i VAT od należności, których przedsiębiorcy nigdy nie otrzymali ! Udział w budowie autostrad stał się wielką szansą dla dużej ilości firm, często dysponujących specjalistycznym sprzętem i doświadczonymi zespołami pracowników.
Niestety to co miało stać się szansą dla firm stało się zagrożeniem dla ich istnienia. Niedoskonałości systemu prawnego spowodowały, że duża liczba firm mimo wykonania prac i ich odbioru, nie otrzymała należnych im należności z powodu niewypłacalności generalnych wykonawców. Sytuacji tej, która wywołała liczne protesty i poruszenie w kraju miała doraźnie zaradzić tzw.:„specustawa”. Jednak w toku prac legislacyjnych została przeoczona jedna niezmiernie istotna okoliczność. Chodzi mianowicie pominięcie w rozliczeniach (bywa że kilkupoziomowego) swego rodzaju łańcucha wykonawców i podwykonawców a także okoliczność, że nie wszystkie prace przy autostradach były formalnie „pracami budowlanymi”.
W praktyce to właśnie firmy będąca na końcu tego łańcucha f a k t y c z n i e wykonywały roboty, usługi czy też dostarczyła materiały. Tak więc skandaliczna niesprawiedliwość, przejawiła się na poziomie uregulowań prawnych w braku wprowadzenia pojęcia i definicji podwykonawcy w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 roku. Kwestia ta nadal nie jest doceniana, stając się źródłem różnych także medialnych nieporozumień.
W jednym z ostatnich wywiadów Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stwierdził, że…wszyscy podwykonawcy, którzy udokumentowali prace już otrzymali należne im wynagrodzenie. Takie przedstawianie sprawy jest wprowadzaniem w błąd opinii publicznej. W taki sposób nie można budować infrastruktury naszego kraju, ponieważ jest to z każdego punktu widzenia niedopuszczalne w państwie gdzie ma być przestrzegane prawo a obywatele i przedsiębiorcy mają być traktowani poważnie. Z tego powodu, Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga”, zleciło Kancelarii Prawnej Viggen opracowanie nowelizacji Ustawyo spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych z dnia 28 czerwca 2012r /Dz.U z 2012r.poz. 891/ – zwanej potocznie „specustawą autostradową”. Projekt uzupełniając niedostatki dotychczasowej ustawy, przewidział instytucje: „dalszych podwykonawców” i „usług” oraz „dostaw”, ponieważ nie wszystkie prace przy budowie autostrad mieściły się w zakresie „prac budowlanych” co uniemożliwiało wypłatę niektórych należności. Projekt nowelizacji został przygotowany wraz z uzasadnieniem i przekazany za pośrednictwem Pani Poseł Beaty Libara Małecakiej pod obrady Prezydium Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, który po pozytywnym zaopiniowaniu skierował go do dalszych prac prawnych w zespole prawnym PO.
Dlatego też należy naprawić obecną sytuację poprzez nowelizację „specustawy autostradowej” uzupełniając jej dotychczasowe braki. Uchwalenie przez Sejm RP przedmiotowej nowelizacji pozwoli w końcu na zamknięcie kwestii niezapłacenia należności za wykonane prace, przywracając elementarną pewność wzajemnych zobowiązań w obrocie gospodarczym. Zarazem ta nowelizacja przywróci w oczach niemałej grupy przedsiębiorców prestiż państwa i da im pewność, że udział w budowie polskiej infrastruktury to szansa na rozwój dla ich firm, a nie realna groźba bankructwa i likwidacji dziesiątek firm i tysięcy miejsc pracy. Dla przywrócenia tej elementarnej sprawiedliwości i zachowania nadziei na dalszy rozwój w przyszłości warto podjąć szybkie i skuteczne działania.
Mariusz Miąsko Prezes SURKSiTD „Najlepsza Droga”

http://kancelariaprawnaviggen.pl//news/162/40/Odbylo-sie-spotkanie-poszkodowanych-przy-budowie-autos